Schrif­te­lijke vragen Kappen met kappen aan de Schenk


Indiendatum: 10 nov. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente zegt van plan te zijn de Schenkzone biodiverser te maken (zie bijlage 1.1 en 1.2). Deze ontwikkeling begint met de kap van een tiental bomen. De Partij voor de Dieren krabt zich achter de oren bij deze keuze en vraagt zich af of de bomen laten staan niet beter zou zijn voor de biodiversiteit.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze ontwikkeling van de Schenkzone, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat?

 2. Is de raad over deze ontwikkeling geïnformeerd? Zo ja, wanneer en hoe?

 3. Hoe zijn het wijkberaad en de buurtbewoners betrokken bij deze plannen?

 4. Hoe is de AVN bij deze ontwikkeling betrokken?

 5. Kan het college een kaart en een overzicht geven van de bomen die het van plan is te kappen en verplanten? Kan het college daarbij per boom aangeven wat de reden is voor de voorgenomen kap/verplanting?

 6. Kan het college aangeven in welke mate de aan te passen oevers in hun huidige staat natuurvriendelijk zijn?

 7. Heeft het college overwogen om alleen de oever natuurvriendelijk te maken op plaatsen waar dit niet ten koste gaat van bestaande bomen?

 8. Heeft het college methoden onderzocht om de gehele oever natuurvriendelijk te maken met behoud van de bestaande bomen? Zo ja, is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet?

 9. Kan het college aangeven hoe de zone eruit gaat zien na het verplanten en kappen van de bomen? Kan het college een overzicht geven van de ecologische voor- en nadelen van de nieuwe inrichting, daarbij het verlies van volwassen bomen meewegende?

We lezen dat er zeven moerascipressen worden verplant.

 1. Hoe worden de te verplaatsen moerascipressen opgeslagen voor ze herplant worden? Wat is de kans dat deze moerasbomen de opslagperiode niet overleven?

 2. Kan het college aangeven waar de te verplanten bomen komen staan? Komen deze terug op de locatie?

Het college zegt in te grijpen om de ecologie te verbeteren. De AVN vreest dat het verwijderen van volwassen bomen en het terugplanten van jonge exemplaren juist een negatieve weerslag op de ecologie heeft. De organisatie stelt: “De plannenmakers vergeten daarbij dat het met nieuwe aanplant jaren duurt voordat de jonge aanplant ook maar enigszins in balans is en voldoende biodiversiteit heeft” (zie bijlage 2).

 1. Hoe weegt het college de ecologische winst van natuurvriendelijke oevers enerzijds, en het ecologische verlies door de kap van volwassen bomen anderzijds?

 2. Vindt het college het verstandig om in een fors versteende wijk grote bomen te verwijderen gegeven de problemen met wateropvang en hittestress?

Bomen hebben aan het eind van hun natuurlijke levensduur een enorme ecologische waarde. Insecten en schimmels maken dankbaar gebruik van het verterende hout.

 1. Is het college bereid de bestaande bomen aan de Schenk hun natuurlijke levensverloop, inclusief stervensfase, te laten volbrengen?

Het laten staan en op natuurlijke wijze laten vergaan van stervende bomen zou ook op andere plekken een boost zijn voor de ecologie. Ook als bomen ten behoeve van de veiligheid gekapt worden, kunnen ze soms blijven liggen - zoals in ecologisch ingerichte plantsoenen of in grote groengebieden - en een bijdrage leveren aan de ecologie.

 1. Is het college bereid om, waar dit mogelijk is, stervende bomen vaker te laten staan en gekapte bomen vaker te laten liggen? Kan het college een richtlijn ontwikkelen voor wanneer bomen op deze manier worden behandeld?

Alleen de oevers tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat worden aangepakt, en bijvoorbeeld niet de oevers bij SoZa.

 1. Volgen na deze ontwikkeling meer plannen voor aanpassing van de ecologische zone aan de Schenk? Zo ja, kan daar inzicht in worden gegeven?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 nov. 2021
Antwoorddatum: 14 dec. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 november 2021 een brief met daarin zestien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente zegt van plan te zijn de Schenkzone biodiverser te maken (zie bijlage 1.1 en 1.2). Deze ontwikkeling begint met de kap van een tiental bomen. De Partij voor de Dieren krabt zich achter de oren bij deze keuze en vraagt zich af of de bomen laten staan niet beter zou zijn voor de biodiversiteit.

1. Is het college bekend met deze ontwikkeling van de Schenkzone, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Is de raad over deze ontwikkeling geïnformeerd? Zo ja, wanneer en hoe?

De raad is hierover op 8-1-2019 bericht met de commissiebrief over de gebiedsagenda’s prioritaire gebieden (RIS301328).

3. Hoe zijn het wijkberaad en de buurtbewoners betrokken bij deze plannen?

Het plan is tweemaal besproken met het Wijkberaad Bezuidenhout, waarna ontwerpaanpassingen zijn gedaan. Aan omwonenden is een informatiebrief gestuurd over de werkzaamheden met de mogelijkheid om per mail vragen te stellen.

4. Hoe is de AVN bij deze ontwikkeling betrokken?

De gemeente heeft het plan eerder met de AVN besproken en op 29 juli 2021 jl. is samen met de vice voorzitter en portefeuillehouder van de AVN, de locatie waar de natuurvriendelijke oevers worden aangelegd bezocht. Gezamenlijk is de keuze bepaald ten aanzien van kap en verplanting ten gunste van de bevordering van de biodiversiteitswaarden.


5. Kan het college een kaart en een overzicht geven van de bomen die het van plan is te kappen
en verplanten? Kan het college daarbij per boom aangeven wat de reden is voor de
voorgenomen kap/verplanting?

Op basis van locatiebezoeken o.a. met de AVN is bepaald op welke locaties het beste een natuurvriendelijke oever gerealiseerd kan worden. Hierbij is per boom gekeken naar ziekte, (verslechterde) conditie, verplantbaarheid en mate van ecologische waarde. Na uitvoering komen minimaal evenveel bomen terug als dat er verwijderd of verplant worden. De bomenbalans is daarmee positief. Er zullen 10 bomen worden gekapt, 7 bomen worden verplant en 18 bomen worden aangeplant. De specificaties zijn opgenomen in de kapvergunning met kenmerk 202113530.

6. Kan het college aangeven in welke mate de aan te passen oevers in hun huidige staat
natuurvriendelijk zijn?

Langs de huidige oevers ligt een traditionele beschoeiing, die niet natuurvriendelijk is ingericht. Deze biedt geen mogelijkheden voor een natuurlijke vegetatieontwikkeling c.q. natuurlijke overgang tussen land en water, van groot belang voor kleine diersoorten zoals amfibieën, vissen, oever- en waterplantgebonden organismen en broedmogelijkheden voor watervogels.

7. Heeft het college overwogen om alleen de oever natuurvriendelijk te maken op plaatsen waar
dit niet ten koste gaat van bestaande bomen?

De gemeente heeft de locaties, samen met de AVN, dusdanig gekozen dat zoveel mogelijk waardevolle
bomen gespaard kunnen blijven.

8. Heeft het college methoden onderzocht om de gehele oever natuurvriendelijk te maken met
behoud van de bestaande bomen? Zo ja, is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 7.

9. Kan het college aangeven hoe de zone eruit gaat zien na het verplanten en kappen van de
bomen? Kan het college een overzicht geven van de ecologische voor- en nadelen van de nieuwe
inrichting, daarbij het verlies van volwassen bomen meewegende?

In de huidige situatie bestaat de oeverzone alleen uit de combinatie van gras met bomen. Een groot deel van de bomen blijft staan. Ecologische meerwaarde is te behalen door zoveel mogelijk verschillende biotopen en natuurlijke overgangen te creëren. Door de combinatie van de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers en bloemrijk grasland, de aanplant van inheemse bomen in een plantmaat (20-25cm) en clusters struikgewas wordt de functionaliteit van de ecologische zone verbeterd en wordt invulling gegeven aan de ambities van de Nota Stadsnatuur. Met name de mogelijkheden voor insecten, kleine zoogdieren, (broed)vogels, vissen en amfibieën worden verbeterd.

We lezen dat er zeven moerascipressen worden verplant.

10. Hoe worden de te verplaatsen moerascipressen opgeslagen voor ze herplant worden? Wat is de
kans dat deze moerasbomen de opslagperiode niet overleven?

De moerascipressen zullen naar een tijdelijk depot worden gebracht en krijgen vervolgens een
definitieve plek elders in de stad. De kans dat deze bomen het niet overleven is zeer gering. Dit is mede
door de AVN bevestigd.

11. Kan het college aangeven waar de te verplanten bomen komen staan? Komen deze terug op de
locatie?

Zie beantwoording vraag 10

Het college zegt in te grijpen om de ecologie te verbeteren. De AVN vreest dat het verwijderen van
volwassen bomen en het terugplanten van jonge exemplaren juist een negatieve weerslag op de
ecologie heeft. De organisatie stelt: “De plannenmakers vergeten daarbij dat het met nieuwe
aanplant jaren duurt voordat de jonge aanplant ook maar enigszins in balans is en voldoende
biodiversiteit heeft” (zie bijlage 2).

12. Hoe weegt het college de ecologische winst van natuurvriendelijke oevers enerzijds, en het
ecologische verlies door de kap van volwassen bomen anderzijds?

Zie beantwoording vraag 9

13. Vindt het college het verstandig om in een fors versteende wijk grote bomen te verwijderen
gegeven de problemen met wateropvang en hittestress?
De bergingscapaciteit van de watergang met natuurvriendelijke oever wordt vergroot en het areaal
groen blijft gelijk. De problematiek met betrekking tot wateropvang en hittestress wordt hierdoor niet
vergroot.

Bomen hebben aan het eind van hun natuurlijke levensduur een enorme ecologische waarde.
Insecten en schimmels maken dankbaar gebruik van het verterende hout.

14. Is het college bereid de bestaande bomen aan de Schenk hun natuurlijke levensverloop, inclusief
stervensfase, te laten volbrengen?

Langs wegen en straten heeft veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte prioriteit op basis van
de wettelijke zorgplicht en kunnen daarom niet hun natuurlijke levensloop/stervensfase volbrengen. Het laten staan van onveilige bomen in een stedelijke omgeving in het openbaar groen op deze locatie langs de Schenk, is daarom onverantwoord. Door het verwijderen van onveilige bomen ontstaat ook weer ruimte voor vervanging wat noodzakelijk is om het boombestand op peil te houden. In grote groengebieden is het laten staan en liggen van ‘dood hout’ nu al onderdeel van het beheer, zie voor meer informatie: https://www.hethaagsegroen.nl/... en in ecologische verbindingszones op locaties waar voldoende ruimte is om dit mogelijk te maken.


Het laten staan en op natuurlijke wijze laten vergaan van stervende bomen zou ook op andere
plekken een boost zijn voor de ecologie. Ook als bomen ten behoeve van de veiligheid gekapt worden,
kunnen ze soms blijven liggen - zoals in ecologisch ingerichte plantsoenen of in grote groengebieden -
en een bijdrage leveren aan de ecologie.

15. Is het college bereid om, waar dit mogelijk is, stervende bomen vaker te laten staan en gekapte
bomen vaker te laten liggen? Kan het college een richtlijn ontwikkelen voor wanneer bomen op
deze manier worden behandeld?
Alleen de oevers tussen de Prinses Beatrixlaan en de Jacob Mosselstraat worden aangepakt, en bijvoorbeeld niet de oevers bij SoZa.

Zie beantwoording vraag 14

16. Volgen na deze ontwikkeling meer plannen voor aanpassing van de ecologische zone aan de
Schenk? Zo ja, kan daar inzicht in worden gegeven?

Langs de Schenk ter hoogte van de Boekweitkamp is ter compensatie van de twee aanpalende bouwprojecten een 50 meter brede strook aangewezen om de functionaliteit van de gehele ecologische verbindingszone langs de Schenk te waarborgen. Hier wordt ook een natuurvriendelijke oever aangelegd. De oeverzone wordt heringericht met clusters struiken, inheemse bomen en bloemrijk grasland, wat in de huidige situatie ontbreekt.

Op deze locatie staan knotwilgen. Een van deze aantal knotwilgen zullen een aantal meters binnen het plangebied worden verplaatst om ruimte te maken voor de natuurlijke oever, een aantal knotwilgen blijven staan en enkele knotwilgen met een slechte conditie, zullen worden verwijderd. Er komen in dit gebied meer bomen terug dan dat er verwijderd worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Rondvraag Bouwplan Madurodam

Lees verder

Schriftelijke vragen Richtlijn Groene Tuin in Den Haag?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer