Schrif­te­lijke vragen Illegaal parkeren in het duin­gebied


Indiendatum: 15 jun. 2023

Indiener: Lesley Arp, SP

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al jaren spreekt het college de intentie uit om het zenderterrein aan de Zeezwaluwstraat terug te
geven aan de natuur. Dit kan immers een bijdrage leveren aan het herstel van natuurgebied
Westduinpark. In het kader van de stikstofcrisis is natuurherstel extra urgent. Bovendien is de
eerdere suggestie uit de wijk om van het oude zendgebouw een jeugdhonk te maken door het
college afgewezen omdat het gebouw in Natura 2000 gebied ligt (zie RIS304361). Als het college
ervoor kiest om het zenderterrein terug te geven aan de natuur, dan is het wat de SP en Partij voor
de Dieren betreft belangrijk dat hier niet onnodig lang mee getreuzeld wordt.

Bovendien ontvangen de partijen signalen uit de buurt dat het zenderterrein wordt gebruikt als
illegaal parkeerterrein en hier nauwelijks tegen wordt gehandhaafd. Zo zou het bijvoorbeeld
voorkomen dat toeristen hun campers op het terrein plaatsen en hier zelfs overnachten. Een illegaal parkeerterrein in het duingebied is niet alleen onwenselijk in het kader van de bescherming van de natuur, maar ook in het kader van de verkeersveiligheid: het zenderterrein mondt immers uit in een fietspad.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen Lesley Arp (SP) en Leonie Gerritsen
(Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

1) Hoe staat het met de plannen om het zenderterrein terug te geven aan de natuur? Ligt er al
een plan van aanpak en een planning? Zo ja, kan deze met de raad worden gedeeld?
2) Is het college bekend met het feit dat het zenderterrein wordt gebruikt als illegaal
parkeerterrein? Hoeveel meldingen heeft het college hier de afgelopen jaren over ontvangen
en hoe actief wordt hier tegen gehandhaafd?
3) Is het college het met de SP en Partij voor de Dieren eens dat, zolang het zenderterrein nog
niet is teruggegeven aan de natuur, in ieder geval het illegaal parkeren op het terrein moet
worden ontmoedigd? Zo nee, waarom niet?
4) Ziet het college mogelijkheden om het illegale parkeerterrein onbegaanbaar te maken per
auto, bijvoorbeeld door het hekwerk rond het zendterrein te verplaatsen, de openbare ruimte
die nu gebruikt wordt als parkeerterrein te ontdoen van tegels en dus versneld terug te geven
aan de natuur? Zo ja, kan het college aangeven hoe en wanneer zij hiermee aan de slag gaat?
Zo nee, waarom niet?
5) Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal
parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), hier strenger tegen te handhaven?
Zo nee, waarom niet?
6) Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal
parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), een bord op het terrein te plaatsen
waarmee wordt gecommuniceerd dat parkeren hier niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Lesley Arp
SP
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Tabak van tabak

Lees verder

Schriftelijke vragen Vervolgvragen doneerringen voor statiegeldflesjes en -blikje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer