Schrif­te­lijke vragen Strand is van iedereen?


Indiendatum: 17 jan. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren zet zich in voor de natuur in Den Haag en acht nieuwe strandbebouwing onwenselijk. Op 5 januari werden we geconfronteerd met een aanvraag voor de aanleg van 2 padelbanen naast Strand Zuid 17. Hierover is vervolgens op 11 januari in de commissie Ruimte gesproken en toen is toegezegd dat de raad vooraf zou worden geïnformeerd indien het college de vergunning verstrekt. Naast het publiekrechtelijk instrumentarium heeft de gemeente ook privaatrechtelijke instrumenten om de plannen te voorkomen.

De Partij voor de Dieren zou graag nadere informatie willen ontvangen over de privaatrechtelijke verhoudingen op het strand; ook gegeven de nieuwe onderzoeken die worden verricht naar jaarrond strandbebouwing. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. In de vastgestelde strandnota (RIS294701) wordt in bijlage 1 aangegeven dat het Rijk eigenaar is van het strand en deze verhuurd aan de gemeente. Kan het college de geldende overeenkomst delen die met het Rijk hierover is gesloten?

  2. Kan het college aangeven wat de gebruikelijke looptijd is voor deze overeenkomst (tussen gemeente en Rijk), hoe deze wordt geëvalueerd en hoe input voor nieuwe overeenkomsten wordt opgehaald?

  3. Kan het college aangeven welke voorwaarden het Rijk als eigenaar verbindt aan strandbebouwing?

  4. Mocht de gemeente onverhoopt toestemming willen geven voor meer strandtenten of een padelbaan kan dit zonder toestemming van het Rijk? Kan het college die vraag ook beantwoorden mocht een strandtent jaarrond willen exploiteren?

In de strandnota staat verder dat het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de waterkering in de duinen en dijklichamen langs de kust en dat zij hiervoor voorwaarden stelt aan het medegebruik van het strand. Een van deze voorwaarden is dat tijdens het stormseizoen van 1 november tot 1 maart behoudens vergunde jaarrondexploitaties geen objecten op het strand mogen worden geplaatst. Het doel hiervan is om tijdens het stormseizoen het zandverstuivingsproces vrij spel te geven en zo de natuurlijke ontwikkeling van de duinen te stimuleren.

5. Kan worden aangegeven waar de eisen van Delfland staan vastgelegd en kan dit document met de raad worden gedeeld?

6. Mocht de gemeente onverhoopt toestemming willen geven voor de aanleg van padelbanen, kan een dergelijk plan volgens de voorwaarden van het Hoogheemraadschap Delfland? Dient Delfland toestemming te geven hierbij?

7. Kan het college ook ingaan op welke rol Delfland heeft bij de keuze voor jaarrondexploitaties? Dient Delfland toestemming te geven hierbij?

In de strandnota staat verder dat de Provincie Zuid-Holland de regie over het ruimtelijk beleid binnen de provincie voert op basis van de Visie Ruimte en mobiliteit (Verordening Ruimte 2014). Deze verordening is ook van toepassing op het strand. Een voorbeeld hiervan is het wel of niet toestaan van jaarrond bouwwerken op het strand.

8. Kan worden aangegeven wat de specifieke provinciale eisen zijn rond de strandbebouwing?

9. Mocht de gemeente onverhoopt toestemming willen geven voor de aanleg van padelbanen, kan een dergelijk plan volgens de voorwaarden van de provincie? Dient de provincie toestemming te geven hierbij?

10. Kan het college ook ingaan op welke rol de provincie heeft bij de keuze voor jaarrondexploitaties? Dient zij toestemming te geven hierbij?

Per motie (RIS 313380) is opgeroepen invulling te geven aan de privaatrechtelijke rol bij de aanleg van padelbanen. Tot die tijd geeft de gemeente geen privaatrechtelijke toestemming voor de aanleg.

11. Kan het college toezeggen dat de gemeente niet alleen de afdoening van de motie richt op het blote eigendom, maar ook op andere privaatrechtelijke vormen?

12. Kan het college daarom toezeggen dat ze als huurder van het strand van de Rijksoverheid geen privaatrechtelijke toestemming zal geven voor de aanleg van padelbanen op het strand (aan onderverhuurders)?


Robert Barker
Partij voor de Dieren