Schrif­te­lijke vragen Onduurzame Zeewa­ter­warm­te­cen­trale


Indiendatum: jan. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bewoners van de Duinstrip in Duindorp hebben bij de Partij voor de Dieren problemen aangekaart ten aanzien van de Zeewaterwarmtecentrale. Deze blijkt namelijk onbetrouwbaar en wordt zelfs soms vervangen door dieselwarmte. In aanvulling op de vragen van het raadslid de heer Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS300687), wil de Partij voor de Dieren opheldering over onder meer deze bijzonder onduurzame warmtevoorziening.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 • 1) De Omgevingsdienst Haaglanden heeft Vestia een last onder dwangsom opgelegd vanwege de geluidsoverlast die Vestia veroorzaakte door het gebruik van een dieselinstallatie in de Zeewaterwarmtecentrale aan de Houtrustweg. De uiterste datum hiervoor was 3 december 2018. Heeft Vestia de dieselinstallatie conform de eisen tijdig uitgeschakeld?
 • 2) De dieselinstallatie ving capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale op koude dagen op. Hoe zullen deze capaciteitsproblemen nu worden opgelost zodat bewoners niet in de kou komen te zitten?
 • 3) De warmtepompen van bewoners kunnen bij capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale overschakelen naar verwarming op elektriciteit. Van Vestia hebben bewoners te horen gekregen dat Vestia dit echter niet toestaat. Kan het college dit bevestigen? Hoe beziet het college deze gang van zaken? Welke rol kan het college in dit conflict spelen?
 • 4) Het gebruik van diesel sluit niet aan bij de duurzame doelstellingen van de Zeewaterwarmtecentrale. Zal het college Vestia hierop aanspreken? Zal Vestia de CO2-uitstoot van de gebruikte diesel compenseren? Zo ja, op welke manier?
 • 5) De Zeewaterwarmtecentrale kampt volgens bewoners met veel mankementen. Zo pompt de centrale vervuild water naar de warmtepompen van bewoners, waardoor deze vaak kampen met storingen. Deze lezing wordt bevestigd door onderhoudsmonteurs. Deze storingen zorgen voor herhaalde pogingen tot een herstart van de pompen, die veel slijtage veroorzaken. Is het college van deze problemen op de hoogte?
 • 6) Hoe zullen de problemen worden aangepakt zodat bewoners voorzien worden van duurzaam verwarmd water, zonder vervuilingen?
 • 7) Hoe beoordeelt het college de communicatie richting bewoners vanuit Vestia en vanuit de eigen organisatie? Welke rol kan de gemeente hierin spelen?
 • 8) De bewoners betalen maandelijks vastrechtkosten voor het onderhoud van de Zeewaterwarmtecentrale. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen worden ingezet?
 • 9) De Zeewaterwarmtecentrale betreft een pilotproject. Wanneer vindt er een evaluatie hiervan plaats? Wordt de raad van de resultaten op de hoogte gesteld?
 • 10) Kan het college schetsen hoe de toekomst van de Zeewaterwarmtecentrale eruitziet? Zal Vestia de centrale blijven beheren of wordt deze overgedragen naar een nieuwe eigenaar? Zal de centrale op de huidige locatie gehandhaafd blijven of zal deze worden verplaatst?
 • 11) Hoe zal de Zeewaterwarmtecentrale in de toekomst van elektriciteit worden voorzien? Zal dit groene stroom betreffen?
 • 12) Wat vindt het college van de kosten die bewoners maken door de levering van vervuild water vanuit de Zeewaterwarmtecentrale, zoals onkosten bij storingen en waardevermindering van hun vastgoed? Kan het college zich inzetten om te zorgen dat bewoners deze kosten vergoed krijgen?
 • 13) Heeft het college op enig aspect van het conflict tussen bewoners en Vestia een toezichthoudende taak?
 • 14) Kan het college met Vestia in gesprek gaan over de hiervoorgenoemde problemen en is het bereid een bemiddelende rol te spelen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 26 mrt. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 10 januari 2019 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bewoners van de Duinstrip in Duindorp hebben bij de Partij voor de Dieren problemen aangekaart ten aanzien van de Zeewaterwarmtecentrale. Deze blijkt namelijk onbetrouwbaar en wordt zelfs soms vervangen door dieselwarmte. In aanvulling op de vragen van het raadslid de heer Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS300687), wil de Partij voor de Dieren opheldering over onder meer deze bijzonder onduurzame warmtevoorziening.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft Vestia een last onder dwangsom opgelegd vanwege de geluidsoverlast die Vestia veroorzaakte door het gebruik van een dieselinstallatie in de Zeewaterwarmtecentrale aan de Houtrustweg. De uiterste datum hiervoor was 3 december 2018. Heeft Vestia de dieselinstallatie conform de eisen tijdig uitgeschakeld?

Ja, Vestia heeft de dieselpomp van de centrale inmiddels vervangen door een elektrisch aangedreven pomp. Uit de tweede geluidmeting blijkt een daling van het geluidniveau, maar ook nog een normoverschrijding (meting 2 januari 2019: normoverschrijding 4 dB in avondperiode en 9 dB in nachtperiode). Vestia stelt het geluidrapport ter discussie met betrekking tot filtering van achtergrondgeluid en het soort geluid dat wordt gemeten, en is daarover in overleg met de ODH.

2. De dieselinstallatie ving capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale op koude dagen op. Hoe zullen deze capaciteitsproblemen nu worden opgelost zodat bewoners niet in de kou komen te zitten?

Het capaciteitsprobleem is ontstaan door een zeer snelle daling van de zeewatertemperatuur in de afgelopen winterperiode. Door extreme vorst daalde de zeewatertemperatuur gedurende 1 nacht van 2,3 °C naar 0,3 °C (zeewatertemperatuur onder 4 °C is kritisch). Voor het oplossen van het capaciteitsprobleem is op 2 maart 2018 een dieselaggregaat gestart, die zo snel mogelijk is verwijderd. De centrale draait inmiddels weer volledig op zichzelf. Vestia heeft de monitoring verbeterd, zodat kritische situaties beter kunnen worden voorspeld.

3. De warmtepompen van bewoners kunnen bij capaciteitsproblemen van de Zeewaterwarmtecentrale overschakelen naar verwarming op elektriciteit. Van Vestia hebben bewoners te horen gekregen dat Vestia dit echter niet toestaat. Kan het college dit bevestigen? Hoe beziet het college deze gang van zaken? Welke rol kan het college in dit conflict spelen?

Vestia laat ons weten dat de warmtepompen inderdaad omgezet kunnen worden naar stroom. Op basis van ervaringen van Vestia in de beginperiode raadt Vestia bewoners af dit te doen, omdat vaak vergeten werd de warmtepompen weer om te zetten na de storing.

4. Het gebruik van diesel sluit niet aan bij de duurzame doelstellingen van de Zeewaterwarmtecentrale. Zal het college Vestia hierop aanspreken? Zal Vestia de CO2-uitstoot
van de gebruikte diesel compenseren? Zo ja, op welke manier?

Sinds vervanging van de dieselpomp voor waterinlaat door een elektrische pomp wordt op de centrale geen diesel meer gebruikt. Alleen in geval van storing/capaciteitsprobleem, zoals afgelopen winter, zal een dieselgestookte noodvoorziening worden geplaatst. Vestia heeft aangegeven deze installatie te zullen laten draaien op biodiesel, zodat de installatie klimaatneutraal is.

5. De Zeewaterwarmtecentrale kampt volgens bewoners met veel mankementen. Zo pompt de centrale vervuild water naar de warmtepompen van bewoners, waardoor deze vaak kampen met storingen. Deze lezing wordt bevestigd door onderhoudsmonteurs. Deze storingen zorgen voor herhaalde pogingen tot een herstart van de pompen, die veel slijtage veroorzaken. Is het college van deze problemen op de hoogte?

Ja, het college is op de hoogte van de klachten. Experts van warmtepompen geven aan dat bij mechanische apparaten altijd sprake is van slijtage door gebruik. De mate van slijtage wordt met name bepaald door de intensiteit van het opwekken van warm water. Daar zijn deze apparaten op ontworpen om een bepaalde technische levensduur te halen.

Na meldingen over verstopte filters heeft Vestia een steekproef uitgevoerd, waaruit bleek dat filters niet altijd op de juiste manier werden schoongemaakt. Vestia heeft dit besproken met de onderhoudsbedrijven, waarna de instructies voor de monteurs zijn aangepast.

Als een storing van een warmtepomp aantoonbaar wordt veroorzaakt door het warmtenet en/of de centrale heeft Vestia de afspraak dat de schade door Vestia wordt vergoed. Tot op heden is schade door vervuiling in één specifiek geval door de installateur aangetoond en is de schade door Vestia financieel gecompenseerd.

6. Hoe zullen de problemen worden aangepakt zodat bewoners voorzien worden van duurzaam verwarmd water, zonder vervuilingen?

Het warmtenet ligt er sinds 2007 en heeft twee keer een grote storing gehad (beide in 2018). De eerste werd veroorzaakt door de snelle daling van de temperatuur van het zeewater tot ver onder de kritische waarde (zie antwoord op vraag 2). Hier was de centrale zelf niet uitgevallen, maar daalde de doorstroming in het netwerk door de lage aanvoertemperatuur, zodat de warmtepompen zichzelf uitschakelden. Vestia heeft maatregelen getroffen om in de toekomst beter op een dergelijke kritieke (overigens zeldzame) situatie te anticiperen door betere monitoring en de organisatie van de noodvoorziening.

De tweede, kleinere storing werd veroorzaakt door een materiaalbreuk in een koppeling tussen twee leidingen. In eerste instantie ontstond uitval van het totale netwerk, maar door snel enkele afsluiters dicht te zetten kon de storing worden beperkt tot het blok dat verbonden was met de defecte leiding. Deze leiding is zo snel mogelijk hersteld.

Vestia heeft inmiddels geïnvesteerd in een doseersysteem met als doel de kwaliteit van het water in het netwerk optimaal te houden.

7. Hoe beoordeelt het college de communicatie richting bewoners vanuit Vestia en vanuit de eigen organisatie? Welke rol kan de gemeente hierin spelen?

Vestia heeft vorig jaar actie ondernomen om de communicatie te verbeteren, zowel naar de huurders als woningeigenaren. Naast nieuwsbrieven en een website heeft Vestia in december 2018 een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor vertegenwoordigers van alle VVE’s zijn uitgenodigd.

8. De bewoners betalen maandelijks vastrechtkosten voor het onderhoud van de Zeewaterwarmtecentrale. Kan het college aangeven hoe deze bijdragen worden ingezet?

Vestia laat ons weten dat de bijdrage wordt ingezet op de voorfinanciering van de infrastructuur en installatie, om de installatie te laten functioneren en onderhoud en vervanging te kunnen uitvoeren.

9. De Zeewaterwarmtecentrale betreft een pilotproject. Wanneer vindt er een evaluatie hiervan plaats? Wordt de raad van de resultaten op de hoogte gesteld?

De Zeewaterwarmtecentrale is een uniek en innovatief project en functioneert inmiddels 12 jaar. Vanwege het unieke en innovatieve karakter is in de afgelopen jaren veel geleerd en is constant geëvalueerd en gewerkt aan verbetering van het systeem. De huidige centrale is echter een tijdelijke installatie voor 7 jaar op de huidige locatie en draait dus al veel langer dan het aanvankelijke plan was.

Inmiddels is duidelijk dat de centrale wordt geïntegreerd met de WKO-bronnen van de nieuwbouw op het voormalige Norfolkterrein. Ook Duindorp wordt op dit WKO-systeem aangesloten. De opgebouwde kennis en ervaringen worden meegenomen bij de realisatie en beheer van het nieuwe systeem.

10. Kan het college schetsen hoe de toekomst van de Zeewaterwarmtecentrale eruitziet? Zal Vestia de centrale blijven beheren of wordt deze overgedragen naar een nieuwe eigenaar? Zal de centrale op de huidige locatie gehandhaafd blijven of zal deze worden verplaatst?

De centrale blijft niet op de huidige locatie, maar komt in geïsoleerde nieuwbouw op het Norfolkterrein. Vestia heeft kenbaar gemaakt de centrale over te willen dragen aan een andere eigenaar, die veel ervaring heeft met levering van warmte en dat kan waarborgen.

11. Hoe zal de Zeewaterwarmtecentrale in de toekomst van elektriciteit worden voorzien? Zal dit groene stroom betreffen?

Vestia koopt voor al haar vastgoed groene stroom in, dus ook voor de centrale.

12. Wat vindt het college van de kosten die bewoners maken door de levering van vervuild water vanuit de Zeewaterwarmtecentrale, zoals onkosten bij storingen en waardevermindering van hun vastgoed? Kan het college zich inzetten om te zorgen dat bewoners deze kosten vergoed krijgen?

Zie ook het antwoord op vraag 5. Vestia heeft de afspraak dat schade, die aantoonbaar wordt veroorzaakt door het netwerk, wordt vergoed. Het college ziet geen rol voor zichzelf voor aanvullende acties tussen Vestia en huurders of Vestia en eigenaren.

13. Heeft het college op enig aspect van het conflict tussen bewoners en Vestia een toezichthoudende taak?

Nee, het college heeft geen toezichthoudende taak. De ACM houdt toezicht op Vestia als leverancier van warmte, zoals zij dat ook doet bij andere woningcorporaties die warmteleverancier zijn in het kader van de warmtewet. Zie verder het antwoord op vraag 14.

14. Kan het college met Vestia in gesprek gaan over de hiervoorgenoemde problemen en is het bereid een bemiddelende rol te spelen?

Ja, het college is inmiddels met Vestia en de bewoners in gesprek. De gesprekken hebben tot nu de start van een beeld opgeleverd van de situatie en aanwezige problemen. Duidelijk is geworden dat Vestia verschillende maatregelen heeft getroffen, om de problemen aan te pakken. Het college zal waar nodig nog vervolggesprekken voeren.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke