Schrif­te­lijke vragen Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.


Indiendatum: 24 mrt. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP, Leonie Gerritsen, PvdD

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Eind 2020 heeft het college een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie
Zuid-Holland, Dunea, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en het
Hoogheemraadschap van Rijnland, gericht op “de ontwikkeling van waarden in het Nationaal Park
Hollandse Duinen” (RIS306951). Rond diezelfde tijd heeft het college besloten het indienen van de
statusaanvraag voor Nationaal Park Hollandse Duinen te ondersteunen (RIS306763). Inmiddels is er meer dan 2,5 jaar verstreken en heeft de gemeenteraad hier weinig meer van vernomen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg
(ChristenUnie/SGP) en Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren) daarom de volgende vragen:


1) Kan het college toelichten hoe het staat met de statusaanvraag van Nationaal Park Hollandse
Duinen (NPHD) i.o. (Binnen het samenwerkingsverband nationale parken (nationaalpark.nl) wordt gesproken over Hollandse Duinen i.o., omdat het geen erkend nationaal park is.? Wanneer ontvangt de gemeenteraad hier meer informatie over?
2) Wat is voor het college de meerwaarde van de waardering van dit gebied als “nationaal park”
(in oprichting)?
3) Wat is de inzet van het college binnen het samenwerkingsverband?
4) Welke activiteiten onderneemt het college op dit moment om het NPHD i.o. te promoten?
5) Hoeveel geld wordt er door het college gestoken in de promotie van NPHD i.o.?
6) Welke activiteiten gaat het college ondernemen indien het NPHD i.o. de status van Nationaal
Park krijgt toegekend? En is hier al budget voor gereserveerd? Zo ja, hoeveel?
7) Kan het college aangeven of de gemeente zelf ook een financiële tegemoetkoming ontvangt
voor activiteiten rondom NPHD i.o.?
8) Komt deze eventuele financiële tegemoetkoming in gevaar als het NPHD i.o. niet de officiële
status krijgt van “nationaal park”?
9) En wat zou het betekenen voor concrete projecten in onze gemeente rondom NPHD i.o. zoals
de stadspoort NPHD op de Koekamp als het gebied niet de officiële status “nationaal park”
krijgt?

In een artikel op de website van NPHD i.o. wordt de mensinclusieve visie op NPHD i.o. toegelicht.
Deze mensinclusieve visie conflicteert met het nieuwe beleidsprogramma nationale parken van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), omdat dit als eis stelt dat minstens 50% van het park beschermd moet worden met als hoofddoel natuur. Het NPHD i.o. past niet binnen deze richtlijnen, omdat het de contour om het Natuurnetwerk Nederland (NNN)- en Natura 2000-gebied veel ruimer trekt dan 50%.


10) Onderschrijft het college de visie van het NPHD i.o. dat het een “mensinclusief” park moet
worden, waarbij minder dan 50% van het park beschermd wordt met natuur als hoofddoel?
11) Zo ja, conflicteert dit dan niet met het coalitieakkoord waarin staat dat “Den Haag zuinig [is]
op kwetsbare Natura 2000-duingebieden, onze ecologische verbindingszones en
natuurgebieden in en om de stad”?
12) Deelt het college de zorg van de indieners dat de promotie van NPHD meer recreanten naar
het gebied zal trekken, wat een negatieve invloed zal hebben op de natuur en stikstofdepositie
in de natura-2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?
13) Kan het college toelichten waarom Heineken en de KNHS partner zijn van het NPHD i.o.?

In een interview op de website van NPHD vertelt de algemeen directeur van Dunea en voorzitter van stichting Nationaal Park Hollandse Duinen over de erkenning van het ministerie als nationaal park: “Ja, wat kan gebeuren is dat wij uiteindelijk niet de erkenning krijgen van het ministerie. So be it. Ik ben nu zo ver dat ik denk: nou ja dan niet. Nationaal park is geen beschermde naam. We vonden het een stuk erkenning maar niet koste wat kost.”


14) Deelt het college de opvatting van de algemeen directeur van Dunea en voorzitter van stichting
NPHD dat de titel “nationaal park” ook gevoerd kan worden als de statusaanvraag wordt
afgewezen door het ministerie van LNV?
15) Is het college van plan om zelf de titel “Nationaal Park Hollandse Duinen” te blijven gebruiken
wanneer de statusaanvraag is afgewezen?
16) Is het college het met de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren eens dat het niet past
om een titel ‘Nationaal park’ te voeren terwijl het geen erkend nationaal park is, en dat het
juist reputatieschade oplevert om valselijk de indruk te wekken dat het om een nationaal park
zou gaan?
17) Is het college van plan om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen aan het einde van
2023? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
18) Is het college van plan om een eventuele voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst
eerst met de raad te bespreken en aan de raad voor te leggen, voordat onomkeerbare stappen
genomen worden?
19) Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met de uitvoering van de verbetering van
de ecologische verbindingszones bij Madestein en Solleveld, zoals in kaart gebracht in de
“Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland" (zie bijlage, pagina 35)?
20) In hoeverre is het bestaan van Nationaal Park Hollandse Duinen i.o. van invloed op de
verbetering van ecologische verbindingszones? Waarom is het geld dat in de marketing van
NPHD i.o. is gestopt, niet in verbetering van de natuur geïnvesteerd?

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 mrt. 2023
Antwoorddatum: 9 mei 2023

De raadsleden de dames Klokkenburg-Reedeker en Gerritsen hebben op 23 maart 2023 een brief met daarin twintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen van als volgt.

Eind 2020 heeft het college een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie Zuid-Holland, Dunea, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, gericht op “de ontwikkeling van waarden in het Nationaal Park Hollandse Duinen” (RIS306951). Rond diezelfde tijd heeft het college besloten het indienen van de statusaanvraag voor Nationaal Park Hollandse Duinen te ondersteunen (RIS306763). Inmiddels is er meer dan 2,5 jaar verstreken en heeft de gemeenteraad hier weinig meer van vernomen.

1. Kan het college toelichten hoe het staat met de statusaanvraag van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) i.o.1? Wanneer ontvangt de gemeenteraad hier meer informatie over?
Eind 2020 heeft de provincie Zuid-Holland voor NPHD bij de minister van LNV de statusaanvraag ingediend. Deze is op basis van een leidraad van dit Ministerie voor Nationale Parken Nieuwe Stijl en in nauwe samenspraak met de partners van NPHD opgesteld. Deze statusaanvraag is aangehouden door het ministerie, omdat het van mening was dat hun (eigen) beleidskader voor de Nationale Parken Nieuwe Stijl onvoldoende strookte met de wettelijke kaders. Het ministerie werkt momenteel aan een nieuw kader voor de Nationale Parken. Uit dit beleidskader moeten we kunnen afleiden of onze huidige statusaanvraag past binnen dit nieuwe kader. We verwachten kort na de zomer van 2023 de gemeenteraad hierover te informeren.

2. Wat is voor het college de meerwaarde van de waardering van dit gebied als “nationaal park” (in oprichting)?
NPHD bundelt de krachten van meer dan 60 partners om dit bijzondere gebied nu en in de toekomst nog beter te beschermen en te ontwikkelen. Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving werkt door in het aantrekken en vasthouden van inwoners, werknemers, bedrijven en toerisme. De uitdagingen van dit gebied zijn groot en vragen om een integrale aanpak. Daar kan NPHD bij helpen.

3. Wat is de inzet van het college binnen het samenwerkingsverband?
De inzet van het college binnen het samenwerkingsverband is vastgelegd in de overeenkomst met de Stichting NPHD (RIS306951). Het gaat om het versterken van NPHD: natuur, drinkwaterwinning, waterhuishouding, kustveiligheid, erfgoed, recreatie en landschap met als overkoepelende maatschappelijke waarden: een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

En ook om het vergroten van het bewustzijn van het belang van bovengenoemde waarden. Verder zet het college in op het verkrijgen van de status Nationaal Park.

4. Welke activiteiten onderneemt het college op dit moment om het NPHD i.o. te promoten?

Het college ontwikkelt in 2023 een campagne om de inwoners van Den Haag bekend te maken met
NPHD.

5. Hoeveel geld wordt er door het college gestoken in de promotie van NPHD i.o.?

De werkorganisatie NPHD voert veel promotieactiviteiten uit. Voor de eigen communicatieactiviteiten besteden we in 2023 ca. € 25.000,-.

6. Welke activiteiten gaat het college ondernemen indien het NPHD i.o. de status van Nationaal
Park krijgt toegekend? En is hier al budget voor gereserveerd? Zo ja, hoeveel?

Het college onderneemt al activiteiten voor NPHD en zal deze ook na een eventuele statusverlening doorzetten. Per jaar is hiervoor een budget beschikbaar van ca. € 0,3 mln. Aanvulling van middelen zoeken we bij stakeholders, waterschap en provincie.

7. Kan het college aangeven of de gemeente zelf ook een financiële tegemoetkoming ontvangt voor activiteiten rondom NPHD i.o.?
Nee, het college ontvangt geen financiële tegemoetkoming voor activiteiten rondom NPHD i.o.

8. Komt deze eventuele financiële tegemoetkoming in gevaar als het NPHD i.o. niet de officiële
status krijgt van “nationaal park”?

Zie vraag 7.

9. En wat zou het betekenen voor concrete projecten in onze gemeente rondom NPHD i.o. zoals de
stadspoort NPHD op de Koekamp als het gebied niet de officiële status “nationaal park” krijgt?

Ook als het gebied niet de officiële status “nationaal park” zou krijgen, zet het college de koers van
NPHD voort. De poort op de Koekamp is daarin een belangrijk project.

In een artikel op de website van NPHD i.o. wordt de mensinclusieve visie op NPHD i.o. toegelicht.
Deze mensinclusieve visie conflicteert met het nieuwe beleidsprogramma nationale parken van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (omdat dit als eis stelt dat minstens 50% van
het park beschermd moet worden met als hoofddoel natuur. Het NPHD i.o. past niet binnen deze
richtlijnen, omdat het de contour om het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebied veel
ruimer trekt dan 50%.

10. Onderschrijft het college de visie van het NPHD i.o. dat het een “mensinclusief” park moet
worden, waarbij minder dan 50% van het park beschermd wordt met natuur als hoofddoel?

Ja, het college onderschrijft de mensinclusieve visie op NPHD. Het aandeel natuur binnen het officiële nationaal park hangt af van de begrenzing die we bij een eventuele herijking van de statusaanvraag kiezen. In de huidige aanvraag is sprake van minder dan 50% natuur.

11. Zo ja, conflicteert dit dan niet met het coalitieakkoord waarin staat dat “Den Haag zuinig [is] op
kwetsbare Natura 2000-duingebieden, onze ecologische verbindingszones en natuurgebieden in
en om de stad”?

Nee, het college houdt vast aan de intentie om zuinig te zijn op kwetsbare Natura 2000-duingebieden, onze ecologische verbindingszones en natuurgebieden in en om de stad.

12. Deelt het college de zorg van de indieners dat de promotie van NPHD meer recreanten naar het gebied zal trekken, wat een negatieve invloed zal hebben op de natuur en stikstofdepositie in de natura-2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?

Nee, we delen die zorg niet. We bevorderen de balans tussen de functies natuur en recreatie, die we beiden belangrijk vinden, door zonering: het maken van concentratiegebieden voor recreatie versus het creëren van rustgebieden. Als meer inwoners gebruik maken van wat onze regio aan groen, natuur en recreatie te bieden heeft vinden wij dat positief. Wel moeten we daarom tegelijkertijd investeren in goede voorzieningen.

13. Kan het college toelichten waarom Heineken en de KNHS partner zijn van het NPHD i.o.?

Ja, NPHD streeft naar het binden van zoveel mogelijk partners aan het gedachtengoed van NPHD.
Heineken heeft door haar productieproces een band met (duin)water en de KNHS vertegenwoordigt een type recreatie: de paardensport.

In een interview op de website van NPHD vertelt de algemeen directeur van Dunea en voorzitter van stichting Nationaal Park Hollandse Duinen over de erkenning van het ministerie als nationaal park: “wat kan gebeuren is dat wij uiteindelijk niet de erkenning krijgen van het ministerie. So be it. Ik ben nu zo ver dat ik denk: nou ja dan niet. Nationaal park is geen beschermde naam. We vonden het een stuk erkenning maar niet koste wat kost.”

14. Deelt het college de opvatting van de algemeen directeur van Dunea en voorzitter van stichting
NPHD dat de titel “nationaal park” ook gevoerd kan worden als de statusaanvraag wordt afgewezen door het ministerie van LNV?

Ja.

15. Is het college van plan om zelf de titel “Nationaal Park Hollandse Duinen” te blijven gebruiken
wanneer de statusaanvraag is afgewezen?

Den Haag is één van de besturingspartners in NPHD. De besturingspartners zetten in op het
verkrijgen van de status. Het college heeft nog geen definitief standpunt over het voeren van de titel wanneer de statusaanvraag zou zijn afgewezen. Zie ook bij 1.

16. Is het college het met de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren eens dat het niet past om een titel ‘Nationaal park’ te voeren terwijl het geen erkend nationaal park is, en dat het juist
reputatieschade oplevert om valselijk de indruk te wekken dat het om een nationaal park zou
gaan?

Nee, het college is van mening dat de titel Nationaal Park geen beschermde titel is en dat hij ook
zonder officiële status gevoerd kan worden.

17. Is het college van plan om de samenwerkingsovereenkomst te verlengen aan het einde van
2023? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Ja, het college vindt het gedachtengoed en het werk van NPHD belangrijk.

18. Is het college van plan om een eventuele voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst eerst met de raad te bespreken en aan de raad voor te leggen, voordat onomkeerbare stappen
genomen worden?

Nee, het college neemt eind 2023 over verlenging van de samenwerkingsovereenkomst een besluit en informeert de raad hierover.

19. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met de uitvoering van de verbetering van de ecologische verbindingszones bij Madestein en Solleveld, zoals in kaart gebracht in de “Nota
Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland" (zie bijlage, pagina 35)?

Er is nog geen start gemaakt met de uitvoering. Wel zijn samen met Haagse stakeholders op basis van de visie Groot Solleveld (RIS312666) schetsmatige uitwerkingen gemaakt voor deelgebieden
waaronder Madestein en Solleveld. Het college richt zich nu allereerst op het vinden van financiering voor de uitvoeringskosten.

20. In hoeverre is het bestaan van Nationaal Park Hollandse Duinen i.o. van invloed op de
verbetering van ecologische verbindingszones? Waarom is het geld dat in de marketing van
NPHD i.o. is gestopt, niet in verbetering van de natuur geïnvesteerd?

NPHD behartigt de belangen van verbetering van ecologische verbindingszones door communicatie, marketing, lobby en verbinding van partijen. Het college is van mening dat bovengenoemde taken van NPHD uiteindelijk helpen om financiering te vinden voor opgaven zoals het versterken van de natuur.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen