Schrif­te­lijke vragen Ooie­vaarspas


Indiendatum: 11 apr. 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Kinderen die gebruikmaken van de Ooievaarspas kunnen in Den Haag via de regeling Kinderen Doen Mee korting krijgen op cultuur- en sportlessen. Voor aanbieders van deze lessen is het echter niet duidelijk of niet rendabel om hun lessen aan te bieden aan Ooievaarspashouders.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Gerritsen, De Vuyst en Arp de volgende vragen:

 1. Heeft het college signalen ontvangen van aanbieders van cultuur- en/of sportlessen dat zij aanlopen tegen onduidelijkheden of andere obstakels bij het aanbieden van lessen aan Ooievaarspashouders? Zo ja, wat is het type signalen dat hierover is ontvangen?

 2. De indieners hebben vernomen dat communicatie met het bureau Ooievaarspas niet altijd als even goed wordt ervaren. Faciliteert de gemeente gesprekken tussen het bureau Ooievaarspas en aanbieders? Zo nee, waarom niet?

 3. Wat is de rol van de accounthouders (sport, cultuur etc) van bureau Ooievaarspas?

Het college heeft het streven het bereik van de Ooievaarspas uit te breiden. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar wat kinderen missen in het huidige aanbod van de Ooievaarspas, en welke belemmeringen zij/hun ouders ervaren.

 1. Kan het college al resultaten delen van deze onderzoeken en welke acties onderneemt het college nog meer wat betreft de uitbreiding van de Ooievaarspas?

 2. Sinds 1 januari heeft het college zowel de vergoeding voor aanbieders, als de inkomensgrens voor de Ooievaarspas verhoogd. Aanbieders zijn hier nog niet over geïnformeerd. Kan het college toelichten waarom niet en wanneer en hoe het college dit communiceert naar zowel aanbieders als gebruikers?

Via de regeling Kinderen Doen Mee kunnen Ooievaarspashouders van 4 tot 18 jaar gratis hun zwemdiploma A, B en C halen en meedoen aan 1 culturele en 1 sportactiviteit bij aanbieders van de Ooievaarskorting die deelnemen aan de regeling Kinderen Doen Mee.

 1. Is er (online) een overzicht te vinden van alle aanbieders van sport- en cultuurlessen die deelnemen aan de regeling Kinderen Doen Mee? Zo ja, is dit overzicht gecommuniceerd naar gebruikers van de Ooievaarspas?

 2. Hoeveel kinderen maken gebruik van de Regeling Kinderen Doen Mee? Hoeveel kinderen sporten via deze regeling en hoeveel kinderen sluiten bij culturele activiteiten aan via deze regeling?

 3. Hoe verloopt de communicatie richting ouders over de regeling Kinderen Doen Mee? Is informatie over deze regeling voor ouders gemakkelijk vindbaar en toegankelijk?

 4. De gemeente Den Haag is niet aangesloten bij de landelijke regeling Alle Kinderen Doen Mee van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Waarom is die keuze gemaakt?

 5. Op welke manier worden aanbieders van sport- en cultuurlessen aangemoedigd om mee te doen aan de regeling Kinderen Doen Mee?

 6. Worden Ooievaarspashouders en aanbieders van lessen geattendeerd op de mogelijkheden om hulp te vragen bij Stichting Leergeld? Zo ja, hoeveel aanbieders werken samen met Stichting Leergeld? Zo nee, waarom niet?

 7. Welke stappen moeten aanbieders van kunst- en cultuurlessen doorlopen om mee te kunnen doen aan de regeling?

 8. Kan het college bevestigen dat individuele lessen en groepslessen voor minder dan 4 deelnemers niet in aanmerking komen voor de regeling? Is het college het met de indieners eens dat veel soorten lessen, zoals muziekles, hierdoor automatisch buiten de regeling vallen? Vindt het college dit wenselijk? Waarom is hiervoor gekozen?

 9. Is het college het met de indieners eens dat de huidige regeling vooral is ingericht voor sportclubs, maar minder goed aansluit bij aanbieders van kunst- en cultuurlessen, met name ZZP’ers? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

 10. Kan het college bevestigen dat sommige aanbieders 1 keer per cursusjaar de Ooievaarspas moeten scannen en andere aanbieders meerdere keren per jaar? Zo ja, hoe vaak? Waarom wordt hier onderscheid in gemaakt? Waarom is hiervoor gekozen?

 11. Waarom is er gekozen voor de regeling 1 culturele en 1 sportactiviteit, in plaats van 2 activiteiten naar keuze?

 12. Klopt het dat de ouders 100% van 1 culturele en 1 sportactiviteit vergoed krijgen, maar dat de aanbieder maar 90% van de contributie ontvangt, indien de aanbieder personeel in dienst heeft? Waarom is ervoor gekozen dat deze aanbieders 10% verlies lijden bij het aanbieden van lessen aan Ooievaarspashouders? Is het college het met de indieners eens dat dit een extra drempel opwerpt voor aanbieders?

 13. Klopt het dat als een kind 2 kunst- of cultuurlessen wil volgen, de ouders de tweede les voor 50% vergoed krijgen, en voor de andere 50% worden gefactureerd? Bij wie ligt de taak van het factureren? Hoeveel krijgt de aanbieder vergoed vanuit de Ooievaarspas in dit geval?

 14. Klopt het dat de aanbieders sinds kort geen subsidie meer mogen gebruiken om de overige 50% aan te vullen? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen? Onder welke subsidieregeling valt dit?

 15. Is het correct dat aanbieders van lessen niet mogen adverteren dat hun lessen ‘gratis’ zijn? Zo ja, waarom? Is het college het met de indieners eens dat dit juist drempelverlagend kan werken voor Ooievaarspashouders?


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Maarten De Vuyst

GroenLinks

Indiendatum: 11 apr. 2024
Antwoorddatum: 29 mei 2024

Het raadslid mevrouw Gerritsen, mevrouw Arp en de heer De Vuyst heeft op 11 april 2024 een brief met daarin twintig vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Kinderen die gebruikmaken van de Ooievaarspas kunnen in Den Haag via de regeling Kinderen Doen Mee korting krijgen op cultuur- en sportlessen. Voor aanbieders van deze lessen is het echter niet duidelijk of niet rendabel om hun lessen aan te bieden aan Ooievaarspashouders. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Gerritsen, De Vuyst en Arp de volgende vragen:

1. Heeft het college signalen ontvangen van aanbieders van cultuur- en/of sportlessen dat zij aanlopen tegen onduidelijkheden of andere obstakels bij het aanbieden van lessen aan Ooievaarspashouders? Zo ja, wat is het type signalen dat hierover is ontvangen?

Er zijn bijna 600 partners aangesloten bij de Ooievaarspas waar een goede samenwerkingsrelatie mee is vanuit Bureau Ooievaarspas. Bij de afdeling cultuur is de afgelopen periode één signaal binnengekomen over ontevredenheid van een partner van de Ooievaarspas. Dit signaal is niet direct binnengekomen bij Bureau Ooievaarspas. Het gaat om een partner die onder verscherpt toezicht staat voor het scannen van passen. Verder zijn er geen signalen bekend.

2. De indieners hebben vernomen dat communicatie met het bureau Ooievaarspas niet altijd als even goed wordt ervaren. Faciliteert de gemeente gesprekken tussen het bureau Ooievaarspas en aanbieders? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord bij vraag 1. Bureau Ooievaarspas heeft het hele jaar door contact met de 600 partners. Jaarlijks is ook een evaluatiemoment om te bespreken hoe de samenwerking wordt ervaren, en wat verbeterd kan worden. Indien uw raad andere signalen heeft dan ontvangt het college deze graag.

3. Wat is de rol van de accounthouders (sport, cultuur etc.) van bureau Ooievaarspas?

Accounthouders onderhouden de samenwerkingsrelatie met de partners van de Ooievaarspas. Daarnaast verrichten zij gezamenlijk de beoordeling van nieuwe aanvragen. Het college heeft het streven het bereik van de Ooievaarspas uit te breiden. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar wat kinderen missen in het huidige aanbod van de Ooievaarspas, en welke belemmeringen zij/hun ouders ervaren.

4. Kan het college al resultaten delen van deze onderzoeken en welke acties onderneemt het college nog meer wat betreft de uitbreiding van de Ooievaarspas?

De gemeente is de afgelopen maanden in gesprek gegaan met ouders, jongeren en kinderen in het kader van het Talentenfonds. Hierbij is ook input opgehaald voor de Ooievaarspas. Deze input wordt samen met de kinderen, jongeren en ouders verder uitgewerkt. De doorontwikkeling voor wat betreft de Ooievaarspas richt zich op digitalisering en het gebruiksgemak, zoals het ontwikkelen van een app en een verbeterde website. In de nieuwe aanpak geldzorgen en geldproblemen wordt de raad verder geïnformeerd.

5. Sinds 1 januari heeft het college zowel de vergoeding voor aanbieders, als de inkomensgrens voor de Ooievaarspas verhoogd. Aanbieders zijn hier nog niet over geïnformeerd. Kan het college toelichten waarom niet en wanneer en hoe het college dit communiceert naar zowel aanbieders als gebruikers?

In de een op een gesprekken tussen accounthouders en partners is de verhoging van de vergoeding wel gecommuniceerd aan de partners waarvan de tarieven hoger zijn dan € 330,-. Met terugwerkende kracht worden per 1 januari 2024 die vergoedingen verhoogd naar € 450,-. Met 600 partners en een veelvoud aan activiteiten moeten de vergoedingen van alle tarieven worden aangepast. Er is bewust gekozen om het pas breed te communiceren als alles klaar staat. Ook om te voorkomen dat tarieven massaal zouden worden verhoogd door de partners. Er is daarom eerst gestart met de partners voor wie dit van toepassing is. De verhoging van de inkomensgrens naar 150% staat al wel op website, en aanvragen worden ook al beoordeeld op de 150% norm. De brede communicatie over deze wijzigingen staat wel op korte termijn gepland.

Via de regeling Kinderen Doen Mee kunnen Ooievaarspashouders van 4 tot 18 jaar gratis hun zwemdiploma A, B en C halen en meedoen aan 1 culturele en 1 sportactiviteit bij aanbieders van de Ooievaarskorting die deelnemen aan de regeling Kinderen Doen Mee.

6. Is er (online) een overzicht te vinden van alle aanbieders van sport- en cultuurlessen die deelnemen aan de regeling Kinderen Doen Mee? Zo ja, is dit overzicht gecommuniceerd naar gebruikers van de Ooievaarspas?

Ja, deze informatie is te vinden op de website www.ooievaarspas.nl/aanbod. Met filters kan gezocht worden op bepaalde interesses of bepaalde wijken. Met een vertaalknop is alles in alle talen te vertalen. In het halfjaarlijkse magazine en via de Sociale Media kanalen worden pashouders geïnformeerd welke nieuwe aanbieders erbij zijn gekomen en welke aanbieders zijn gestopt. Ook hebben de partners zelf een rol in het communiceren van de mogelijkheden via de Ooievaarspas.

7. Hoeveel kinderen maken gebruik van de Regeling Kinderen Doen Mee?

Er nemen 4.787 Haagse kinderen deel aan de Kinderen Doen Mee regeling in 2023-2024. Het KDM jaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Naast KDM bieden we ook nog diplomazwemmen aan. In totaal zijn dit 2.581 kinderen, waarvan 1.097 ook van de KDM regeling gebruik maken.

8. Hoe verloopt de communicatie richting ouders over de regeling Kinderen Doen Mee? Is informatie over deze regeling voor ouders gemakkelijk vindbaar en toegankelijk?

De bijna 600 partners hebben een belangrijke taak om (nieuwe) leden te wijzen op de mogelijkheid van de vergoedingen via de Ooievaarspas. Wij communiceren het aanbod via de website, het halfjaarlijkse magazine en via Sociale Media kanalen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar evenementen van de Ooievaarspas zelf om pashouders te informeren over mogelijkheden, waaronder het eigen Op Uit Festival, en sluit de Ooievaarspas aan op andere evenementen, zoals bijvoorbeeld de Haagse Stadsspelen.

9. De gemeente Den Haag is niet aangesloten bij de landelijke regeling Alle Kinderen Doen Mee van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Waarom is die keuze gemaakt?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributies van verenigingen. Dat is ook het doel van de Ooievaarspas en hebben we daarom al zelf in huis. Het heeft daarom geen toegevoegde waarde om als gemeente aan te sluiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor de sportattributen verstrekt Stichting Leergeld, op vertoon van de Ooievaarspas, een basisuitrusting. Ook daar hebben we het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Den Haag niet voor nodig. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere gesprekken gevoerd met het Jeugdfonds, ook omdat zij wel kinderen in Den Haag ondersteunen. Dit is alleen een zéér beperkte groep waardoor een samenwerking verder niet nodig is.

10. Op welke manier worden aanbieders van sport- en cultuurlessen aangemoedigd om mee te doen aan de regeling Kinderen Doen Mee?

Een voorwaarde om partner te worden van de Ooievaarspas is dat zij meedoen met de regeling Kinderen Doen Mee als zij aanbod hebben voor kinderen. Er bestaat al een ruim aanbod van sport- en cultuurlessen via de Ooievaarspas, en daarmee voor de regeling Kinderen Doen Mee. Wel wordt altijd gekeken naar nieuw en interessant aanbod. Aanbieders van sport- en cultuuractiviteiten worden ingelicht en aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de Ooievaarspas. Dit gaat ook verder dan alleen vanuit Bureau Ooievaarspas, denk bijvoorbeeld ook aan de buurtsportcoaches van de gemeente.

11. Worden Ooievaarspashouders en aanbieders van lessen geattendeerd op de mogelijkheden om hulp te vragen bij Stichting Leergeld? Zo ja, hoeveel aanbieders werken samen met Stichting Leergeld? Zo nee, waarom niet?

Ja, tijdens het aansluitgesprek worden ze daarop gewezen door de accounthouders, maar ze moeten wel zelf contact opnemen met Stichting Leergeld. Momenteel zijn er 40 culturele verenigingen en 350 sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Ooievaarspas en die samenwerken met StichtingLeergeld.

12. Welke stappen moeten aanbieders van kunst- en cultuurlessen doorlopen om mee te kunnen doen aan de regeling?

Elke partner die is aangesloten bij de Ooievaarspas, doet automatisch mee aan de Kinderen Doen Mee regeling. Zie ook de website van de Ooievaarspas voor meer informatie hoe je partner kunt worden: Partner worden? - Ooievaarspas

13. Kan het college bevestigen dat individuele lessen en groepslessen voor minder dan 4 deelnemers niet in aanmerking komen voor de regeling? Is het college het met de indieners eens dat veel soorten lessen, zoals muziekles, hierdoor automatisch buiten de regeling vallen? Vindt het college dit wenselijk? Waarom is hiervoor gekozen?

Lessen voor twee kinderen of meer komen in aanmerking voor de regeling. Alleen één op één lessen zijn uitgesloten. Het uitgangspunt van de Ooievaarspas is namelijk dat alle kinderen mee kunnen doen, en niet meer kunnen doen ten opzichte van kinderen zonder Ooievaarspas. Ouders met een inkomen meer dan 150% van het wettelijk sociaal minimum kunnen immers ook niet altijd privélessen voor hun kinderen betalen. De Ooievaarspas is er om alle kinderen de mogelijkheid te geven op een gelijkwaardige manier mee te kunnen doen, niet om hen te bevoordelen ten opzichte van andere kinderen.

14. Is het college het met de indieners eens dat de huidige regeling vooral is ingericht voor sportclubs, maar minder goed aansluit bij aanbieders van kunst- en cultuurlessen, met name ZZP’ers? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

Nee, de voorwaarden om partner te worden gelden voor alle partners. Hierbij is rekening gehouden met verschillende organisaties. Zowel (kleine) vrijwilligersorganisaties als grote commerciële organisaties passen in de voorwaarden van de Ooievaarspas. Dit maakt ook dat we juist met bijna 600 partners samenwerken.

15. Kan het college bevestigen dat sommige aanbieders 1 keer per cursusjaar de Ooievaarspas moeten scannen en andere aanbieders meerdere keren per jaar? Zo ja, hoe vaak? Waarom wordt hier onderscheid in gemaakt? Waarom is hiervoor gekozen?

Het uitgangspunt is dat Ooievaarspassen eens per jaar worden gescand door aanbieders die een jaarlijkse contributie vragen. Bij sommige partners is het verloop van leden echter groot. Dan wil het college niet een heel jaar contributie hebben betaald als iemand na 2 maanden bijvoorbeeld alweer gestopt is. Bij die partners is een hogere frequentie van 1 keer per kwartaal nodig. Sommige aanbieders die hun administratie of hun scanactiviteiten niet op orde hebben, kunnen tijdelijk andere eisen worden gesteld, totdat de betreffende zaken weer op orde zijn.

16. Waarom is er gekozen voor de regeling 1 culturele en 1 sportactiviteit, in plaats van 2 activiteiten naar keuze?

Het doel van de Ooievaarspas is zo breed mogelijk de verschillende activiteiten aanbieden. Om te stimuleren dat inwoners zo breed mogelijk de opties van een vergoeding krijgen is gekozen om de eerste sportcontributie, de eerste cultuurcontributie én het diplomazwemmen te vergoeden.

17. Klopt het dat de ouders 100% van 1 culturele en 1 sportactiviteit vergoed krijgen, maar dat de aanbieder maar 90% van de contributie ontvangt, indien de aanbieder personeel in dienst heeft? Waarom is ervoor gekozen dat deze aanbieders 10% verlies lijden bij het aanbieden van lessen aan Ooievaarspashouders? Is het college het met de indieners eens dat dit een extra drempel opwerpt voor aanbieders?

In het verleden was het inderdaad zo dat verenigingen die personeel in dienst hadden een bijdrage van 10% moesten doen. Vorig jaar is deze regel afgeschaft en verwachten wij niet dat verenigingen 10% bijdragen op het moment dat zij personeel in dienst hebben.

18. Klopt het dat als een kind 2 kunst- of cultuurlessen wil volgen, de ouders de tweede les voor 50% vergoed krijgen, en voor de andere 50% worden gefactureerd? Bij wie ligt de taak van het factureren? Hoeveel krijgt de aanbieder vergoed vanuit de Ooievaarspas in dit geval?


Het principe is dat een inwoner met een Ooievaarspas minimaal 50% korting krijgt. Zowel op de contributies als de eenmalige activiteiten. Voor kinderen is daar voor contributies een uitzondering op van de 100% vergoeding op de eerste cultuurcontributie. Een pashouder wordt lid van een vereniging

en zal daar de contributie moeten betalen. Een pashouder kan dit (deels) doen door de Ooievaarspas te scannen. Maandelijks worden dan alle vergoedingen die door een partner zijn verzilverd uitbetaald. Bij twee kunst- of cultuurlessen betaalt een ouder voor een kind dus een halve contributie, met een maximum van €165. De eerste contributie vergoeden wij volledig, de tweede voor de helft.

19. Klopt het dat de aanbieders sinds kort geen subsidie meer mogen gebruiken om de overige 50% aan te vullen? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen? Onder welke subsidieregeling valt dit?

Het college betaalt geen vergoeding vanuit de Ooievaarspas als de activiteiten al op een andere manier zijn gefinancierd, bijvoorbeeld via een subsidierelatie. De Ooievaarspas betaalt vergoedingen voor de tarieven die gelden voor alle leden. Als door subsidie de tarieven naar beneden kunnen dan is dat natuurlijk mooi. Dit moet dan wel gelden voor alle leden. Op het eindelijke tarief wordt een korting verstrekt vanuit de Ooievaarspas.

20. Is het correct dat aanbieders van lessen niet mogen adverteren dat hun lessen ‘gratis’ zijn? Zo ja, waarom? Is het college het met de indieners eens dat dit juist drempelverlagend kan werken voor Ooievaarspashouders?

Activiteiten zijn niet gratis. Een pashouder betaalt daadwerkelijk met de Ooievaarspas (een gedeelte van) de kosten om deel te nemen aan de activiteit. Vanuit partners kwam het signaal dat pashouders dachten dat iets gratis was en zich daarom minder verplicht voelden om deel te nemen aan activiteiten. Om te zorgen dat deelname niet vrijblijvend is hebben we gratis omgezet naar: wordt voor u/je betaald.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen