Schrif­te­lijke vragen Onduurzame Zeewa­ter­warm­te­cen­trale


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bewoners van de Duinstrip in Duindorp hebben bij de Partij voor de Dieren problemen aangekaart ten aanzien van de Zeewaterwarmtecentrale. Deze blijkt namelijk onbetrouwbaar en wordt zelfs soms vervangen door dieselwarmte. In aanvulling op de vragen van het raadslid de heer Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS300687), wil de Partij voor de Dieren opheldering over onder meer deze bijzonder onduurzame warmtevoorziening.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • 1) De Omgevingsdienst Haaglanden heeft Vestia een last onder dwangsom opgelegd vanwege de geluidsoverlast die Vestia veroorzaakte door het gebruik van een dieselinstallatie in de Zeewaterwarmtecentrale aan de Houtrustweg. De uiterste datum hiervoor was 3 december 2018. Heeft Vestia de dieselinstallatie conform de eisen tijdig uitgeschakeld?
 • 2) De dieselinstallatie ving capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale op koude dagen op. Hoe zullen deze capaciteitsproblemen nu worden opgelost zodat bewoners niet in de kou komen te zitten?
 • 3) De warmtepompen van bewoners kunnen bij capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale overschakelen naar verwarming op elektriciteit. Van Vestia hebben bewoners te horen gekregen dat Vestia dit echter niet toestaat. Kan het college dit bevestigen? Hoe beziet het college deze gang van zaken? Welke rol kan het college in dit conflict spelen?
 • 4) Het gebruik van diesel sluit niet aan bij de duurzame doelstellingen van de Zeewaterwarmtecentrale. Zal het college Vestia hierop aanspreken? Zal Vestia de CO2-uitstoot van de gebruikte diesel compenseren? Zo ja, op welke manier?
 • 5) De Zeewaterwarmtecentrale kampt volgens bewoners met veel mankementen. Zo pompt de centrale vervuild water naar de warmtepompen van bewoners, waardoor deze vaak kampen met storingen. Deze lezing wordt bevestigd door onderhoudsmonteurs. Deze storingen zorgen voor herhaalde pogingen tot een herstart van de pompen, die veel slijtage veroorzaken. Is het college van deze problemen op de hoogte?
 • 6) Hoe zullen de problemen worden aangepakt zodat bewoners voorzien worden van duurzaam verwarmd water, zonder vervuilingen?
 • 7) Hoe beoordeelt het college de communicatie richting bewoners vanuit Vestia en vanuit de eigen organisatie? Welke rol kan de gemeente hierin spelen?
 • 8) De bewoners betalen maandelijks vastrechtkosten voor het onderhoud van de Zeewaterwarmtecentrale. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen worden ingezet?
 • 9) De Zeewaterwarmtecentrale betreft een pilotproject. Wanneer vindt er een evaluatie hiervan plaats? Wordt de raad van de resultaten op de hoogte gesteld?
 • 10) Kan het college schetsen hoe de toekomst van de Zeewaterwarmtecentrale eruitziet? Zal Vestia de centrale blijven beheren of wordt deze overgedragen naar een nieuwe eigenaar? Zal de centrale op de huidige locatie gehandhaafd blijven of zal deze worden verplaatst?
 • 11) Hoe zal de Zeewaterwarmtecentrale in de toekomst van elektriciteit worden voorzien? Zal dit groene stroom betreffen?
 • 12) Wat vindt het college van de kosten die bewoners maken door de levering van vervuild water vanuit de Zeewaterwarmtecentrale, zoals onkosten bij storingen en waardevermindering van hun vastgoed? Kan het college zich inzetten om te zorgen dat bewoners deze kosten vergoed krijgen?
 • 13) Heeft het college op enig aspect van het conflict tussen bewoners en Vestia een toezichthoudende taak?
 • 14) Kan het college met Vestia in gesprek gaan over de hiervoorgenoemde problemen en is het bereid een bemiddelende rol te spelen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren