Schrif­te­lijke vragen Honden­los­loop­gebied Lekstraat


Indiendatum: 7 jul. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aan de Lekstraat bevindt zich een hondenlosloopgebied. Hierom heen ligt een ruimer grasveld waar verder geen functie aan is toebedeeld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat? (zie bijlage 1)
 2. Is het college bekend dat het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat ongeveer een kwart

  bestrijkt ten opzichte van wat op de digitale Hondenkaart van de gemeente is aangegeven alslosloopgebied? (zie bijlage 2)

 3. Kan het college toelichten waarom er een verschil is tussen wat de Hondenkaart weergeeft als

  losloopgebied en het huidige losloopgebied in de Lekstraat? Wat is de reden dat deze omissie is ontstaan? (zie bijlage 3 en bijlage 4)

 4. Kan het college aangeven of op het stuk gras dat volgens de Hondenkaart wel is aangewezen

  als hondenlosloopgebied, mensen zijn beboet omdat zij aldaar hun hond los hebben gelaten?Zo nee, is het college bereid dat te inventariseren? Zo nee, waarom niet?

 5. Kan het college aangeven of gevallen bekend zijn waarbij de hondenlosloopgebieden niet

  overeenkomen met het hondenlosloopgebied in de praktijk? Zo niet, is het college bereid dit te inventariseren? Zo nee, waarom niet?

 6. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het overige deel van het grasveld beter

  gebruikt kan worden?

 7. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het hondenlosloopgebied uitgebreid

  kan worden, zodat het overeenkomt met de Hondenkaart?

 8. Is het college bereid om het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat volledig in te richten als

  veilig hondenlosloopgebied en helemaal in lijn met wat de digitale Hondenkaart aangeeft? Zo niet, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 jul. 2023
Antwoorddatum: 3 okt. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 juli 2023 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat? (zie bijlage 1)

Ja.

2. Is het college bekend dat het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat ongeveer een kwart bestrijkt ten opzichte van wat op de digitale Hondenkaart van de gemeente is aangegeven als losloopgebied? (zie bijlage 2)

Nee, het college was hier niet mee bekend.

3. Kan het college toelichten waarom er een verschil is tussen wat de Hondenkaart weergeeft als losloopgebied en het huidige losloopgebied in de Lekstraat? Wat is de reden dat deze omissie is ontstaan? (zie bijlage 3 en bijlage 4)

In het verleden zijn bij het stadsdeel signalen binnengekomen dat er behoefte is aan een hondenlosloopgebied rond de Lekstraat. Het stadsdeel voerde samen met betrokkenen onderzoek uit naar de meest geschikte locatie voor een hondenlosloopgebied. Deze bewonersparticipatie heeft geresulteerd tot het aanwijzen van het huidige losloopgebied in de Lekstraat. Abusievelijk is dit verkeerd aangegeven op de Hondenkaart. In verband met de verkeersveiligheid is het echter niet wenselijk om het losloopgebied aan te passen zodat het overeenkomt met de Hondenkaart. Het grasveld is gesitueerd langs een rijweg en grenst aan een fietspad. De gemeente zal wel het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat vergroten, rekening houdend met een veiligheidszone in verband met de naastgelegen rijweg en fietspad zodat het een veiligere optie is. Hiervoor wordt een Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag door het college genomen. Na de besluitvorming door het college kan overgegaan worden tot het intekenen van de Hondenkaart.

4. Kan het college aangeven of op het stuk gras dat volgens de Hondenkaart wel is aangewezen als hondenlosloopgebied, mensen zijn beboet omdat zij aldaar hun hond los hebben gelaten? Zo nee, is het college bereid dat te inventariseren? Zo nee, waarom niet?

Uit een inventarisatie van de beschikbare data komt naar voren dat er geen mensen hiervoor beboet zijn door de handhavers van de Handhavingsorganisatie.

5. Kan het college aangeven of gevallen bekend zijn waarbij de hondenlosloopgebieden niet overeenkomen met het hondenlosloopgebied in de praktijk? Zo niet, is het college bereid dit te inventariseren? Zo nee, waarom niet?

In de Evaluatie hondenbeleid en losloopgebieden (RIS311015) zijn alle losloopgebieden en verbodsgebieden nagelopen en gecontroleerd. Er wordt doorlopend gewerkt aan het actueel houden van de Hondenkaart.

6. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het overige deel van het grasveld beter gebruikt kan worden?

Zie beantwoording van vraag 3.

7. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat het hondenlosloopgebied uitgebreid kan worden, zodat het overeenkomt met de Hondenkaart?

Zie beantwoording van vraag 3.

8. Is het college bereid om het hondenlosloopgebied aan de Lekstraat volledig in te richten als veilig hondenlosloopgebied en helemaal in lijn met wat de digitale Hondenkaart aangeeft? Zo niet, waarom niet?

Zie beantwoording van vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen