Schrif­te­lijke vragen Mini­a­tuurstad verslindt steeds meer bomen


Indiendatum: 17 mrt. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Enkele jaren geleden zijn uitbreidingsplannen voor Madurodam aan de gemeenteraad gepresenteerd. Uit de aangevraagde omgevingsvergunning van Madurodam in het kader van het project blijkt dat het aantal te kappen bomen veel hoger is dan eerder aan de gemeenteraad is geschetst.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Kan het college aangeven wat de actuele stand van zaken is betreffende de aangevraagde kapvergunning(-en) in het kader van de uitbreidingsplannen van Madurodam?

2) Kan het college aangeven of het klopt dat de kapvergunning die is aangevraagd, meer bomen betreft dan in eerdere plannen door de raad is goedgekeurd?

3) Kan het college met documentatie onderbouwd aangeven waarom er nu 273 (of 316, 43 bomen op het terrein van Madurodam meegerekend) bomen gekapt zouden moeten worden, in plaats van de eerder vastgestelde 130?

4) Kan het college aangeven of er, gegeven deze ontwikkeling, een nieuw boscompensatieplan is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan deze gedeeld worden met de raad?

5) Kan het college schetsen hoe de aangevraagde kapvergunning(-en) zich verhouden tot de kaders die in het bestemmingsplan zijn gesteld?

6) Hanteert het college het uitgangspunt dat de kap pas begint als bouwvergunning onherroepelijk is? Is het college bereid dit te doen, zo niet, waarom niet?

7) Kan het college aangeven hoe het college aankijkt tegen de verhouding tussen het aantal gekapte bomen tot het aantal aan te planten bomen?

8) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het logisch is, als volwassen bomen gekapt worden, dat er ter compensatie meer bomen worden teruggeplant?

9) Kan het college schetsen wat de rol van de provincie is in de goedkeuring van de kap, en wat de huidige stand van zaken is in het overleg met de provincie hierover?

10) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het uitgangspunt bij compensatie moet zijn dat de compensatie gerealiseerd moet zijn, voordat tot kap over gegaan kan worden?

11) Kan het college de berekeningen en documentatie rondom stikstofuitstoot in het kader van de uitbreidingsplannen van Madurodam, met de raad delen? Indien deze nog niet volledig zijn, wanneer zal dit plaatsvinden?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 mrt. 2023
Antwoorddatum: 15 mei 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 6 maart 2023 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Kan het college aangeven wat de actuele stand van zaken is betreffende de aangevraagde kapvergunning(-en) in het kader van de uitbreidingsplannen van Madurodam?
Er zijn twee aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
1) In de aanvraag met kenmerk 202218404 ontvangen op 28 september 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van 38 bomen en het verplanten van 2 bomen, staande aan de achterzijde van het perceel George Maduroplein 1. De omgevingsvergunning is op 1 maart 2023 verleend;

2) In de aanvraag met kenmerk 202218398 ontvangen op 28 september 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een Ecowal in het uitbreidingsgebied van Madurodam George Maduroplein 1 en het kappen van 273 bomen. Deze aanvraag bevindt zich in de adviesfase.

Deze vergunningaanvraag is door de gemeente getoetst op volledigheid. Aanvrager had verschillende meerstammige bomen/struiken opgenomen als aparte bomen. Ook is gekeken naar verplantbaarheid van bomen. Conform APV heeft aanvrager dit nu gewijzigd. Dat betekent dat de aanvraag niet voorziet in 273 te verwijderen bomen. Het bijgestelde aantal betreft nu 227 te kappen en 22 te verplanten bomen.

2. Kan het college aangeven of het klopt dat de kapvergunning die is aangevraagd, meer bomen betreft dan in eerdere plannen door de raad is goedgekeurd?
Het aantal is hoger (zie beantwoording vraag 1) Het areaal aan uitbreidingsgebied is echter onveranderd. De boominventarisatie die destijds door de raad gebruikt is voor de goedkeuring van de eerdere plannen, kan heden niet meer gebruikt worden, omdat de gegevens niet meer kloppen. Dit heeft te maken met het feit dat de bomen die destijds nog niet vergunning plichtig waren, omwille van een stamomtrek van minder dan 30 cm, inmiddels iets dikker (met een stamomtrek van meer dan 30 cm) zijn geworden. Dit betreft hoofdzakelijk zaailingen van esdoorns. Een soort die normaal bij dunningen juist wordt verwijderd. Echter zijn in dit gebied, door de voorgenomen uitbreiding van Madurodam, dunningen van deze zaailingen niet uitgevoerd waardoor ze nu enkele jaren later ook vergunning plichtig zijn.

3. Kan het college met documentatie onderbouwd aangeven waarom er nu 273 (of 316, 43 bomen
op het terrein van Madurodam meegerekend) bomen gekapt zouden moeten worden, in plaats
van de eerder vastgestelde 130?

Ja. Zie beantwoording vraag 2.

4. Kan het college aangeven of er, gegeven deze ontwikkeling, een nieuw boscompensatieplan is?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan deze gedeeld worden met de raad?

Het boscompensatieplan is geactualiseerd en bij de stukken voor de aanvraag bijgevoegd. In de bijlage vindt u het actuele boscompensatieplan.

5. Kan het college schetsen hoe de aangevraagde kapvergunning(-en) zich verhouden tot de kaders die in het bestemmingsplan zijn gesteld?

De omgevingsvergunningen worden alleen verleend indien zij passen binnen de kaders die in het
bestemmingsplan zijn vastgesteld.

6. Hanteert het college het uitgangspunt dat de kap pas begint als bouwvergunning onherroepelijk
is? Is het college bereid dit te doen, zo niet, waarom niet?

Nee. Het college hanteert niet het uitgangspunt, dat de kap pas begint als de bouwvergunning
onherroepelijk is. Een vaste gedragslijn is het opnemen van het voorschrift dat de kap pas begint als de bouwvergunning verleend is. Echter, in onderhavige aanvraag zijn zowel de activiteit bouwen als kappen gelijktijdig aangevraagd. Dat wil zeggen dat één omgevingsvergunning wordt afgegeven voor zowel de activiteit bouwen als voor kappen.

7. Kan het college aangeven hoe het college aankijkt tegen de verhouding tussen het aantal
gekapte bomen tot het aantal aan te planten bomen?

Ja. Het uitgangspunt voor het verlenen van een kapvergunning is dat er een gelijk aantal bomen wordt herplant als dat er gekapt gaat worden, tenzij dit vanwege ruimtegebrek of andere zwaarwegende belangen niet gewenst is.

In de aanvraag 202213898 (uitbreidingsgebied) is het oppervlak aan bos dat in het uitbreidingsgebied van Madurodam wordt gekapt 0,6 hectare. Het totale oppervlak aan te leggen bosbeplanting als compensatie voor het bosgebied langs de Koninginnegracht is circa 0,86 hectare. Met deze maatregelen wordt in oppervlak meer bos gecompenseerd.

In aanvulling op de aanplant van bos, ter compensatie van de beschermde houtopstanden ingevolge de Wet natuurbescherming, zal ook het aantal kapvergunning plichtige bomen/zaailingen in het uitbreidingsgebied worden gecompenseerd door middel van aanplant van bomen. In overleg met de gemeente is besloten om de 130 bomen in de maat 18-20 cm te compenseren. Daarnaast vindt compensatie plaats door middel van bosplantsoen bestaande uit 2- of 3-jarige planten. Om sneller structuur te maken wordt dit bosplantsoen aangevuld met grotere geveerde spillen (wortelgoed bomen) in verschillende maten met een hoogte van circa 200-250cm.

Door het toepassen van deze plantmaten is de kans op aanslaan van de beplanting het grootst, is er minder directe concurrentie tussen de soorten en groeit de beplanting gezamenlijk op tot bos. Door deze bomen in de verschillende genoemde plantmaten te mengen krijgt het nieuwe bos direct een gevarieerde gelaagdheid wat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van een nieuw bos op de locatie Koninginnegracht.

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het logisch is, als volwassen bomen
gekapt worden, dat er ter compensatie meer bomen worden terug geplant?

Nee. Het uitgangspunt voor het verlenen van een kapvergunning is dat er een gelijk aantal bomen
wordt herplant als dat gekapt gaat worden. Hier kan van worden afgeweken als het college van mening is dat 1 op 1 compensatie niet voldoende is. In dit geval worden er meer bomen in verschillende plantmaten teruggeplant en wordt ook het bosoppervlak groter.

9. Kan het college schetsen wat de rol van de provincie is in de goedkeuring van de kap, en wat de
huidige stand van zaken is in het overleg met de provincie hierover?

De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (WNB) en heeft de vergunning en toezichttaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Omdat
sprake is van een bosareaal buiten de bebouwde kom is sprake van een locatie die ook valt onder de WNB-regelgeving. Daarvoor doet de aanvrager een melding bij de Omgevingsdienst Haaglanden. In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft vooroverleg plaatsgevonden met de ODH. Zoals ook in het vaststellingsbesluit van de raad is terug te lezen, heeft de ODH in 2018 schriftelijk bevestigd dat het compensatieterrein geschikt is voor herbeplanting en ruimte biedt om uit te kunnen groeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand. Madurodam heeft een melding gedaan voor kap bij de ODH.

10. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het uitgangspunt bij compensatie moet
zijn dat de compensatie gerealiseerd moet zijn, voordat tot kap overgegaan kan worden?

Nee. Het college hanteert dit uitgangspunt niet. In een verleende omgevingsvergunning voor de kap wordt in beginsel geen voorschrift opgenomen dat de compensatie gerealiseerd moet zijn, voordat tot kappen kan worden overgegaan. Gangbaar is het uitgangspunt in Den Haag dat de herplant gerealiseerd moet worden in het eerstvolgend plantseizoen nadat de bouw c.q. herinrichting heeft plaatsgevonden.

11. Kan het college de berekeningen en documentatie rondom stikstofuitstoot in het kader van de
uitbreidingsplannen van Madurodam, met de raad delen? Indien deze nog niet volledig zijn,
wanneer zal dit plaatsvinden?

Wij hebben een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling voor het aanleggen van een ecowal in het uitbreidingsgebied van Madurodam George Maduroplein 1 en het kappen van 227 en verplanten van 22 bomen. Op deze aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. In deze procedure wordt de gemeenteraad niet gevraagd naar een verklaring van geen bedenkingen. Op het moment van schrijven zijn de stikstofberekeningen nog niet akkoord bevonden. Zodra deze positief beoordeeld zijn, zullen wij de gevraagde documenten toesturen middels een commissiebrief.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Losloopgebied Marlot

Lees verder

Schriftelijke vragen Losloopgebied Meer en Bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer