Schrif­te­lijke vragen Nood­toe­stand voor het klimaat


Indiendatum: apr. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In verschillende steden wereldwijd is een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd, bijvoorbeeld in Basel, Bristol, Londen, Berkeley en Vancouver. Al deze steden laken de apathische houding van hun nationale overheden om te komen tot een daadkrachtig klimaatbeleid. Met het afkondigen van de noodtoestand nemen zij het heft in eigen handen. Zo stelt de burgemeester van Londen in een artikel op de website van dagblad The Guardian (bijlage 1) dat een lokale noodtoestand noodzakelijk is om toch iets te kunnen doen tegen klimaatverandering, gegeven de impasse in landelijk klimaatbeleid. Het noodbevel volgt op een unaniem aangenomen motie (bijlage 2) in de London Assembly van eind vorig jaar.

Leider van de Britse sociaal-democraten, Jeremy Corbyn, brengt deze week een Britse noodtoestand voor het klimaat in stemming. Aanleiding hiervoor zijn gelekte documenten waaruit blijkt dat de Britse regering maar een fractie van zijn budget voor luchtkwaliteit heeft uitgegeven. De 16-jarige Greta Thunberg, aanvoerder van de wereldwijde klimaatbeweging, steunt de oproep van Corbyn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. Kent u de noodtoestanden voor het klimaat die recent door diverse steden zijn afgekondigd?

Den Haag heeft de scherpe ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De hoogstgelegen delen van de stad liggen aan de kust, en de laagstgelegen delen van de stad liggen vier meter onder NAP. Daardoor is feitelijk de hele stad zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Het PBL concludeert dat de Nederlandse regering onvoldoende doet om aan de eigen klimaatambities te voldoen. Deze matige inzet kan in ieder geval niet verklaard worden uit de ligging van de regeringszetel.

  • 2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?
  • 3. Wat vindt u van de noodtoestanden voor het klimaat die burgemeesters in het Verenigd Koninkrijk hebben afgekondigd? Hoe kijkt u aan tegen een Haagse noodtoestand voor het klimaat?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 20 jun. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 30 april 2019 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In verschillende steden wereldwijd is een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd, bijvoorbeeld in Basel, Bristol, Londen, Berkeley en Vancouver. Al deze steden laken de apathische houding van hun nationale overheden om te komen tot een daadkrachtig klimaatbeleid. Met het afkondigen van de noodtoestand nemen zij het heft in eigen handen. Zo stelt de burgemeester van Londen in een artikel op de website van dagblad The Guardian (bijlage 1) dat een lokale noodtoestand noodzakelijk is om toch iets te kunnen doen tegen klimaatverandering, gegeven de impasse in landelijk klimaatbeleid. Het noodbevel volgt op een unaniem aangenomen motie (bijlage 2) in de London Assembly van eind vorig jaar.

Leider van de Britse sociaal-democraten, Jeremy Corbyn, brengt deze week een Britse noodtoestand voor het klimaat in stemming. Aanleiding hiervoor zijn gelekte documenten waaruit blijkt dat de Britse regering maar een fractie van zijn budget voor luchtkwaliteit heeft uitgegeven. De 16-jarige Greta Thunberg, aanvoerder van de wereldwijde klimaatbeweging, steunt de oproep van Corbyn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kent u de noodtoestanden voor het klimaat die recent door diverse steden zijn afgekondigd?

Het college is ervan op de hoogte dat er door diverse steden een ‘climate emergency’ is afgekondigd.

Den Haag heeft de scherpe ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De hoogstgelegen delen van de stad liggen aan de kust, en de laagstgelegen delen van de stad liggen vier meter onder NAP. Daardoor is feitelijk de hele stad zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Het PBL concludeert dat de Nederlandse regering onvoldoende doet om aan de eigen klimaatambities te voldoen. Deze matige inzet kan in ieder geval niet verklaard worden uit de ligging van de regeringszetel.

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de regering te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?

De regering heeft naar aanleiding van de uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda aangegeven dat het vonnis uitgevoerd zal worden. Voor de verdere uitvoering van het klimaatbeleid wordt nu onderhandeld over het klimaatakkoord.

Den Haag geeft actief invulling aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we op z’n Haags, van onderop, samen met bewoners en lokale ondernemers. Deze periode zetten we betekenisvolle en concrete stappen naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030. Daarnaast lobbyen we bij het rijk over specifieke punten die ons inziens een goede plek moeten krijgen in het klimaatakkoord of bijbehorende wetgeving zoals versnelling van regelgeving, de warmtewet en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie.

3. Wat vindt u van de noodtoestanden voor het klimaat die burgemeesters in het Verenigd Koninkrijk hebben afgekondigd? Hoe kijkt u aan tegen een Haagse noodtoestand voor het klimaat?

In Den Haag gaan we de komende jaren al onze energie zetten op de uitvoering van de ambitie uit het Coalitieakkoord om betekenisvolle en concrete stappen te zetten naar een klimaatneutrale stad in 2030.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,de burgemeester,
Dineke ten Hoorn BoerPauline Krikke