Schrif­te­lijke vragen Voorkom meer dierlijke verkeers­slacht­offers


Indiendatum: 9 apr. 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ieder jaar komen duizenden dieren om in het verkeer. Vaak zijn deze dodelijke ongelukken relatief eenvoudig te voorkomen. Denk aan paddentunnels en andere wegaanpassingen. In het geval van eekhoorns en boommarters, kunnen de kronen van bomen eenvoudig verbonden worden door middel van touwbruggen. Die kunnen door dieren gebruikt worden om de weg veilig over te steken. Kortom, de wetenschap ontwikkelt zich in rap tempo om verkeerskundige knelpunten voor dieren op een dierwaardige manier aan te pakken.


Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


  1. Is het college zich ervan bewust dat veel dieren bij het oversteken van wegen aangereden worden en komen te overlijden?

  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we dieren passende manieren moeten bieden om autowegen veilig over te steken?

  3. Welke maatregelen neemt het college om dieren te helpen veilig over te steken? Graag een uiteenzetting van de maatregelen en de locaties.

  4. Kan het college toelichten hoe de veiligheid van verschillende dieren wordt meegenomen bij herinrichting van de openbare ruimte? Zijn er specifieke maatregelen die genomen worden om nieuwe knelpunten voor fauna die daar leeft te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

  5. Heeft het college inzichtelijk op welke locaties veel dieren worden aangereden? Zo ja, kan het college deze locaties delen? Zo nee, kan het college in samenwerking met organisaties zoals de Dierenambulance Den Haag, RAVON en de Zoogdiervereniging deze locaties alsnog in kaart brengen?

  6. Is het college bereid om op de locaties waar dieren overreden worden alsnog maatregelen te nemen om dieren veilig over de weg te helpen? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te realiseren?


Voor eekhoorns en boommarters zijn over de Laan van Nieuw Oost Indië twee eenvoudige touwbruggen geplaatst om deze dieren veilig over te laten steken. In Den Haag zijn meerdere plekken waar nog altijd veel dieren worden doodgereden, bijvoorbeeld aan de Teldersweg.


7.Kan het college toezeggen ook touwbruggen te installeren of andere maatregelen te treffen die de Scheveningse Bosjes met elkaar verbinden?


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 apr. 2024
Antwoorddatum: 4 jun. 2024

Het raadslid de heer Smit heeft op 8 april 2024 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Ieder jaar komen duizenden dieren om in het verkeer. Vaak zijn deze dodelijke ongelukken relatief eenvoudig te voorkomen. Denk aan paddentunnels en andere wegaanpassingen. In het geval van eekhoorns en boommarters, kunnen de kronen van bomen eenvoudig verbonden worden door middel van touwbruggen. Die kunnen door dieren gebruikt worden om de weg veilig over te steken. Kortom, de wetenschap ontwikkelt zich in rap tempo om verkeerskundige knelpunten voor dieren op een dierwaardige manier aan te pakken.

1. Is het college zich ervan bewust dat veel dieren bij het oversteken van wegen aangereden worden en komen te overlijden?

Ja, het college is zich ervan bewust dat dieren bij het oversteken van wegen aangereden worden en komen te overlijden.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we dieren passende manieren moeten bieden om autowegen veilig over te steken?

Het college is het eens dat passende maatregelen getroffen dienen te worden voor wilde dieren op locaties waar dat van belang is.

3. Welke maatregelen neemt het college om dieren te helpen veilig over te steken? Graag een uiteenzetting van de maatregelen en de locaties.

In het verleden zijn verspreid over Den Haag op verschillende locaties faunapassages aangelegd. Het betreffen faunatunnels, looprichels en de recent geplaatste touwbruggen ter hoogte van de Laan van NOI ter aanvulling op het faunaportaal over de Benoordenhoutseweg (N44). Daarnaast is een ecoduct gerealiseerd over de Landscheidingsweg (N440). De locaties van de faunapassages zijn vastgelegd in de Nota Ecologische Verbindingszones (RIS159450) en vervolgens in de Nota Stadsnatuur (RIS305825).

De locaties van de verschillende faunavoorzieningen (gerealiseerd en niet gerealiseerd) zijn inzichtelijk
gemaakt via www.kaartendenhaag.nl.

De locaties van de verschillende plekken waar borden worden geplaatst om weggebruikers te attenderen op overstekende amfibieën in verband met de paddentrek worden in Q2 ook op www.kaartendenhaag.nl gepubliceerd.

4. Kan het college toelichten hoe de veiligheid van verschillende dieren wordt meegenomen bij herinrichting van de openbare ruimte? Zijn er specifieke maatregelen die genomen worden om nieuwe knelpunten voor fauna die daar leeft te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Conform de uitgangspunten van de Nota Stadsnatuur (RIS305825) is het bij herinrichtingen verplicht een natuurkansenscan uit te voeren. Daarin is ruimte om kansen aan te geven die bijdragen aan de veiligheid van dieren. Er worden geen standaard of generieke maatregelen getroffen, het betreft maatwerk.

5. Heeft het college inzichtelijk op welke locaties veel dieren worden aangereden? Zo ja, kan het college deze locaties delen? Zo nee, kan het college in samenwerking met organisaties zoals de Dierenambulance Den Haag, RAVON en de Zoogdiervereniging deze locaties alsnog in kaart
brengen?

Het college heeft bij de Dierenambulance de data opgevraagd van aangereden dieren van de afgelopen tien jaar. Andere organisaties registreren zelf geen meldingen. Eventuele aangereden dieren worden gemeld via www.waarneming.nl. Op basis van de resultaten blijken de Van Alkemadelaan/Zwolsestraat, Benoordenhoutseweg, Lozerlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan de grootste risicolocaties voor wilde dieren te zijn.

6. Is het college bereid om op de locaties waar dieren overreden worden alsnog maatregelen te nemen om dieren veilig over de weg te helpen? Zo ja, wat gaat het college doen om dit te realiseren? Voor eekhoorns en boommarters zijn over de Laan van Nieuw Oost Indië twee eenvoudige touwbruggen geplaatst om deze dieren veilig over te laten steken. In Den Haag zijn meerdere plekken waar nog altijd veel dieren worden doodgereden, bijvoorbeeld aan de Teldersweg.

Voor alle verkeersaders, genoemd bij vraag 5, zijn faunapassages aangelegd (Benoordenhoutseweg, Lozerlaan, Machiel Vrijenhoeklaan) of staan op de kaart aangegeven als gewenst (Van Alkemadelaan/Zwolsestraat), maar een faunapassage op deze locatie kan alleen gerealiseerd worden door middel van werk met werk. Faunavoorzieningen kunnen nooit volledig voorkomen dat dieren worden aangereden. We zien dat in verhouding veel vossen worden aangereden (o.a. bij de Teldersweg). De vos maakt in veel gevallen geen gebruik van de aangelegde faunapassages.

7. Kan het college toezeggen ook touwbruggen te installeren of andere maatregelen te treffen die de Scheveningse Bosjes met elkaar verbinden?

De Scheveningse Bosjes worden van elkaar gescheiden door de Teldersweg. In het verleden is hier een ondergrondse faunapassage gerealiseerd die ook als zodanig door grondgebonden wilde dieren wordt gebruikt (ook door vossen). Een touwbrug is een aanvullende waardevolle toevoeging om de barrièrewerking van de Teldersweg voor eekhoorns te verzachten. Hiervoor zal de haalbaarheid worden onderzocht. Indien haalbaar, dan kan een touwbrug worden aangelegd.

Vanuit het toekomstperspectief voor de Teldersweg zijn we overeenkomstig de afspraken uit het coalitieakkoord, Haags Akkoord 2023-2026 gestart met onderzoek naar een integrale aanpak van dit gebied. Daarin zal ook worden gekeken naar duurzame oplossingen om de barrièrewerking voor wilde dieren van de Teldersweg op te heffen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen