Schrif­te­lijke vragen Illegaal parkeren in het duin­gebied


Indiendatum: 15 jun. 2023

Indiener: Lesley Arp, SP, Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Al jaren spreekt het college de intentie uit om het zenderterrein aan de Zeezwaluwstraat terug te
geven aan de natuur. Dit kan immers een bijdrage leveren aan het herstel van natuurgebied
Westduinpark. In het kader van de stikstofcrisis is natuurherstel extra urgent. Bovendien is de
eerdere suggestie uit de wijk om van het oude zendgebouw een jeugdhonk te maken door het
college afgewezen omdat het gebouw in Natura 2000 gebied ligt (zie RIS304361). Als het college
ervoor kiest om het zenderterrein terug te geven aan de natuur, dan is het wat de SP en Partij voor
de Dieren betreft belangrijk dat hier niet onnodig lang mee getreuzeld wordt.

Bovendien ontvangen de partijen signalen uit de buurt dat het zenderterrein wordt gebruikt als
illegaal parkeerterrein en hier nauwelijks tegen wordt gehandhaafd. Zo zou het bijvoorbeeld
voorkomen dat toeristen hun campers op het terrein plaatsen en hier zelfs overnachten. Een illegaal parkeerterrein in het duingebied is niet alleen onwenselijk in het kader van de bescherming van de natuur, maar ook in het kader van de verkeersveiligheid: het zenderterrein mondt immers uit in een fietspad.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen Lesley Arp (SP) en Leonie Gerritsen
(Partij voor de Dieren) de volgende vragen:

1) Hoe staat het met de plannen om het zenderterrein terug te geven aan de natuur? Ligt er al
een plan van aanpak en een planning? Zo ja, kan deze met de raad worden gedeeld?
2) Is het college bekend met het feit dat het zenderterrein wordt gebruikt als illegaal
parkeerterrein? Hoeveel meldingen heeft het college hier de afgelopen jaren over ontvangen
en hoe actief wordt hier tegen gehandhaafd?
3) Is het college het met de SP en Partij voor de Dieren eens dat, zolang het zenderterrein nog
niet is teruggegeven aan de natuur, in ieder geval het illegaal parkeren op het terrein moet
worden ontmoedigd? Zo nee, waarom niet?
4) Ziet het college mogelijkheden om het illegale parkeerterrein onbegaanbaar te maken per
auto, bijvoorbeeld door het hekwerk rond het zendterrein te verplaatsen, de openbare ruimte
die nu gebruikt wordt als parkeerterrein te ontdoen van tegels en dus versneld terug te geven
aan de natuur? Zo ja, kan het college aangeven hoe en wanneer zij hiermee aan de slag gaat?
Zo nee, waarom niet?
5) Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal
parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), hier strenger tegen te handhaven?
Zo nee, waarom niet?
6) Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal
parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), een bord op het terrein te plaatsen
waarmee wordt gecommuniceerd dat parkeren hier niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Lesley Arp
SP
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 jun. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

De raadsleden de dames Arp en Gerritsen hebben op 15 juni 2023 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Al jaren spreekt het college de intentie uit om het zenderterrein aan de Zeezwaluwstraat terug te geven aan de natuur. Dit kan immers een bijdrage leveren aan het herstel van natuurgebied Westduinpark. In het kader van de stikstofcrisis is natuurherstel extra urgent. Bovendien is de eerdere suggestie uit de wijk om van het oude zendgebouw een jeugdhonk te maken door het college afgewezen omdat het gebouw in Natura 2000 gebied ligt (zie RIS304361). Als het college ervoor kiest om het zenderterrein terug te geven aan de natuur, dan is het wat de SP en Partij voor de Dieren betreft belangrijk dat hier niet onnodig lang mee getreuzeld wordt. Bovendien ontvangen de partijen signalen uit de buurt dat het zenderterrein wordt gebruikt als illegaal parkeerterrein en hier nauwelijks tegen wordt gehandhaafd. Zo zou het bijvoorbeeld voorkomen dat toeristen hun campers op het terrein plaatsen en hier zelfs overnachten. Een illegaal parkeerterrein in het duingebied is niet alleen onwenselijk in het kader van de bescherming van de natuur, maar ook in het kader van de verkeersveiligheid: het zenderterrein mondt immers uit in een fietspad.

1. Hoe staat het met de plannen om het zenderterrein terug te geven aan de natuur? Ligt er al een plan van aanpak en een planning? Zo ja, kan deze met de raad worden gedeeld?

In de commissiebrief ‘Stand van zaken Haagse aanpak en stikstof’ (RIS314075) is aangegeven dat de optie voor het omzetten van de zenderlocatie in natuur dit jaar verder wordt bekeken. Momenteel wordt ambtelijk een voorstel uitgewerkt om de omzetting te effectueren. De verwachting is dat dit voorstel in het najaar bestuurlijk kan worden vastgesteld en met de raad kan worden gedeeld.

2. Is het college bekend met het feit dat het zenderterrein wordt gebruikt als illegaal parkeerterrein? Hoeveel meldingen heeft het college hier de afgelopen jaren over ontvangen en hoe actief wordt hier tegen gehandhaafd?

Er is geen sprake van een illegaal parkeerterrein. Hoewel het terrein bij de gebouwen in principe is bedoeld voor het parkeren door de gebruikers van de gebouwen, is het parkeerterrein voor iedereen vrij toegankelijk. Er is weliswaar een afsluitbaar hek geplaatst, maar over het terrein loopt ook een openbaar doorgaand fiets- en voetpad (Cort van der Lindenpad richting Kijkduin). De weg moet voor deze weggebruikers toegankelijk en bereikbaar blijven. Als anderen hun auto op het terrein parkeren, is dat dus niet illegaal.

Sinds 1 januari 2022 zijn er twee meldingen van parkeeroverlast op het zenderterrein binnengekomen. Er zijn geen registraties van wildkamperen. Het gebied gaat mee in de gebruikelijke surveillance van de gemeentelijke handhavers, maar heeft geen bijzondere prioriteit.

3. Is het college het met de SP en Partij voor de Dieren eens dat, zolang het zenderterrein nog niet is teruggegeven aan de natuur, in ieder geval het illegaal parkeren op het terrein moet worden ontmoedigd? Zo nee, waarom niet?

Om ongewenst parkeren door buurtvreemde bezoekers te ontmoedigen willen we een verkeersbord plaatsen om aan te geven dat het parkeren is bedoeld voor de gebruikers van de gebouwen op het terrein.

4. Ziet het college mogelijkheden om het illegale parkeerterrein onbegaanbaar te maken per auto, bijvoorbeeld door het hekwerk rond het zendterrein te verplaatsen, de openbare ruimte die nu gebruikt wordt als parkeerterrein te ontdoen van tegels en dus versneld terug te geven aan de natuur? Zo ja, kan het college aangeven hoe en wanneer zij hiermee aan de slag gaat? Zo nee, waarom niet?

Het terrein moet bereikbaar blijven voor de gebruikers van de gebouwen op het zenderterrein. Voor het overige verwijzen we naar het voorstel dat we naar verwachting in het najaar gaan doen over het teruggeven van het terrein aan de natuur. Zie het antwoord op vraag 1.

5. Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), hier strenger tegen te handhaven? Zo nee, waarom niet?

Gelet op het betrekkelijk beperkte aantal meldingen en de beperkte handhavingscapaciteit zien we op dit moment niet genoeg redenen om strenger te handhaven.

6. Ziet het college mogelijkheden om, zolang er geen fysieke maatregelen tegen het illegaal parkeren zijn getroffen (zoals gesuggereerd in vraag 4), een bord op het terrein te plaatsen waarmee wordt gecommuniceerd dat parkeren hier niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Tabak van tabak

Lees verder

Schriftelijke vragen Vervolgvragen doneerringen voor statiegeldflesjes en -blikje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer