Schrif­te­lijke vragen Verkeers­si­tuatie Monster­seweg


Indiendatum: 10 jul. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De bewoners van het appartementencomplex Domus a Mari (Max Euweweg 11 t/m 145) doen al sinds 2014 pogingen om bij de gemeente gehoor te krijgen voor de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan. Er wordt structureel te hard gereden en er is sprake van geluidsoverlast. Ook maken de bewoners zich zorgen om hun gezondheid en het effect van het rijgedrag op nabijgelegen natuurgebied Solleveld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de correspondentie tussen de gemeente en de bewoners over de verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan?

2) Kan het college aangeven welke stappen er zijn genomen om de verkeerssituatie te verbeteren? Zijn de bewoners hier ook over geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

In de correspondentie met de gemeente is meermaals toegezegd aan de bewoners dat er gekeken zal worden naar mogelijke oplossingen. Zo zijn verkeerskundige onderzoeken door Goudappel Coffeng toegezegd over het effect van woningbouwprojecten op de verkeerssituatie. De problemen die de bewoners ervaren, stammen al uit de periode dat deze woningbouwprojecten nog niet aan de orde waren. De laatste van deze rapporten is uitgekomen in juni 2021.

3) Kan het college aangeven wat de kern is van wat het uit deze onderzoeken haalt?

4) Kan het college aangeven of in deze onderzoeken ook is onderzocht welke gebreken de verkeerssituatie zonder de toename van het verkeer als gevolg van de woningbouwprojecten vertoont? Zo nee, waarom niet?

5) Heeft het college de uitkomsten van deze verkeerskundige onderzoeken met de bewoners gecommuniceerd? Zo nee, waarom niet?

6) Kan het college aangeven welke (korte termijn)maatregelen er zijn gevolgd uit deze verkeerskundige onderzoeken? Welke van deze maatregelen zijn al geïmplementeerd?

De bewoners stellen voor om de Monsterseweg/Haagweg mee te nemen in het onderzoek naar de milieuzone. Dit beschermt ook het nabijgelegen Natura 2000 gebied Solleveld.

7) Kan het college aangeven of de Monsterseweg in het haalbaarheidsonderzoek naar een grotere milieuzone of zero emissiezone wordt meegenomen? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college met de gemeente Westland in gesprek over deze zone? Zo ja, overweegt het Westland ook om een zone in samenwerking met Den Haag in te voeren?

9) Is het college verder met de gemeente Westland in gesprek over eventuele verkeersmaatregelen op de Haagweg en het effect van verkeer op Solleveld?

Robert Barker

Partij voor de DierenIndiendatum: 10 jul. 2023
Antwoorddatum: 21 sep. 2023

Het gemeenteraadslid de heer Barker heeft op 10 juli 2023 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De bewoners van het appartementencomplex Domus a Mari (Max Euweweg 11 t/m 145) doen al sinds 2014 pogingen om bij de gemeente gehoor te krijgen voor de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan. Er wordt structureel te hard gereden en er is sprake van geluidsoverlast. Ook maken de bewoners zich zorgen om hun gezondheid en het effect van het rijgedrag op nabijgelegen natuurgebied Solleveld.

1. Is het college bekend met de correspondentie tussen de gemeente en de bewoners over de verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan?

Ja.

2. Kan het college aangeven welke stappen er zijn genomen om de verkeerssituatie te verbeteren? Zijn de bewoners hier ook over geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het gebied rondom de Van Elswijkbaan, Exporteursbaan, Madepolderweg, Oorberlaan en Monsterseweg is aan het veranderen. Het gebied is volop in ontwikkeling en zowel aan de Westlandse zijde als op Haags grondgebied worden nieuwe woongebieden gerealiseerd.
Er zijn de afgelopen tien jaar onderzoeken verricht naar de effecten voor verkeer, geluid en lucht ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Westmade-Noord en de volledige woningbouwontwikkeling Westlandse Zoom.

Na de verschillende verkeersonderzoeken, waaruit blijkt welke maatregelen moeten worden genomen op de benoemde wegen, is een visie opgesteld in samenwerking met Gemeente Westland. Met deze integrale visie willen beide gemeenten samen zoeken naar een optimale inrichting voor de wegen, qua verkeersveiligheid, doorstroming en landschappelijke inpassing. Bewoners zijn hierover geïnformeerd.

In de correspondentie met de gemeente is meermaals toegezegd aan de bewoners dat er gekeken zal worden naar mogelijke oplossingen. Zo zijn verkeerskundige onderzoeken door Goudappel Coffeng toegezegd over het effect van woningbouwprojecten op de verkeerssituatie. De problemen die de bewoners ervaren, stammen al uit de periode dat deze woningbouwprojecten nog niet aan de orde waren. De laatste van deze rapporten is uitgekomen in juni 2021.

3. Kan het college aangeven wat de kern is van wat het uit deze onderzoeken haalt?

Ja. Uit de onderzoeken komen knelpunten naar voren op basis van geluid, lucht en verkeer die als gevolg van de woningbouw moeten worden opgelost op de wegen rondom Vroondaal.

4. Kan het college aangeven of in deze onderzoeken ook is onderzocht welke gebreken de verkeerssituatie zonder de toename van het verkeer als gevolg van de woningbouwprojecten vertoont? Zo nee, waarom niet?

Nee, in de plannen met woningbouw is met het prognose jaar 2030 gerekend om zo te bepalen of er toekomstige knelpunten ontstaan.

5. Heeft het college de uitkomsten van deze verkeerskundige onderzoeken met de bewoners gecommuniceerd? Zo nee, waarom niet?

De verschillende verkeersonderzoeken dateren uit het jaar 2012, 2018, 2019 en 2021 waarbij de onderzoeksrapporten niet expliciet gedeeld zijn met bewoners maar waarbij wel resultaten kenbaar zijn gemaakt. De verkeersonderzoeken zijn onderdeel van bestemmingsplannen en openbaar toegankelijk. De integrale visie is een uitwerking gebaseerd op de verkeersonderzoeken. De resultaten zijn gedeeld met belanghebbenden maar geen onderdeel van het bestemmingsplan.

6. Kan het college aangeven welke (korte termijn) maatregelen er zijn gevolgd uit deze verkeerskundige onderzoeken? Welke van deze maatregelen zijn al geïmplementeerd?

Er is geen sprake van korte termijnmaatregelen. Voor de wegen waarbij sprake is van relevante verkeerstoenames is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de wegfunctie past bij het toekomstige verkeersaanbod. De woningbouwontwikkelingen hebben invloed op de verkeersstromen en daarmee ook de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau.

Voor de hiernavolgende kruispunten is voor de huidige vormgeving de toekomstige verkeersafwikkeling onderzocht:
■ Oorberlaan - Haagweg - Monsterseweg;
■ Madeweg - Madepolderweg - Oorberlaan;

■ Oorberlaan - Westmadeweg (ontsluiting Vroondaal Noord II); ■ Madepolderweg - Exporteursbaan (Van Elswijkbaan);
■ Monsterseweg – Madesteinweg;
■ Oorberlaan – Westmade-Noord (nieuwe ontsluiting woonwijk).

Daaropvolgend volgen verkeersmaatregelen die momenteel worden voorbereid.

De bewoners stellen voor om de Monsterseweg/Haagweg mee te nemen in het onderzoek naar de milieuzone. Dit beschermt ook het nabijgelegen Natura 2000 gebied Solleveld.

7. Kan het college aangeven of de Monsterseweg in het haalbaarheidsonderzoek naar een grotere milieuzone of zero emissiezone wordt meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment vindt onderzoek plaatsnaar de haalbaarheid van de uitbreiding van milieu- en zero- emissiezone in de kuststreek en het effect daarvan op het terugdringen van stikstofdepositie in Natura2000-gebieden, waaronder Solleveld. We onderzoeken daarbij al een groot gebied. De Monsterseweg en aangrenzend gebied maken geen deel uit van het onderzoeksgebied.

Vanwege de impact op ondernemers en bewoners is in dit stadium gekozen voor een afbakening langs de kust. Mogelijk dat in een vervolgfase een groter gebied wordt betrokken. Via de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt met andere kustgemeenten, waaronder Westland, overlegd over het invoeren van zero-emissiezones langs de hele kust om de stikstofdepositie in Natura2000- gebieden terug te dringen.

8. Is het college met de gemeente Westland in gesprek over deze zone? Zo ja, overweegt het Westland ook om een zone in samenwerking met Den Haag in te voeren?

Zie antwoord vraag 7.

9. Is het college verder met de gemeente Westland in gesprek over eventuele verkeersmaatregelen op de Haagweg en het effect van verkeer op Solleveld?

Ja. In de Visie Groot Solleveld (RIS 312666) staat het volgende: “Van noord naar zuid vormt de Monsterseweg een belangrijke verbinding in het fietsnetwerk. Een nieuwe inrichting van de weg, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd voor fietsers en wandelaars, kan bijdragen aan veiligere oversteken en een betere inpassing in het landschap. Van oost naar west kan de samenhang tussen de bosrijke delen van de binnenduinrand worden versterkt. Een toename van binnenduinrandbos, wat zowel de natuur als recreatie ten goede komt, biedt mogelijk ook stikstofruimte voor toekomstige ontwikkelingen. De vermindering van de barrièrewerking door herinrichting van de Lozerlaan is ook een onderdeel van de visie. Voor beide ambities geldt dat er vanuit de visie duidelijke wensen liggen, maar dat deze wel afgestemd moeten worden met haalbaarheidsonderzoeken die ook de doorstroming van autoverkeer en de aanleg van een mogelijke sterfietsroute (Monsterseweg) in beschouwing nemen.”

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen