Schrif­te­lijke vragen - Meetrapport “Wat ademen wij in?”


Indiendatum: mei 2016

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 11 mei publiceerde Milieudefensie[1] een meetrapport ‘Wat ademen wij in?’ over de luchtkwaliteit in verschillende Nederlandse steden. Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de concentraties stikstofdioxide gemeten in verschillende steden, waaronder in Den Haag. Het rapport concludeert dat op verschillende locaties in Den Haag het wettelijk toegestane jaargemiddelde van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter wordt overschreden.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de bevindingen in het bovengenoemde rapport dat in Den Haag op een aantal plaatsen niet aan de Europese normen wordt voldaan? Graag een toelichting.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de luchtkwaliteit in Den Haag nog steeds een urgent probleem is dat een bedreiging vormt voor de gezondheid van Haagse inwoners? Graag een toelichting.

3. Hoe verklaart het college dat op verschillende plekken in Den Haag zeer ongezonde concentraties stikstofdioxide zijn gemeten die (fors) boven de Europese grenswaarde uitkomen? Graag een verklaring per gemeten knelpunt.

4. Welke normen hanteert het college voor luchtkwaliteit? Zijn dit de Europese normen, die volgens o.a. de WHO en Milieudefensie te slap zijn om de volksgezondheid te beschermen, of zijn dit WHO-normen?

5. Deelt het college de conclusie van het rapport dat Den Haag geen maatregelen neemt die recht doen aan de urgentie van de luchtvervuiling in de stad? Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen die wel recht doen aan de urgentie van luchtvervuiling? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks

[1] https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/het-meetrapport-is-uit-nederland-voldoet-nog-steeds-niet-aan-de-normen

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 12 mei 2016

De raadsleden mevrouw Teunissen en de heer Kapteijns hebben op 12 mei 2016 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Op 11 mei publiceerde Milieudefensie1 een meetrapport ‘Wat ademen wij in?’ over de luchtkwaliteit in verschillende Nederlandse steden. Samen met bewoners heeft Milieudefensie het afgelopen jaar de concentraties stikstofdioxide gemeten in verschillende steden, waaronder in Den Haag. Het rapport concludeert dat op verschillende locaties in Den Haag het wettelijk toegestane jaargemiddelde van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter wordt overschreden.

1. Is het college bekend met de bevindingen in het bovengenoemde rapport dat in Den Haag op een aantal plaatsen niet aan de Europese normen wordt voldaan? Graag een toelichting.

Ja, het college kent het rapport. Echter om te bepalen of aan de Europese normen wordt voldaan dient gebruik te worden gemaakt van wettelijk voorgeschreven methoden. De meetbuisjes die Milieudefensie gebruikt vallen daar niet onder. Op grond van het rapport van Milieudefensie mag dan ook niet worden geconcludeerd dat de norm voor stikstofdioxide wordt overschreden.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de luchtkwaliteit in Den Haag nog steeds een urgent probleem is dat een bedreiging vormt voor de gezondheid van Haagse inwoners? Graag een toelichting.

De lucht in Den Haag is de afgelopen jaren steeds schoner geworden en verwacht mag worden dat die ontwikkeling zich voortzet. Het college is zich er wel van bewust dat nog schonere lucht beter is voor de gezondheid. Daarom hebben wij in het Actieplan luchtkwaliteit “Samenwerken aan schone lucht” maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit in Den Haag verder te verbeteren en de blootstelling van gevoelige groepen te verlagen.

3. Hoe verklaart het college dat op verschillende plekken in Den Haag zeer ongezonde concentraties stikstofdioxide zijn gemeten die (fors) boven de Europese grenswaarde uitkomen? Graag een verklaring per gemeten knelpunt.

Zie antwoord vraag 1. Met de meetmethoden van Milieudefensie kan niet bepaald worden of de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden. Hiervoor wordt landelijk de rekenmethode van het RIVM gehanteerd. Het college informeert hier jaarlijks de raad over met de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit.

4. Welke normen hanteert het college voor luchtkwaliteit? Zijn dit de Europese normen, die volgens o.a. de WHO en Milieudefensie te slap zijn om de volksgezondheid te beschermen, of zijn dit WHO-normen?

Het college hanteert in eerste instantie de Europese normen, omdat die wettelijk bepaald zijn. Voor stikstofdioxide is de richtlijn van de WHO gelijk aan de Europese norm. Voor fijn stof liggen de WHO-richtlijnen lager dan de Europese norm. Het college streeft er naar om uiteindelijk te voldoen aan de WHO-richtlijnen. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen. In zijn, in opdracht van de gemeente uitgevoerde, studie naar fijn stof (RIS 270269) concludeert RoyalHaskoningDHV echter dat Den Haag onmogelijk op afzienbare termijn aan de WHO-richtlijnen kan voldoen. Dat komt doordat de achtergrondconcentraties nog vele jaren hoger dan de WHO-richtlijnen zullen zijn. Deze uitkomst is toegelicht in een werkbespreking in de raadscommissie waar experts zijn ingegaan op de luchtkwaliteit van Den Haag. De resultaten hiervan vormden input voor het nieuwe Actieplan luchtkwaliteit 2015-2018 “Samenwerken aan schone lucht”.

5. Deelt het college de conclusie van het rapport dat Den Haag geen maatregelen neemt die recht doen aan de urgentie van de luchtvervuiling in de stad? Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen die wel recht doen aan de urgentie van luchtvervuiling? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord vraag 2. Tevens heeft de wethouder FVVM toegezegd om voor de zomer een rapport aan de raad te sturen met de mogelijke maatregelen op die plekken waar in 2015 nog sprake was van een overschrijding van de norm.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen