Schrif­te­lijke vragen Losloop­gebied Ocken­burgh


Indiendatum: 1 jun. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op Landgoed Ockenburgh is één gebied aangewezen als losloopgebied, terwijl grote delen van het gebied verboden voor honden zijn. Bij de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen (RIS314937) stelde het college: “Ockenburg is niet in beheer van de gemeente en behoort tot het beheergebied van het Zuid-Hollands landschap.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Kan het college toelichten of er afspraken zijn gemaakt met Zuid-Hollands Landschap over het beschikbaar stellen van de ‘Koeweide’ als losloopgebied voor mensen met honden? Zo ja, wat zijn precies de afspraken?

  2. Onderhoud het college contacten met Zuid-Hollands Landschap over de invulling van Landgoed Ockenburgh, bijvoorbeeld ook in het kader van Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.?

Het gebied dat aangewezen is als losloopgebied wordt ook ingezet als openlucht schaatsbaan, als buitentemperaturen dat toestaan.

3. Kan het college nagaan en aangeven hoeveel schaatsdagen de afgelopen ruim 3 jaar (2020-2023) hier mogelijk zijn geweest?

4. Kan het college aangeven hoe lang de Koeweide onder water heeft gestaan doordat het met een pomp onder water is gezet in de winter 2022-2023? Hoeveel dagen hebben mensen daadwerkelijk kunnen schaatsen?

In november 2007 is er een rapport toegestuurd dat nader ingaat op honden en landgoed Ockenburgh (RIS150594), destijds met als uitkomst dat de ruimte voor honden om los te lopen in het gebied fors beperkt is.

5. Kijkend naar de foto’s op pagina 10 en 12 van dit rapport, kan het college bevestigen dat honden hier vroeger ruime zwemgelegenheid hadden?

6. Vind het college het, net als de Partij voor de Dieren, een goed uitgangspunt dat ook gegeven de bescherming van de natuurwaarden van het omliggende landgoed, het losloopgebied jaarrond toegankelijk is voor mensen met honden en een welzijnsvriendelijk hondenlosloopgebied is? Zo niet, waarom niet?

7. Is het college bekend met het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden van de Koninklijke Hondenbescherming, waarin ook in het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Loopt Los!’ (RIS311876) naar verwezen wordt?

8. Weet het college of Zuid-Hollands Landschap (onder voorwaarden) bereid is aanpassingen te maken om van de Koeweide een welzijnsvriendelijker losloopgebied te maken, bijvoorbeeld op

basis van de aanbevelingen uit het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden? Zo niet, is het college bereid dit na te gaan?

9. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat, kijkende naar dit witboek, er bij dit losloopgebied veel ruimte voor verbetering is?

10. Wat gaat het college doen om dit losloopgebied welzijnsvriendelijker en beter bruikbaar te maken voor honden en voor mensen met honden?

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Indiendatum: 1 jun. 2023
Antwoorddatum: 29 aug. 2023

Het raadslid de heer Smit heeft op 1 juni 2023 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op Landgoed Ockenburgh is één gebied aangewezen als losloopgebied, terwijl grote delen van het gebied verboden voor honden zijn. Bij de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen (RIS314937) stelde het college: “Ockenburg is niet in beheer van de gemeente en behoort tot het beheergebied van het Zuid-Hollands landschap.”

1) Kan het college toelichten of er afspraken zijn gemaakt met Zuid-Hollands Landschap over het beschikbaar stellen van de ‘Koeweide’ als losloopgebied voor mensen met honden? Zo ja, wat zijn precies de afspraken?

Ja, in het beheerplan Ockenburgh, versie 8 juli 2015, is benoemd dat de “Koeweide” de enige plaats is in Ockenburgh waar honden mogen loslopen, met uitzondering van de periode dat de “Koeweide” als ijsbaan benut kan worden. Dit is opgenomen in de overeenkomst met het ZHL. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud, de gemeente neemt deze taak over wanneer dit gebied tijdelijk wordt omgevormd tot ijsbaan.

2) Onderhoudt het college contacten met Zuid-Hollands Landschap over de invulling van Landgoed Ockenburgh, bijvoorbeeld ook in het kader van Nationaal Park Hollandse Duinen i.o.?

Ja.

3) Het gebied dat aangewezen is als losloopgebied wordt ook ingezet als openlucht schaatsbaan, als buitentemperaturen dat toestaan. Kan het college nagaan en aangeven hoeveel schaatsdagen de afgelopen ruim 3 jaar (2020-2023) hier mogelijk zijn geweest?

De afgelopen 3 jaar zijn er gemiddeld 3 tot 4 schaatsdagen per jaar mogelijk geweest.

4) Kan het college aangeven hoe lang de Koeweide onder water heeft gestaan doordat het met een pomp onder water is gezet in de winter 2022-2023? Hoeveel dagen hebben mensen daadwerkelijk kunnen schaatsen?

Het uitgangspunt is om het aantal dagen dat de Koeweide onder water staat vanwege de schaatsbaan tot een noodzakelijk minimum te beperken. In de winter 2022-2023 heeft de Koeweide ongeveer 14 dagen onder water gestaan en was het 2 à 3 dagen mogelijk om te schaatsen.

5) In november 2007 is er een rapport toegestuurd dat nader ingaat op honden en landgoed Ockenburgh (RIS150594), destijds met als uitkomst dat de ruimte voor honden om los te lopen in het gebied fors beperkt is.
Kijkend naar de foto’s op pagina 10 en 12 van dit rapport, kan het college bevestigen dat honden hier vroeger ruime zwemgelegenheid hadden?

Nee, formeel was dit geen zwemgelegenheid.

6) Vindt het college het, net als de Partij voor de Dieren, een goed uitgangspunt dat ook gegeven de bescherming van de natuurwaarden van het omliggende landgoed, het losloopgebied jaarrond toegankelijk is voor mensen met honden en een welzijnsvriendelijk hondenlosloopgebied is? Zo niet, waarom niet?

De aanwijzing tot hondenlosloopgebied geldt voor het hele jaar. Dat de Koeweide tevens als schaatsbaan gebruikt wordt, betekent dat de Koeweide gedurende een korte periode niet beschikbaar is als losloopgebied. Gelet op de unieke waarde van de Koeweide als openlucht schaatsbaan gedurende vorstperioden en het feit dat er in Den Haag slechts twee van dergelijke locaties zijn en dat het aantal losloopgebieden vele malen groter is, maakt dat het college deze mogelijkheid wil behouden.

7) Is het college bekend met het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden van de Koninklijke Hondenbescherming, waarin ook in het initiatiefvoorstel ‘Den Haag Loopt Los!’ (RIS311876) naar verwezen wordt?

Ja.

8) Weet het college of Zuid-Hollands Landschap (onder voorwaarden) bereid is aanpassingen te maken om van de Koeweide een welzijnsvriendelijker losloopgebied te maken, bijvoorbeeld op Pagina 2 van 2basis van de aanbevelingen uit het witboek voor welzijnsvriendelijke hondenlosloopgebieden? Zo niet, is het college bereid dit na te gaan?

Het gebied is naar onze mening op dit moment reeds welzijnsvriendelijk voor honden en tegelijk onderdeel van Natura 2000. Dat levert beperkingen op. In de vergunning van de provincie Zuid- Holland, van 1 november 2012, is een voorschrift opgenomen dat het gebied buiten de tijd dat het eventueel een ijsbaan is, alleen vochtig grasland mag zijn. De uiteindelijke toestemming is tot stand gekomen binnen een grotere natuur-inclusieve aanvraag voor dit Natura 2000 gebied. Intensiever inrichten van de Koeweide is naar ons idee binnen de huidige vergunning niet mogelijk. Een aantal eenvoudige aanpassingen zoals informatieborden voor deze specifieke locatie en schaduwbomen plaatsen aan de rand zal samen met Zuid-Hollands Landschap nader worden bekeken.

9) Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat, kijkende naar dit witboek, er bij dit losloopgebied veel ruimte voor verbetering is?

Gelet op het naar het oordeel van het college kwalitatief hoogwaardige uitloopgebied in Ockenburg is er geen reden om hier in samenspraak met het Zuid Hollands landschap ingrijpende extra maatregelen te nemen.

10) Wat gaat het college doen om dit losloopgebied welzijnsvriendelijker en beter bruikbaar te maken voor honden en voor mensen met honden?

Zie antwoord 9.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen