Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Meer en Bos


Indiendatum: 24 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een aanzienlijk deel van Landgoed Meer en Bos is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Bij de Partij voor de Dieren kwam via bewoners het signaal binnen dat steeds meer omheining van waterpartijen wordt toegevoegd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college een overzicht geven van de onderhouds- en beheerwerkzaamheden in Meer en
Bos tussen 2021 en 2024 (inclusief geplande werkzaamheden) waarbij delen van Meer en Bos
minder toegankelijk worden voor honden?
2) Hoe heeft het college omwonenden en mensen met honden over deze plannen geïnformeerd?
Hoe zijn mensen met honden betrokken bij de plannen?
3) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat Meer en Bos een druk losloopgebied is?
4) Deelt het college de opvatting van de Partij voor de Dieren dat het daarom logisch is om ook
rondom Meer en Bos meer veilige losloopgebieden te realiseren, zodat de belasting en drukte
in Meer en Bos kan afnemen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?
5) Is het college bekend dat Meer en Bos tijdens zomerse hittegolven, vanwege de schaduw en
omdat er (vrijwel) geen gemotoriseerd verkeer in het landgoed is toegestaan, bij uitstek een
fijne plek is voor honden om te kunnen pootje baden?
6) Kan het college aangeven waar in Meer en Bos honden nog wel makkelijk het water zouden
kunnen betreden na de nieuwe omheiningen?
7) Gaat het college de afname aan plekken om te kunnen afkoelen in het water voor honden
compenseren in Meer en Bos of een nabijgelegen gebied? Zo niet, waarom niet?
8) Is het college van plan om losloopgebieden structureel slechter te maken voor honden,
ondanks een toenemend aantal honden in Den Haag? Zo niet, kan het college onderbouwd
aangeven wat het doet om de achteruitgang in kwaliteit van losloopgebieden tegen te gaan?
9) Is het college bereid om bijvoorbeeld bij het losloopgebied Ockenburgh of bij het
losloopgebied aan het einde van de Savornin Lohmanlaan (naast het Westduinpark), of in een
ander nabijgelegen losloopgebied vijvers en extra struiken of bomen aan te leggen, zodat deze
losloopgebieden ook tijdens hete zomers te gebruiken zijn? Zo niet, waarom niet?
10) Heeft het college, in het kader van werk-met-werk maken, bij de rioolwerkzaamheden bij de
Balsemienlaan die maanden duurden, gezorgd dat het aangrenzende losloopgebied (langs de
Haagse Beek) veiliger is geworden, bijvoorbeeld door de aanplant van heggen of extra hekjes?
Zo niet, waarom niet?
11) Is het college bekend met signalen (bijvoorbeeld van buschauffeurs en inwoners) dat er met
regelmaat honden de Balsemienlaan en/of de Machiel Vrijenhoeklaan oplopen?
12) Is het college, in het kader van werk-met-werk maken, voornemens om het losloopgebied op
de Thorbeckelaan veiliger te maken tijdens de huidige werkzaamheden, vooral ook omdat het
losloopgebied hier een strook tussen twee autowegen in is? Zo niet, waarom niet?
13) Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het inperken
van een losloopgebied overwogen worden?
14) Kan het college aangeven wat ze aan mensen met een hond die zich zorgen maken over de
achteruitgang van een losloopgebied adviseren als het gaat om contact opnemen met de
gemeente? Waar kunnen inwoners terecht met hun zorgen en hoe gaat de gemeente daar mee
om?
15) Is het college bereid om mensen die worden aangeschreven in het kader van het innen van de
hondenbelasting, een enquête toe te sturen waarin zij hun mening kunnen geven over de
kwaliteit en beschikbaarheid van de losloopgebieden in hun buurt?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 mrt. 2023
Antwoorddatum: 15 mei 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 23 maart 2023 een brief met daarin vijftien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Een aanzienlijk deel van Landgoed Meer en Bos is momenteel aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar door los mogen lopen. Bij de Partij voor de Dieren kwam via bewoners het signaal binnen dat steeds meer omheining van waterpartijen wordt toegevoegd. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college een overzicht geven van de onderhouds- en beheerwerkzaamheden in Meer en Bos tussen 2021 en 2024 (inclusief geplande werkzaamheden) waarbij delen van Meer en Bos minder toegankelijk worden voor honden?
In 2020 is het meest westelijk deel van de historische aardenwal in Meer en Bos voorzien van een houten hekwerk. Door de hoge betredingsdruk werd het grondlichaam kaal gelopen. Hierdoor was de wal onderhevig aan erosie. Door het plaatsen van het hekwerk langs het pad boven op de aardenwal is deze weer groen en is de erosie gestopt. Dit stukje erfgoed van het voormalige landgoed blijft door deze ingreep behouden voor het nageslacht. In 2022 is nog een deel van de aardenwal voorzien van een hekwerk om dezelfde reden. Recent is het kapotte hekwerk rond de vijver (vogeleiland) ook vervangen.

2. Hoe heeft het college omwonenden en mensen met honden over deze plannen geïnformeerd? Hoe zijn mensen met honden betrokken bij de plannen?
Over bovengenoemde wijzigingen en werkzaamheden is gecommuniceerd via tijdelijke informatieborden nabij de uitgevoerde werkzaamheden en via social media kanalen in Loosduinen. Hierbij is ingegaan op de redenen van de ingreep.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat Meer en Bos een druk losloopgebied is? Ja, het college is het hiermee eens.

4. Deelt het college de opvatting van de Partij voor de Dieren dat het daarom logisch is om ook
rondom Meer en Bos meer veilige losloopgebieden te realiseren, zodat de belasting en drukte in
Meer en Bos kan afnemen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

Nee, Meer en Bos is een groot losloopgebied en in de directe omgeving bevinden zich nog diverse
andere uitgebreide losloopgebieden zoals de Bosjes van Pex, Puinduinen, Beethovenplantsoen,
Paddenpad (hondenspeeltuin), Balsemienalaan en Zandmotor (strand).

Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar samenleven. De druk op de openbare ruimte is groot en neemt toe. Het uitgangspunt van de gemeente is dat
hondenbezitters net als mensen zonder hond op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Losloopgebieden zijn in de stad met veel tegengestelde belangen en veel verschillende gebruikers, niet makkelijk te vinden. Toch is het gelukt door de hele stad
losloopgebieden aan te wijzen.

5. Is het college bekend dat Meer en Bos tijdens zomerse hittegolven, vanwege de schaduw en
omdat er (vrijwel) geen gemotoriseerd verkeer in het landgoed is toegestaan, bij uitstek een
fijne plek is voor honden om te kunnen pootjebaden?

Het college is hiermee bekend.

6. Kan het college aangeven waar in Meer en Bos honden nog wel makkelijk het water zouden
kunnen betreden na de nieuwe omheiningen?

Er zijn diverse sloten in het losloopgebied waar het is toegestaan om het water te betreden. Enkel het water bij het vogelbeschermingsgebied is officieel verboden.

7. Gaat het college de afname aan plekken om te kunnen afkoelen in het water voor honden
compenseren in Meer en Bos of een nabijgelegen gebied? Zo niet, waarom niet?

Nee, er zijn diverse andere plekken waar honden het water in kunnen. Bijvoorbeeld ook bij de
Balsemienlaan en het Beethovenplantsoen. Daarnaast is het geen uitgangspunt in het hondenbeleid om losloopgebieden actief te voorzien van plekken waar honden kunnen afkoelen in oppervlaktewater.

8. Is het college van plan om losloopgebieden structureel slechter te maken voor honden, ondanks
een toenemend aantal honden in Den Haag? Zo niet, kan het college onderbouwd aangeven wat
het doet om de achteruitgang in kwaliteit van losloopgebieden tegen te gaan?

Er zijn geen plannen om delen van de openbare ruimte waar ook honden mogen loslopen slechter te onderhouden dan andere delen van de openbare ruimte. De veronderstelling dat de kwaliteit van
losloopgebieden structureel achteruitgaat, wordt niet gedeeld. Elke dag werken veel medewerkers van de gemeente aan een schone en veilige stad om alle bewoners met of zonder hond zo goed mogelijk van dienst te zijn.

9. Is het college bereid om bijvoorbeeld bij het losloopgebied Ockenburgh of bij het losloopgebied
aan het einde van de Savornin Lohmanlaan (naast het Westduinpark), of in een ander
nabijgelegen losloopgebied vijvers en extra struiken of bomen aan te leggen, zodat deze
losloopgebieden ook tijdens hete zomers te gebruiken zijn? Zo niet, waarom niet?

Ockenburg is niet in beheer van de gemeente en behoort tot het beheergebied van het Zuid-Hollands landschap. De Savornin Lohmanlaan (naast het Westduinpark) is Natura2000 gebied en komt daardoor ook niet in aanmerking voor genoemde aanpassingen.

10. Heeft het college, in het kader van werk-met-werk maken, bij de rioolwerkzaamheden bij de
Balsemienlaan die maanden duurden, gezorgd dat het aangrenzende losloopgebied (langs de
Haagse Beek) veiliger is geworden, bijvoorbeeld door de aanplant van heggen of extra hekjes?
Zo niet, waarom niet?

De aanleg van groen en hekwerken was niet aan de orde omdat er geen groen of hekwerken zijn
verwijderd. Het aanwezige groen is op niveau, van een goede ecologische waarde en bied voldoende veiligheid.

11. Is het college bekend met signalen (bijvoorbeeld van buschauffeurs en inwoners) dat er met
regelmaat honden de Balsemienlaan en/of de Machiel Vrijenhoeklaan oplopen?

Nee, hierover zijn geen signalen binnengekomen bij de beheerders van dit gebied.

12. Is het college, in het kader van werk-met-werk maken, voornemens om het losloopgebied op de Thorbeckelaan veiliger te maken tijdens de huidige werkzaamheden, vooral ook omdat het
losloopgebied hier een strook tussen twee autowegen in is? Zo niet, waarom niet?

Losloopgebieden zijn in een stad met veel tegengestelde belangen en veel verschillende gebruikers, niet makkelijk te vinden. Toch is het gelukt door de hele stad losloopgebieden aan te wijzen. Deze losloopgebieden zijn bepaald in nauw overleg met hondenbezitters. Een groot aantal losloopgebieden ligt op rustige, groene locaties. Maar om zoveel mogelijk hondenbezitters de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een losloopgebied zijn er ook losloopgebieden langs wegen of fietspaden waar het soms druk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het losloopgebied op de Thorbeckelaan. Al eerder is onderzocht of deze strook met behulp van begroeiing en hekwerken meer afgeschermd zou kunnen worden. Dit was vanwege de grotere onderhoudsopgave geen haalbare optie. Wanneer een hondeneigenaar het losloopgebied als te risicovol voor zijn of haar hond inschat, dan kan de eigenaar ervoor kiezen om de hond aan te lijnen.

13. Kan het college aangeven hoe met omwonenden wordt gecommuniceerd mocht het inperken
van een losloopgebied overwogen worden?

Zie de beantwoording onder vraag 2.

14. Kan het college aangeven wat ze aan mensen met een hond die zich zorgen maken over de
achteruitgang van een losloopgebied adviseren als het gaat om contact opnemen met de
gemeente? Waar kunnen inwoners terecht met hun zorgen en hoe gaat de gemeente daar mee
om?

Bij zorgen over concrete locaties kan contact opgenomen worden met het stadsdeel of een melding worden gedaan via 14070 of www.denhaag.nl.

15. Is het college bereid om mensen die worden aangeschreven in het kader van het innen van de
hondenbelasting, een enquête toe te sturen waarin zij hun mening kunnen geven over de
kwaliteit en beschikbaarheid van de losloopgebieden in hun buurt?

Nee, zie de beantwoording onder vraag 14.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Miniatuurstad verslindt steeds meer bomen

Lees verder

Schriftelijke vragen Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer