Schrif­te­lijke vragen Mini­a­tuurstad verslindt steeds meer bomen


Indiendatum: 17 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Enkele jaren geleden zijn uitbreidingsplannen voor Madurodam aan de gemeenteraad gepresenteerd. Uit de aangevraagde omgevingsvergunning van Madurodam in het kader van het project blijkt dat het aantal te kappen bomen veel hoger is dan eerder aan de gemeenteraad is geschetst.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college aangeven wat de actuele stand van zaken is betreffende de aangevraagde kapvergunning(-en) in het kader van de uitbreidingsplannen van Madurodam?

2) Kan het college aangeven of het klopt dat de kapvergunning die is aangevraagd, meer bomen betreft dan in eerdere plannen door de raad is goedgekeurd?

3) Kan het college met documentatie onderbouwd aangeven waarom er nu 273 (of 316, 43 bomen op het terrein van Madurodam meegerekend) bomen gekapt zouden moeten worden, in plaats van de eerder vastgestelde 130?

4) Kan het college aangeven of er, gegeven deze ontwikkeling, een nieuw boscompensatieplan is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan deze gedeeld worden met de raad?

5) Kan het college schetsen hoe de aangevraagde kapvergunning(-en) zich verhouden tot de kaders die in het bestemmingsplan zijn gesteld?

6) Hanteert het college het uitgangspunt dat de kap pas begint als bouwvergunning onherroepelijk is? Is het college bereid dit te doen, zo niet, waarom niet?

7) Kan het college aangeven hoe het college aankijkt tegen de verhouding tussen het aantal gekapte bomen tot het aantal aan te planten bomen?

8) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het logisch is, als volwassen bomen gekapt worden, dat er ter compensatie meer bomen worden teruggeplant?

9) Kan het college schetsen wat de rol van de provincie is in de goedkeuring van de kap, en wat de huidige stand van zaken is in het overleg met de provincie hierover?

10) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het uitgangspunt bij compensatie moet zijn dat de compensatie gerealiseerd moet zijn, voordat tot kap over gegaan kan worden?

11) Kan het college de berekeningen en documentatie rondom stikstofuitstoot in het kader van de uitbreidingsplannen van Madurodam, met de raad delen? Indien deze nog niet volledig zijn, wanneer zal dit plaatsvinden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren