Schrif­te­lijke vragen over roof­vo­gelshow


Indiendatum: mei 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In De Elandkrant (wijkkrant voor het Zeeheldenkwartier in Den Haag) nr. 3 mei 2013, lazen wij het bericht dat kinderboerderij ’t Beestenspul in Den Haag op zondag 9 juni a.s. een roofvogelshow op het programma heeft staan tijdens het schapenscheerfeest . De Partij voor de Dieren is tegen het houden van roofvogelshows. Roofvogels zijn door hun aard en levenswijze ongeschikt om in gevangenschap te houden. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben uilen en roofvogels veel ruimte nodig. Zij vangen hun prooien door middel van een snelle vlucht of door het afleggen van lange afstanden, waarbij ze de omgeving afspeuren en hun prooi in een duikvlucht verrassen. Het opsluiten van deze indrukwekkende vogels in kooien of op andere wijze vastmaken is een ernstige inperking op de bewegingsvrijheid van deze dieren. Het tonen van deze dieren in gevangenschap is alleen maar bedoeld als publiekstrekker en dient tot vermaak van de bezoekers. Naar mening van de Partij voor de Dieren passen dit soort shows niet in een gemeente die aandacht en zorg aan het welzijn van dieren in onze stad wil geven.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat kinderboerderij ’t Beestenspul op zondag 9 juni a.s. tijdens het Schapenscheerfeest als grote attractie een roofvogelshow op het programma heeft staan?

2. Wat is het gemeentelijke beleid ten aanzien van dit soort vogelshows? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig?

3. Acht het college dit soort shows, waar dieren ter vermaak worden gebruikt, wenselijk? Kan het college dit uitleggen?

4. Hoeveel vergunningsaanvragen voor roofvogelshow of andere grootschalige dierenshow zijn in de afgelopen vijf jaar gedaan en hoeveel daarvan zijn ingewilligd?

5. Als er een vergunning wordt verleend voor een evenement met dieren in Den Haag, wordt er dan vanuit de gemeente gehandhaafd op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en gecontroleerd of de vereisten met betrekking tot dierenwelzijn worden gehandhaafd? Zo ja, zijn daar de afgelopen 5 jaar overtredingen van gesignaleerd? Zo neen, waarom niet?

6. Is voor bovengenoemde vogelshow een vergunning afgegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo neen, welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat deze – en dus illegale- roofvogelshow plaatsvindt?

7. Klopt het dat wethouder Rabin Baldewsingh bij het Schapenscheerfeest aanwezig is? Indien de vergunning voor de roofvogelshow niet verleend is, kan het college uitleggen hoe het kan dat de wethouder bij een evenement aanwezig is, waarvan de vergunningen niet in orde zijn?

8. Bent u bereid deze vragen vóór 9 juni a.s. te beantwoorden zodat zo nodig tegen deze show kan worden opgetreden?


Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 4 jun. 2013

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 21 mei 2013 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In De Elandkrant (wijkkrant voor het Zeeheldenkwartier in Den Haag) nr. 3 mei 2013(1), lazen wij het bericht dat kinderboerderij ’t Beestenspul in Den Haag op zondag 9 juni a.s. een roofvogelshow op het programma heeft staan tijdens het schapenscheerfeest . De Partij voor de Dieren is tegen het houden van roofvogelshows. Roofvogels zijn door hun aard en levenswijze ongeschikt om in gevangenschap te houden. Zowel door hun lichaamsbouw als door hun gedrag hebben uilen en roofvogels veel ruimte nodig. Zij vangen hun prooien door middel van een snelle vlucht of door het afleggen van lange afstanden, waarbij ze de omgeving afspeuren en hun prooi in een duikvlucht verrassen. Het opsluiten van deze indrukwekkende vogels in kooien of op andere wijze vastmaken is een ernstige inperking op de bewegingsvrijheid van deze dieren. Het tonen van deze dieren in gevangenschap is alleen maar bedoeld als publiekstrekker en dient tot vermaak van de bezoekers. Naar mening van de Partij voor de Dieren passen dit soort shows niet in een gemeente die aandacht en zorg aan het welzijn van dieren in onze stad wil geven.

1. Bent u bekend met het bericht dat kinderboerderij ’t Beestenspul op zondag 9 juni a.s. tijdens het Schapenscheerfeest als grote attractie een roofvogelshow op het programma heeft staan?

Ja.

2. Wat is het gemeentelijke beleid ten aanzien van dit soort vogelshows? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig?

De gemeente heeft geen beleid ten aanzien van roofvogelshows. Voor roofvogelshows met een educatief karakter, zoals bij “Het Beestenspul”, zijn geen vergunningen nodig. Het feest is wel aangemeld als evenement.


3. Acht het college dit soort shows, waar dieren ter vermaak worden gebruikt, wenselijk? Kan het college dit uitleggen?

De roofvogelshow maakt onderdeel uit van het activiteitenprogramma voor de kinderboerderij “Het Beestenspul”. Deze boerderij wordt beheerd door de Stichting Buurtbeheer en -Ontwikkelingsbedrijf Zeeheldenkwartier (BBOZ). De gemeente wil zich niet bemoeien met de activiteiten die door de BBOZ worden georganiseerd, zolang deze niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.

4. Hoeveel vergunningsaanvragen voor roofvogelshow of andere grootschalige dierenshow zijn in de afgelopen vijf jaar gedaan en hoeveel daarvan zijn ingewilligd?

In de afgelopen vijf jaar is voor circa zestig locaties een vergunningsaanvraag bij de gemeente ingediend voor grootschalige dierenshows. Het betreft hier voornamelijk aanvragen van circussen met wilde dieren. De vergunningsaanvragen zijn allemaal ingewilligd. Zie verder de beantwoording vraag 2.


5. Als er een vergunning wordt verleend voor een evenement met dieren in Den Haag, wordt er dan vanuit de gemeente gehandhaafd op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en gecontroleerd of de vereisten met betrekking tot dierenwelzijn worden gehandhaafd? Zo ja, zijn daar de afgelopen 5 jaar overtredingen van gesignaleerd? Zo neen, waarom niet?

De gemeente heeft geen wettelijke taak bij toezicht en handhaving op dierenwelzijn. De huisvesting en verzorging van alle dieren moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Wanneer misstanden worden geconstateerd, dan kan dit bij de toezichthoudende instanties worden gemeld.


6. Is voor bovengenoemde vogelshow een vergunning afgegeven? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo neen, welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat deze – en dus illegaleroofvogelshow plaatsvindt?

Zie beantwoording vraag 2.


7. Klopt het dat wethouder Rabin Baldewsingh bij het schapenscheerfeest aanwezig is? Indien de vergunning voor de roofvogelshow niet verleend is, kan het college uitleggen hoe het kan dat de wethouder bij een evenement aanwezig is, waarvan de vergunningen niet in orde zijn?

Ja. Zie verder beantwoording vraag 2.

8. Bent u bereid deze vragen vóór 9 juni a.s. te beantwoorden zodat zo nodig tegen deze show kan worden opgetreden?

Ja.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
mw. A.W.H. Bertram

de burgemeester,
J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Vervolgvragen over financiering van zwerfdierenopvang

Lees verder

Schriftelijke vragen over initiatief Thuisafgehaald

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer