Schrif­te­lijke vragen over vernieling nesten water­vogels sloten Monseigneur Nolen­slaan 


Indiendatum: mei 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Geschokt is gereageerd op het feit dat in het weekend van 29 en 30 april een zwanennest en een nest van meerkoeten, rond de Monseigneur Nolenslaan, zijn vernietigd. Op zaterdag bleek nog één zwanenei intact. Dit ei is door voorbijgangers weer voorzichtig terug gelegd in het nest. Helaas hebben vandalen ook dit allerlaatste ei van het zwanenpaar kapotgeslagen.

Op grond van artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met het bericht uit het AD ‘Woedende reacties na vernielen eieren in zwanennest naast velden DUNO’?

Het zwanennest viel twee jaar geleden ook al ten prooi aan vandalen. Toentertijd werden de jonge (een dag oud) uit het nest gestolen. Uit voorzorg is het nest dit jaar voorzien van een omheining.

2. Zijn er nog meer maatregelen door de gemeente getroffen om het zwanennest te beschermen tegen vandalen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen?

3. Is inmiddels bekend welke personen twee jaar geleden het zwanennest hebben geplunderd? Zo nee, waar is dat onderzoek vastgelopen? Zo ja, welke straf hebben deze personen gekregen?

4. Welke maatregelen gaat het college in de toekomst treffen om nesten van watervogels op gevoelige locaties beschermen? Graag een toelichting.

5. Kan de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden over het verdere onderzoek naar de daders en verloop van de (rechts)zaak met betrekking tot de vernieling van de nesten? Zo nee, waarom niet?

6. Zijn er andere incidenten in de gemeente bekend waarbij vogelnesten zijn beschadigd of geplunderd?

7. In de buurt is sprake van meer overlast door vandalen. Is de gemeente bekend met de ervaren overlast? Zo ja, wat wordt er tegen het voorkomen van die overlast gedaan?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 9 mei 2017

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 1 mei 2017 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Geschokt is gereageerd op het feit dat in het weekend van 29 en 30 april eenzwanennest en een nest van meerkoeten, rond de Monseigneur Nolenslaan, zijn vernietigd. Op zaterdag bleek nog één zwanenei intact. Dit ei is door voorbijgangers weer voorzichtig terug gelegd in het nest. Helaas hebben vandalen ook dit allerlaatste ei van het zwanenpaar kapotgeslagen.

1. Is het college bekend met het bericht uit het AD 'Woedende reacties na vernielen eieren in zwanennest naast velden DUNO'?

Ja.

Het zwanennest viel twee jaar geleden ook al ten prooi aan vandalen. Toentertijd werden de jonge (een dag oud) uit het nest gestolen. Uit voorzorg is het nest dit jaar voorzienvan een omheining.

2. Zijn er nog meer maatregelen door de gemeente getroffen om het zwanennest te beschermen tegen vandalen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen?

Nee.

3. Is inmiddels bekend welke personen twee jaar geleden het zwanennest hebben geplunderd? Zo nee, waar is dat onderzoek vastgelopen? Zo ja, welke straf hebben deze personen gekregen?

Het is niet bekend wie twee jaar geleden de zwanennesten heeft geplunderd. Onderzoek en een getuigenoproep hebben destijds helaas geen verdachte(n) opgeleverd.

4. Welke maatregelen gaat het college in de toekomst treffen om nesten van watervogels op gevoelige locaties beschermen? Graag een toelichting.

De gemeente plaatst een omheining wanneer een nest dusdanig gesitueerd is dat het voor mens of dier gevaar kan opleveren. Zwanen zien er lieflijk uit, maar verdedigen hun nest en jongen fel. Op locaties waar een nest zich bijvoorbeeld te dicht bij een pad of waterkant bevindt wordt een omheining geplaatst.

5. Kan de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden over het verdere onderzoek naar de dadersen verloop van de (rechts)zaak met betrekking tot de vernielingvan de nesten? Zo nee, waarom niet?

Tot op heden zijn er geen aanknopingspunten die hebben geleid tot de dader(s). Enkele dagen voor de bewuste vernieling zijn drie kinderen aangesproken op het pesten van de zwanen. De politie is hierover in gesprek met de ouders van deze kinderen.

6. Zijn er andere incidenten in de gemeente bekend waarbij vogelnesten zijn beschadigd of geplunderd?

Er is een ander incident bekend. In mei is door een bewoner melding gemaakt van een ganzennest in stadsdeel Centrum dat verdwenen zou zijn.

7. In de buurt is sprake van meer overlast door vandalen. Is de gemeente bekend met de ervaren overlast? Zo ja, wat wordt er tegen het voorkomen van die overlast gedaan?

Bij de politie zijn geen signalen bekend over vandalisme in de buurt, wel is er sprake van overlast. Op korte termijn wordt een gesprek gepland met de voorzitter van voetbalvereniging DUNO, de wijkagent, jongerenwerkers en de gemeente om dit onderwerp te bespreken en indien nodig maatregelen te treffen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram Pauline Krikke