Schrif­te­lijke vragen Locaties dier- en natuur­vrien­delijk maaien


Indiendatum: dec. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de commissievergadering Leefomgeving van donderdag 6 september 2018 gaf het college aan te werken aan een Nota Stadsnatuur, waarin het ecologisch maaibeleid nader zal worden uitgewerkt. Op verschillende locaties in de stad zal, in ieder geval tijdens het broedseizoen, “doorgroeimaaien” worden toegepast opdat nesten van (water)vogels niet meer worden stukgemaaid. In aanvulling op de bekende locaties (Bezuidenhoutseweg, Burgemeester Hovylaan, J.D. de Koklaan, G.J. van Marrewijklaan), heeft de Partij voor de Dieren met bewoners locaties geïnventariseerd waar ecologisch maaien nog meer van toegevoegde waarde zou zijn. Zie daarvoor onderstaande tabel.

Tussen flats Roggekamp/Haverkamp

Trekweg (langs de Trekvliet)

Laakweg (voor de supermarkt)

Binckhorstlaan

Groenstrook tussen Maanweg en Overburgkade (evt. aangelegenheid gemeente Voorburg)

Slootskant J.D. de Koklaan (reeds bekend)

Kruising Goeverneurlaan/Van Zeggelenlaan

Groenstroken langs Bezuidenhoutseweg tussen Laan van NOI en Hofzichtlaan (reeds bekend)

Slootskant Finnenburg

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

1) Is het college bereid (een deel van) de bovengenoemde locaties mee te nemen in de Nota Stadsnatuur en hier ecologisch maaibeleid toe te passen? Zo nee, waarom niet?

2) Hoe staat het met het overleg tussen de bewoners van de locatie aan de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst en de gemeente over het diervriendelijk beheren van de nabijgelegen groenstrook?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 22 jan. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 10 december 2018 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Tijdens de commissievergadering Leefomgeving van donderdag 6 september 2018 gaf het college aan te werken aan een Nota Stadsnatuur, waarin het ecologisch maaibeleid nader zal worden uitgewerkt. Op verschillende locaties in de stad zal, in ieder geval tijdens het broedseizoen, “doorgroeimaaien” worden toegepast opdat nesten van (water)vogels niet meer worden stukgemaaid. In aanvulling op de bekende locaties (Bezuidenhoutseweg, Burgemeester Hovylaan, J.D. de Koklaan, G.J. van Marrewijklaan), heeft de Partij voor de Dieren met bewoners locaties geïnventariseerd waar ecologisch maaien nog meer van toegevoegde waarde zou zijn. Zie daarvoor onderstaande tabel.

Tussen flats Roggekamp/Haverkamp

Trekweg (langs de Trekvliet)

Laakweg (voor de supermarkt)

Binckhorstlaan

Groenstrook tussen Maanweg en Overburgkade (evt. aangelegenheid gemeente Voorburg)

Slootskant J.D. de Koklaan (reeds bekend)

Kruising Goeverneurlaan/Van Zeggelenlaan

Groenstroken langs Bezuidenhoutseweg tussen Laan van NOI en Hofzichtlaan (reeds bekend)

Slootskant Finnenburg

1. Is het college bereid (een deel van) de bovengenoemde locaties mee te nemen in de Nota Stadsnatuur en hier ecologisch maaibeleid toe te passen? Zo nee, waarom niet?

In januari 2019 wordt gestart met een verkenning waarin onderzocht wordt waar, buiten de delen waar nu al ecologisch maaibeheer wordt uitgevoerd, ecologisch maaibeheer kan worden toegepast. In deze verkenning zullen de door u genoemde locaties worden meegenomen, met uitzondering van de locaties tussen de flats Roggekamp/Haverkamp. Deze zijn geen eigendom van, en niet in beheer bij de gemeente.

2. Hoe staat het met het overleg tussen de bewoners van de locatie aan de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst en de gemeente over het diervriendelijk beheren van de nabijgelegen groenstrook?

Het stadsdeel heeft contact gelegd met de Vereniging van Eigenaren (VVE). Aan de VVE zijn drie opties voorgelegd.

Naar verwachting zal in januari 2019 duidelijk worden wat de keuze van de VVE is. Dan zal verder overleg worden gevoerd zodat, mocht dit nodig zijn, voor het nieuwe maaiseizoen de bestektekeningen kunnen worden aangepast.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke