Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Ocken­burgh


Indiendatum: 1 jun. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op Landgoed Ockenburgh is één gebied aangewezen als losloopgebied, terwijl grote delen van het gebied verboden voor honden zijn. Bij de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen (RIS314937) stelde het college: “Ockenburg is niet in beheer van de gemeente en behoort tot het beheergebied van het Zuid-Hollands landschap.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college toelichten of er afspraken zijn gemaakt met Zuid-Hollands Landschap over het beschikbaar stellen van de ‘Koeweide’ als losloopgebied voor mensen met honden? Zo ja, wat zijn precies de afspraken?

  2. Onderhoud het college contacten met Zuid-Hollands Landschap over de invulling van Landgoed Ockenburgh, bijvoorbeeld ook in het kader van Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.?

Het gebied dat aangewezen is als losloopgebied wordt ook ingezet als openlucht schaatsbaan, als buitentemperaturen dat toestaan.

3. Kan het college nagaan en aangeven hoeveel schaatsdagen de afgelopen ruim 3 jaar (2020-2023) hier mogelijk zijn geweest?

4. Kan het college aangeven hoe lang de Koeweide onder water heeft gestaan doordat het met een pomp onder water is gezet in de winter 2022-2023? Hoeveel dagen hebben mensen daadwerkelijk kunnen schaatsen?

In november 2007 is er een rapport toegestuurd dat nader ingaat op honden en landgoed Ockenburgh (RIS150594), destijds met als uitkomst dat de ruimte voor honden om los te lopen in het gebied fors beperkt is.

5. Kijkend naar de foto’s op pagina 10 en 12 van dit rapport, kan het college bevestigen dat honden hier vroeger ruime zwemgelegenheid hadden?

6. Vind het college het, net als de Partij voor de Dieren, een goed uitgangspunt dat ook gegeven de bescherming van de natuurwaarden van het omliggende landgoed, het losloopgebied jaarrond toegankelijk is voor mensen met honden en een welzijnsvriendelijk hondenlosloopgebied is? Zo niet, waarom niet?

7. Is het college bekend met het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden van de Koninklijke Hondenbescherming, waarin ook in het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Loopt Los!’ (RIS311876) naar verwezen wordt?

8. Weet het college of Zuid-Hollands Landschap (onder voorwaarden) bereid is aanpassingen te maken om van de Koeweide een welzijnsvriendelijker losloopgebied te maken, bijvoorbeeld op

basis van de aanbevelingen uit het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden? Zo niet, is het college bereid dit na te gaan?

9. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat, kijkende naar dit witboek, er bij dit losloopgebied veel ruimte voor verbetering is?

10. Wat gaat het college doen om dit losloopgebied welzijnsvriendelijker en beter bruikbaar te maken voor honden en voor mensen met honden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren