Schrif­te­lijke vragen Maak zwemmen toegan­kelijk


Indiendatum: 24 mrt. 2023


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het zwemaanbod in Den Haag staat al jaren onder druk. Na COVID moet er nog altijd een achterstand in zwemlessen worden ingehaald. In december 2022 staan nog ongeveer 450 kinderen op de wachtlijst voor zwemles. Ook staan er 450 volwassenen op een wachtlijst om zwemles te krijgen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college uiteenzetten hoe groot het personeelstekort momenteel is in de Haagse zwembaden?

 2. Kan het college uiteenzetten hoeveel kinderen er op dit moment op de wachtlijst staan voor zwemles?

 3. Kan het college bevestigen dat er 450 volwassenen op een wachtlijst staan voor zwemles?

 4. Kan het college uiteenzetten hoe groot het tekort aan vrijwilligers is in de zwembaden?

 5. Op welke wijze werkt het college samen met zwemverenigingen en particuliere zwemscholen in Den Haag om gezamenlijk personeelstekorten op te kunnen vangen?


Via de website van de gemeente kunnen inwoners vinden wanneer en op welke tijden bepaalde activiteiten in het zwembad plaatsvinden.

 1. Via welke wegen communiceert het college de zwembadroosters aan inwoners?

 2. Kan het college uiteenzetten per zwemactiviteit die plaatsvindt in de zwembaden hoeveel tijd hiervoor is gereserveerd en waarom?

 3. Kan het college per zwembad aangeven hoeveel uur deze voor zwemmen beschikbaar is? Kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen schoolzwemmen, exclusieve activiteiten van verenigingen en vrijzwemmen?

 4. Op welke wijze wordt er bepaald welke activiteiten in zwembaden een bepaalde hoeveelheid tijd toegewezen krijgen?

 5. Kan het college verduidelijken waarom in zwembad de Houtzagerij maar twee keer per week heel vroeg in de ochtend een mogelijkheid is voor inwoners om banen te zwemmen en daarnaast voor vrijzwemmen ook weinig opties zijn?

Er zijn veel verschillende momenten waarop doelgroepen kunnen zwemmen en andere mensen niet. Zo is vrij zwemmen in Overbosch op maandag- en donderdagavond alleen voor 18+ en op donderdagochtend 50+. Uiteindelijk blijft dan gedurende werkweek maar een uur aan vrij zwemmen over in het wedstrijdbad voor mensen die niet tot de genoemde doelgroepen behoort. Op andere plekken zijn er juist specifieke momenten in het wedstrijdbad voor mensen van 20 jaar, ouders met kinderen en een combinatie van beide.

 1. Kan het college aangeven of ze heeft overwogen om de genoemde vormen van doelgroepzwemmen aan te passen gegeven het tekort aan zwemwater? Zo nee, waarom niet?

Gedurende de week is het vaak gedurende een uurtje het mogelijk te zwemmen. Dit houdt in dat mensen die spontaan willen gaan zwemmen niet terecht zouden kunnen en mensen ingewikkelde schema’s moeten onthouden.

 1. Heeft het college onderzocht of de beperkte vrije zwemmomenten en ingewikkelde schema’s invloed heeft op het aanzetten van mensen om te zwemmen?

 2. Is overwogen of het mogelijk is om meer aaneengesloten uren te realiseren?

 3. Is overwogen om de zwemschema’s op de website minder ingewikkeld te maken of beter leesbaar te maken? Is bijvoorbeeld overwogen om een simpele functie te maken dat je een tijd in kan vullen en direct kan zien in welk zwembad vrij zwemmen dan mogelijk is?

 4. Naast de tijden en doelgroepen moet een lezer ook het verschil in baden begrijpen. Zo is er een verschil tussen een wedstrijdbad, recreatie- en instructiebad. Zou het niet mogelijk zijn om dit te versimpelen of in elk geval uit te leggen wat de verschillende baden zijn, bijvoorbeeld met een plaatje?

Recent verscheen er in het nieuws een artikel over Haagse Hofspetters. Deze zwemvereniging organiseert zwemlessen in het Hofbad en doet dit ook voor gezinnen met een ooievaarspas. Helaas konden zij kosten niet meer bolwerken vanwege de prijs van het Hofbad en zijn genoodzaakt gebruik te maken van een ander zwembad buiten de gemeente Den Haag. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de bijdrage voor de ooievaarspas aan Hofspetters. Er worden nu geen zwemlessen meer gegeven in het Hofbad.

 1. Is het college het met de PvdD eens dat het zeer onwenselijk is dat er nu een Haags zwembad niet wordt gebruikt voor zwemlessen, terwijl er momenteel nog altijd wachtlijsten zijn voor zwemles?

 2. Kan het college toelichten op welke wijze de communicatie met Hofspetters is verlopen?

 3. Hoe gaat het college het gat opvangen dat is ontstaan door het stoppen van Hofspetters met het aanbieden van zwemlessen?

 4. Gezinnen die in Ypenburg-Leidschenveen wonen moeten nu uitwijken voor zwemles naar andere zwembaden in Den Haag. Wat gaat het college eraan doen om ervoor te zorgen dat er voldoende voorzieningen beschikbaar blijven voor gezinnen in Ypenburg- Leidschenveen?


Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 24 mrt. 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 24 maart 2023 een brief met daarin negentien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het zwemaanbod in Den Haag staat al jaren onder druk. Na COVID moet er nog altijd een achterstand in zwemlessen worden ingehaald. In december 2022 stonden nog ongeveer 450 kinderen op de wachtlijst voor zwemles. Ook staan er 450 volwassenen op een wachtlijst om zwemles te krijgen.

1. Kan het college uiteenzetten hoe groot het personeelstekort momenteel is in de Haagse zwembaden?
In de Haagse zwembaden is momenteel geen tekort aan personeel om het huidige zwemprogramma aan te kunnen bieden. We zijn bekend met de gespannen arbeidsmarkt voor het vak zwemonderwijzer en houden ons personeelsbestand stabiel door het vak zo aantrekkelijk en interessant mogelijk te maken. We bieden interne opleidingstrajecten aan en samen met onze uitzendpartner lopen er trajecten om mensen van buiten de branche op te leiden tot zwemonderwijzer.

2. Kan het college uiteenzetten hoeveel kinderen er op dit moment op de wachtlijst staan voor zwemles?
Er zijn op dit moment 1.401 kinderen van 6 jaar en ouder aangemeld voor de inschrijflijst. Overigens zijn er 692 kinderen jonger dan 6 jaar aangemeld, maar die mogen nog niet starten met zwemles. De gemeente geeft zwemles aan kinderen van 6 jaar en ouder, het is mogelijk een kind al vanaf 5 jaar in te schrijven.

3. Kan het college bevestigen dat er 450 volwassenen op een wachtlijst staan voor zwemles?
Op 1 april 2023 stonden er 420 volwassenen (16 jaar en ouder) op de inschrijflijst.

4. Kan het college uiteenzetten hoe groot het tekort aan vrijwilligers is in de zwembaden?
Voor de gemeentelijke activiteiten in de zwembaden worden geen vrijwilligers ingezet. De zwemsportverenigingen maken wel gebruik van vrijwilligers. De meeste Haagse zwemsportverenigingen geven aan dat ze op zich over voldoende vrijwilligers beschikken, maar daarnaast ook altijd nog op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers (bron: Vitaliteitsonderzoek 2022). De gemeente helpt Haagse sportverenigingen bij het werven van vrijwilligers. Zo bieden we ondersteuning bij een beleidsplan vrijwilligers.

Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van de app Taakie (digitaal platform dat taken en vrijwilligers aan elkaar koppelt) en van een opleiding tot Vrijwilligerscoördinator. Ook kunnen verenigingen de hulp inschakelen van een Sportcoördinator Vrijwilligers die maatwerkondersteuning geeft.

5. Op welke wijze werkt het college samen met zwemverenigingen en particuliere zwemscholen in Den Haag om gezamenlijk personeelstekorten op te kunnen vangen?
Zie de beantwoording op vraag 4.

Via de website van de gemeente kunnen inwoners vinden wanneer en op welke tijden bepaalde activiteiten in het zwembad plaatsvinden.

6. Via welke wegen communiceert het college de zwembadroosters aan inwoners?
Het actuele zwemprogramma is te vinden op de website www.denhaag.nl/zwemmen, de Zwem-app en op flyers in de gemeentelijke zwembaden en bij samenwerkende organisaties. Wijzigingen in het programma of extra activiteiten in bijvoorbeeld vakanties worden naast de genoemde kanalen ook altijd extra gecommuniceerd via informatieschermen in het zwembad, social media, een directe mailing aan een bepaalde doelgroep of uitingen in de stad.

7. Kan het college uiteenzetten per zwemactiviteit die plaatsvindt in de zwembaden hoeveel tijd hiervoor is gereserveerd en waarom?
Hieronder is weergegeven hoeveel uur per week een activiteit in een zwembad plaatsvindt. Binnen die uren vinden, waar dat mogelijk is, meerdere lessen/zwemmomenten naast elkaar plaats. Zo is er in totaal 71 uur per week aan gemeentelijk leszwemmen geprogrammeerd, maar gaat het om 325 unieke lessen.

Tabel staat hier (pagina 2)

* In het Hofbad worden de leszwemmen door stichting de Hofspetters (verhuur) georganiseerd.

Het zwemprogramma is opgedeeld in vijf vaste elementen: schoolzwemmen, verhuur aan verenigingen en zwemscholen, gemeentelijk leszwemmen, recreatief zwemmen en doelgroepactiviteiten. Het schoolzwemmen vindt plaats binnen schooltijden, leszwemmen buiten schooltijden en niet te laat in de avond, verenigingszwemmen juist wel in de avonduren én in het weekend en recreatieve- en doelgroepactiviteiten worden afhankelijk van de behoefte in de stadsdelen aangeboden. Bovendien zijn niet alle bassins geschikt voor elke activiteit.

Zo kunnen de startniveaus voor zwemles niet in het diepe bassin worden georganiseerd, maar banenzwemmen idealiter weer wel. Samen met de inzet van personeel maakt dit het zwemprogramma automatisch al vrij statisch.

In de marge wordt altijd gezocht naar ruimte voor aanpassingen als de veranderende behoefte van bezoekers, ontwikkelingen in de sport of de focus op een bepaalde doelgroep daar om vraagt. Van dit laatste is momenteel sprake. Als gevolg van de coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de zwembaden is de inschrijflijst voor zwemles opgelopen. Zwemles voor kinderen heeft dan ook prioriteit. Het zwemprogramma is aangepast, waardoor 500 kinderen extra per week aan zwemles kunnen deelnemen. Tegelijkertijd zien we ook een structureel hoger aantal inschrijvingen per jaar.

8. Kan het college per zwembad aangeven hoeveel uur deze voor zwemmen beschikbaar is? Kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen schoolzwemmen, exclusieve activiteiten van verenigingen en vrijzwemmen?
Zie de beantwoording op vraag 7.

9. Op welke wijze wordt er bepaald welke activiteiten in zwembaden een bepaalde hoeveelheid tijd toegewezen krijgen?
Zie de beantwoording op vraag 7.

10. Kan het college verduidelijken waarom in zwembad de Houtzagerij maar twee keer per week heel vroeg in de ochtend een mogelijkheid is voor inwoners om banen te zwemmen en daarnaast voor vrijzwemmen ook weinig opties zijn?
In zwembad de Houtzagerij is het sinds half maart ook mogelijk op twee doordeweekse dagen tussen de middag banen te zwemmen. Het recreatief zwemmen heeft op sommige momenten plaats moeten maken voor zwemles voor kinderen. Overigens wordt het recreatief zwemmen in dit zwembad, ondanks diverse promotie acties, minimaal bezocht.

Er zijn veel verschillende momenten waarop doelgroepen kunnen zwemmen en andere mensen niet. Zo is vrij zwemmen in Overbosch op maandag- en donderdagavond alleen voor 18+ en op donderdagochtend 50+. Uiteindelijk blijft dan gedurende werkweek maar een uur aan vrij zwemmen over in het wedstrijdbad voor mensen die niet tot de genoemde doelgroepen behoort. Op andere plekken zijn er juist specifieke momenten in het wedstrijdbad voor mensen van 20 jaar, ouders met kinderen en een combinatie van beide.

11. Kan het college aangeven of ze heeft overwogen om de genoemde vormen van doelgroepzwemmen aan te passen gegeven het tekort aan zwemwater? Zo nee, waarom niet?
Nee, dit hebben we niet overwogen. Op de genoemde recreatieve momenten is, op basis van ervaring, behoefte uit de wijk en bezoekcijfers, focus gelegd op een bepaalde doelgroep.

Gedurende de week is het vaak een uurtje mogelijk te zwemmen. Dit houdt in dat mensen die spontaan willen gaan zwemmen niet terecht zouden kunnen en mensen ingewikkelde schema’s moeten onthouden.

12. Heeft het college onderzocht of de beperkte vrije zwemmomenten en ingewikkelde schema’s invloed hebben op het aanzetten van mensen om te zwemmen?
Binnen de beschikbaarheid van badwater en op basis van de behoefte van bezoekers is zoveel mogelijk (aansluitend) ruimte gecreëerd voor recreatief zwemmen, met een aanbod van 216 uur per week. We hebben geen signalen dat het aanbod te beperkt of ingewikkeld is. Bovendien heeft zwemles voor kinderen prioriteit om de opgelopen inschrijflijst als gevolg van de sluiting van de zwembaden in de coronaperiode in te lopen.

13. Is overwogen of het mogelijk is om meer aaneengesloten uren te realiseren?
Ja, er zijn aaneengesloten blokken aan activiteiten in het huidige zwemprogramma.

14. Is overwogen om de zwemschema’s op de website minder ingewikkeld te maken of beter leesbaar te maken? Is bijvoorbeeld overwogen om een simpele functie te maken dat je een tijd in kan vullen en direct kan zien in welk zwembad vrij zwemmen dan mogelijk is?
Het afgelopen jaar is de website al sterk verbeterd. We blijven, binnen de technische mogelijkheden, kijken hoe we het aanbod overzichtelijker kunnen weergeven. We zullen deze suggestie daarin meenemen

15. Naast de tijden en doelgroepen moet een lezer ook het verschil in baden begrijpen. Zo is er een verschil tussen een wedstrijdbad, recreatie- en instructiebad. Zou het niet mogelijk zijn om dit te versimpelen of in elk geval uit te leggen wat de verschillende baden zijn, bijvoorbeeld met een plaatje?
Op de website wordt per zwembad beschreven welke faciliteiten aanwezig zijn, inclusief een toelichting op de verschillende bassins. Refererend aan de beantwoording van vraag 14 zullen we bekijken hoe dit nog duidelijker vermeld kan worden.

Recent verscheen er in het nieuws een artikel over Haagse Hofspetters. Deze zwemvereniging organiseert zwemlessen in het Hofbad en doet dit ook voor gezinnen met een Ooievaarspas. Helaas konden zij de kosten niet meer bolwerken vanwege de prijs van het Hofbad en zijn genoodzaakt gebruik te maken van een ander zwembad buiten de gemeente Den Haag. Dit heeft geleid tot het beëindigen van de bijdrage voor de Ooievaarspas aan Hofspetters. Er worden nu geen zwemlessen meer gegeven in het Hofbad.

16. Is het college het met de PvdD eens dat het zeer onwenselijk is dat er nu een Haags zwembad niet wordt gebruikt voor zwemlessen, terwijl er momenteel nog altijd wachtlijsten zijn voor zwemles?
De Hofspetters biedt nog wél zwemles aan in het Hofbad. Per 1 januari 2023 zijn ze gestopt als partner van de Ooievaarspas, waardoor zwemles met korting niet meer mogelijk is.

17. Kan het college toelichten op welke wijze de communicatie met Hofspetters is verlopen?
Bureau Ooievaarspas heeft vorig jaar frequent contact gehad met de Hofspetters over het organiseren en faciliteren van de zwemlessen.

De Hofspetters heeft uiteindelijk zelf besloten om te stoppen als partner van de Ooievaarspas, met name omdat de maximale vergoeding vanuit de Ooievaarspas niet voldoende was om de kosten van het leszwemmen te dekken.

18. Hoe gaat het college het gat opvangen dat is ontstaan door het stoppen van Hofspetters met het aanbieden van zwemlessen?
De Hofspetters is niet gestopt met het geven van zwemles. Feitelijk zijn er geen kinderen de dupe geworden, omdat per kind is gekeken of ze nog op tijd konden afzwemmen of na beëindiging toch nog bij de Hofspetters konden afzwemmen. De kinderen op de wachtlijst zijn benaderd om te kijken of ze bij andere aanbieders op de wachtlijst konden. Bij die laatste groep kon de Hofspetters niet iedereen bereiken. Op dit moment zijn we in overleg met de Hofspetters om te bekijken welke mogelijkheden er verder zijn voor kinderen die afhankelijk zijn van de Ooievaarspas.

19. Gezinnen die in Ypenburg-Leidschenveen wonen moeten nu uitwijken voor zwemles naar andere zwembaden in Den Haag. Wat gaat het college eraan doen om ervoor te zorgen dat er voldoende voorzieningen beschikbaar blijven voor gezinnen in Ypenburg- Leidschenveen?
Het blijft mogelijk om in het Hofbad zwemles te volgen bij de Hofspetters. Daarnaast is er ook een aantal zwemscholen in het stadsdeel. Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag 18 wordt bekeken op welke manier de kinderen die afhankelijk zijn van de Ooievaarspas toch zwemles kunnen krijgen in het stadsdeel of in de nabije omgeving.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.

Lees verder

Schriftelijke vragen Kom op met dat Uilenbos!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer