Schrif­te­lijke vragen Locaties dier- en natuur­vrien­delijk maaien


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de commissievergadering Leefomgeving van donderdag 6 september 2018 gaf het college aan te werken aan een Nota Stadsnatuur, waarin het ecologisch maaibeleid nader zal worden uitgewerkt. Op verschillende locaties in de stad zal, in ieder geval tijdens het broedseizoen, “doorgroeimaaien” worden toegepast opdat nesten van (water)vogels niet meer worden stukgemaaid. In aanvulling op de bekende locaties (Bezuidenhoutseweg, Burgemeester Hovylaan, J.D. de Koklaan, G.J. van Marrewijklaan), heeft de Partij voor de Dieren met bewoners locaties geïnventariseerd waar ecologisch maaien nog meer van toegevoegde waarde zou zijn. Zie daarvoor onderstaande tabel.

Tussen flats Roggekamp/Haverkamp

Trekweg (langs de Trekvliet)

Laakweg (voor de supermarkt)

Binckhorstlaan

Groenstrook tussen Maanweg en Overburgkade (evt. aangelegenheid gemeente Voorburg)

Slootskant J.D. de Koklaan (reeds bekend)

Kruising Goeverneurlaan/Van Zeggelenlaan

Groenstroken langs Bezuidenhoutseweg tussen Laan van NOI en Hofzichtlaan (reeds bekend)

Slootskant Finnenburg

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

1) Is het college bereid (een deel van) de bovengenoemde locaties mee te nemen in de Nota Stadsnatuur en hier ecologisch maaibeleid toe te passen? Zo nee, waarom niet?

2) Hoe staat het met het overleg tussen de bewoners van de locatie aan de Bezuidenhoutseweg/Barnsteenhorst en de gemeente over het diervriendelijk beheren van de nabijgelegen groenstrook?

Robin Smit
Partij voor de Dieren