Schrif­te­lijke vragen Kappen met kappen aan de Schenk


Indiendatum: 10 nov. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente zegt van plan te zijn de Schenkzone biodiverser te maken (zie bijlage 1.1 en 1.2). Deze ontwikkeling begint met de kap van een tiental bomen. De Partij voor de Dieren krabt zich achter de oren bij deze keuze en vraagt zich af of de bomen laten staan niet beter zou zijn voor de biodiversiteit.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze ontwikkeling van de Schenkzone, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat?

 2. Is de raad over deze ontwikkeling geïnformeerd? Zo ja, wanneer en hoe?

 3. Hoe zijn het wijkberaad en de buurtbewoners betrokken bij deze plannen?

 4. Hoe is de AVN bij deze ontwikkeling betrokken?

 5. Kan het college een kaart en een overzicht geven van de bomen die het van plan is te kappen en verplanten? Kan het college daarbij per boom aangeven wat de reden is voor de voorgenomen kap/verplanting?

 6. Kan het college aangeven in welke mate de aan te passen oevers in hun huidige staat natuurvriendelijk zijn?

 7. Heeft het college overwogen om alleen de oever natuurvriendelijk te maken op plaatsen waar dit niet ten koste gaat van bestaande bomen?

 8. Heeft het college methoden onderzocht om de gehele oever natuurvriendelijk te maken met behoud van de bestaande bomen? Zo ja, is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet?

 9. Kan het college aangeven hoe de zone eruit gaat zien na het verplanten en kappen van de bomen? Kan het college een overzicht geven van de ecologische voor- en nadelen van de nieuwe inrichting, daarbij het verlies van volwassen bomen meewegende?

We lezen dat er zeven moerascipressen worden verplant.

 1. Hoe worden de te verplaatsen moerascipressen opgeslagen voor ze herplant worden? Wat is de kans dat deze moerasbomen de opslagperiode niet overleven?

 2. Kan het college aangeven waar de te verplanten bomen komen staan? Komen deze terug op de locatie?

Het college zegt in te grijpen om de ecologie te verbeteren. De AVN vreest dat het verwijderen van volwassen bomen en het terugplanten van jonge exemplaren juist een negatieve weerslag op de ecologie heeft. De organisatie stelt: “De plannenmakers vergeten daarbij dat het met nieuwe aanplant jaren duurt voordat de jonge aanplant ook maar enigszins in balans is en voldoende biodiversiteit heeft” (zie bijlage 2).

 1. Hoe weegt het college de ecologische winst van natuurvriendelijke oevers enerzijds, en het ecologische verlies door de kap van volwassen bomen anderzijds?

 2. Vindt het college het verstandig om in een fors versteende wijk grote bomen te verwijderen gegeven de problemen met wateropvang en hittestress?

Bomen hebben aan het eind van hun natuurlijke levensduur een enorme ecologische waarde. Insecten en schimmels maken dankbaar gebruik van het verterende hout.

 1. Is het college bereid de bestaande bomen aan de Schenk hun natuurlijke levensverloop, inclusief stervensfase, te laten volbrengen?

Het laten staan en op natuurlijke wijze laten vergaan van stervende bomen zou ook op andere plekken een boost zijn voor de ecologie. Ook als bomen ten behoeve van de veiligheid gekapt worden, kunnen ze soms blijven liggen - zoals in ecologisch ingerichte plantsoenen of in grote groengebieden - en een bijdrage leveren aan de ecologie.

 1. Is het college bereid om, waar dit mogelijk is, stervende bomen vaker te laten staan en gekapte bomen vaker te laten liggen? Kan het college een richtlijn ontwikkelen voor wanneer bomen op deze manier worden behandeld?

Alleen de oevers tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat worden aangepakt, en bijvoorbeeld niet de oevers bij SoZa.

 1. Volgen na deze ontwikkeling meer plannen voor aanpassing van de ecologische zone aan de Schenk? Zo ja, kan daar inzicht in worden gegeven?

Robin Smit
Partij voor de Dieren