Schrif­te­lijke vragen Verkeers­si­tuatie Monster­seweg


Indiendatum: 10 jul. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De bewoners van het appartementencomplex Domus a Mari (Max Euweweg 11 t/m 145) doen al sinds 2014 pogingen om bij de gemeente gehoor te krijgen voor de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan. Er wordt structureel te hard gereden en er is sprake van geluidsoverlast. Ook maken de bewoners zich zorgen om hun gezondheid en het effect van het rijgedrag op nabijgelegen natuurgebied Solleveld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de correspondentie tussen de gemeente en de bewoners over de verkeerssituatie aan de Monsterseweg en de Oorberlaan?

2) Kan het college aangeven welke stappen er zijn genomen om de verkeerssituatie te verbeteren? Zijn de bewoners hier ook over geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

In de correspondentie met de gemeente is meermaals toegezegd aan de bewoners dat er gekeken zal worden naar mogelijke oplossingen. Zo zijn verkeerskundige onderzoeken door Goudappel Coffeng toegezegd over het effect van woningbouwprojecten op de verkeerssituatie. De problemen die de bewoners ervaren, stammen al uit de periode dat deze woningbouwprojecten nog niet aan de orde waren. De laatste van deze rapporten is uitgekomen in juni 2021.

3) Kan het college aangeven wat de kern is van wat het uit deze onderzoeken haalt?

4) Kan het college aangeven of in deze onderzoeken ook is onderzocht welke gebreken de verkeerssituatie zonder de toename van het verkeer als gevolg van de woningbouwprojecten vertoont? Zo nee, waarom niet?

5) Heeft het college de uitkomsten van deze verkeerskundige onderzoeken met de bewoners gecommuniceerd? Zo nee, waarom niet?

6) Kan het college aangeven welke (korte termijn)maatregelen er zijn gevolgd uit deze verkeerskundige onderzoeken? Welke van deze maatregelen zijn al geïmplementeerd?

De bewoners stellen voor om de Monsterseweg/Haagweg mee te nemen in het onderzoek naar de milieuzone. Dit beschermt ook het nabijgelegen Natura 2000 gebied Solleveld.

7) Kan het college aangeven of de Monsterseweg in het haalbaarheidsonderzoek naar een grotere milieuzone of zero emissiezone wordt meegenomen? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college met de gemeente Westland in gesprek over deze zone? Zo ja, overweegt het Westland ook om een zone in samenwerking met Den Haag in te voeren?

9) Is het college verder met de gemeente Westland in gesprek over eventuele verkeersmaatregelen op de Haagweg en het effect van verkeer op Solleveld?

Robert Barker

Partij voor de Dieren