Schrif­te­lijke vragen Te weinig gemeen­te­lijke infor­matie over verkie­zingen


Indiendatum: 13 mrt. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op veel plekken in Den Haag zijn de kandidatenlijsten en lijsten met stemlokalen (die in de Verkiezingskrant stonden) niet bezorgd. Dit betekent dat inwoners van Den Haag te weinig informatie van de gemeente krijgen om te gaan stemmen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners geen informatie op papier hebben gekregen over waar ze kunnen stemmen?

 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hierdoor mensen zonder internet te weinig informatie van de gemeente ontvangen over de verkiezingen?

 3. Is het college bovendien van mening dat stembureaus vanwege corona gebaat zijn bij een vlotte doorstroom en het onwenselijk is dat mensen er pas in het stemhokje achter komen op wie zij kunnen stemmen?

 4. Waarom is gekozen om de informatie over het dichtsbijzijnde stembureau niet meer op de stempas te zetten?

 5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners verder geen informatie op papier hebben gekregen over op wie ze kunnen stemmen?


In het verleden werd gekozen om de verkiezingslijsten apart te bezorgen. Door te kiezen voor het opnemen van deze informatie als bijlage bij de Posthoorn zullen mensen met een Nee-Neesticker dit waarschijnlijk niet ontvangen en mensen die het wel ontvangen zullen soms niet doorhebben dat dit belangrijke informatie is voor de verkiezingen.

 1. Waarom is gekozen om de informatie in een Verkiezingskrant op te nemen?

 2. Klopt het dat mensen met een Nee-Nee Sticker deze vitale verkiezingsinformatie niet hebben ontvangen? Wat vindt het college hiervan?

 3. Hoe heeft het college bij haar keuze afgewogen dat de bezorging van de Stadskrant niet overal goed plaatsvindt? Zo zijn er plekken waar al maanden geen Stadskrant is bezorgd.

 4. Welke maatregelen neemt het college om de bezorging van de Stadskrant, met alle overheidsinformatie, te verbeteren?


Concreet ontvangt de Partij voor de Dieren klachten uit Mariahoeve, Transvaal, Centrum, Scheveningen, Laakkwartier en Leyenburg dat de Verkiezingskrant (met informatie over kieslijsten en stembureaus) niet is ontvangen.

 1. Wat doet de gemeente met deze signalen en wat is de reden dat hier onvoldoende is bezorgd?

 2. Wat gaat het college doen om alsnog ervoor te zorgen dat alle inwoners, ook die zonder internet, alsnog informatie krijgen over de stembureaus en de kandidaten?Robert Barker

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 mrt. 2021
Antwoorddatum: 6 apr. 2021

Het raadslid de heer Barker heeft op 13 maart 2021 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op veel plekken in Den Haag zijn de kandidatenlijsten en lijsten met stemlokalen (die in de Verkiezingskrant stonden) niet bezorgd. Dit betekent dat inwoners van Den Haag te weinig informatie van de gemeente krijgen om te gaan stemmen.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners geen informatie op papier hebben gekregen over waar ze kunnen stemmen?

Ja, het college vindt het belangrijk om inwoners te informeren over de verkiezingen zowel digitaal als op papier. Daarom is, naast alle digitale informatie, bewust gekozen alle informatie over de verkiezing te bundelen in een papieren Verkiezingskrant. Dat de Verkiezingskrant niet op ieder adres is bezorgd is onwenselijk.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hierdoor mensen zonder internet te weinig informatie van de gemeente ontvangen over de verkiezingen?

Voor het college is het onwenselijk dat mensen de Verkiezingskrant niet hebben ontvangen, omdat daar belangrijke informatie in staat over de verkiezing. Daarom heeft het college direct actie ondernomen om dit te herstellen.

3. Is het college bovendien van mening dat stembureaus vanwege corona gebaat zijn bij een vlotte doorstroom en het onwenselijk is dat mensen er pas in het stemhokje achter komen op wie zij kunnen stemmen?

Ja.

4. Waarom is gekozen om de informatie over het dichtstbijzijnde stembureau niet meer op de stempas te zetten?

Vanwege de Corona-maatregelen waren er veel nieuwe stemlocaties en waren er nog tot vlak vóór de verkiezing wijzigingen in locaties. De kans dat er na het drukken en versturen van de stempassen nog wijzigingen in de locaties zouden zijn, was reëel. Ook was op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart, tijdens het vroegstemmen voor kiezers die tot de coronarisicogroep behoren, een beperkt aantal stembureaus open.

Als het dichtstbijzijnde stembureau op de stempas vermeld zou worden, was er kans op verwarring. Daarom is ervoor gekozen deze informatie niet op de stempas op te nemen en in de bijsluiter te verwijzen naar de website en de Verkiezingskrant.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat inwoners verder geen informatie op papier hebben gekregen over op wie ze kunnen stemmen?

De inzet was dat ieder Haags huishouden de Verkiezingskrant zou ontvangen en daarmee geïnformeerd zou zijn over op wie gestemd kon worden. Het college betreurt het dat niet alle inwoners de krant hebben ontvangen bij de eerste verspreiding. Er is daarom extra inzet geweest om ervoor te zorgen dat alsnog alle kiezers de Verkiezingskrant ontvingen. Zie verder ook het antwoord op vraag 9.

In het verleden werd gekozen om de verkiezingslijsten apart te bezorgen. Door te kiezen voor hetopnemen van deze informatie als bijlage bij de Posthoorn zullen mensen met een Nee-Nee sticker dit waarschijnlijk niet ontvangen en mensen die het wel ontvangen zullen soms niet doorhebben dat dit belangrijke informatie is voor de verkiezingen.

6. Waarom is gekozen om de informatie in een Verkiezingskrant op te nemen?

Het college vindt het belangrijk inwoners te informeren over de verkiezing. Daarom is informatie over de verkiezing gebundeld in de Verkiezingskrant. Deze is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De Verkiezingskrant is niet als bijlage bij de Posthoorn verspreid, maar is door een lokale drukwerkverspreider huis-aan-huis bezorgd. Bij voorgaande verkiezingen werd de Verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid door PostNL. PostNL heeft in 2020 hun businessmodel veranderd. Sindsdien verzorgen ze niet meer dit soort huis-aan-huisverspreiding. De huis-aan-huisbezorging van de Verkiezingskrant is dit jaar daarom aanbesteed aan een lokale drukwerkverspreider: Haaglanden B.V. Dit was de enige verspreider die aan de vraag kon voldoen om verspreiding in één week bij 279.653 huishoudens te verzorgen.

7. Klopt het dat mensen met een Nee-Nee Sticker deze vitale verkiezingsinformatie niet hebben ontvangen? Wat vindt het college hiervan?

Nee. De verspreider heeft expliciet de opdracht gekregen om ook te bezorgen bij huishoudens met een Nee-Nee-sticker.

8. Hoe heeft het college bij haar keuze afgewogen dat de bezorging van de Stadskrant niet overal goed plaatsvindt? Zo zijn er plekken waar al maanden geen Stadskrant is bezorgd.

Het college benadrukt dat de Verkiezingskrant niet samen met de Stadskrant en de Posthoorn is bezorgd, maar apart door een drukwerkverspreider huis-aan-huis is bezorgd. De Stadskrant wordt huis-aan-huis verspreid als bijlage in De Posthoorn. In stadsdeel Scheveningen is de Stadskrant een bijlage in De Scheveninger. Uiteraard vindt het college het belangrijk dat zoveel mogelijk Hagenaars de Stadskrant in de brievenbus krijgen. Daarom is er regelmatig contact met de uitgever over de kwaliteit van de bezorging. Als er bezorgklachten binnenkomen bij de gemeente vragen wij daar aandacht voor, zodat de bezorging kan verbeteren. Onze ervaring is dat deze klachten voortvarend worden opgepakt.

9. Welke maatregelen neemt het college om de bezorging van de Stadskrant, met alle overheidsinformatie, te verbeteren? Concreet ontvangt de Partij voor de Dieren klachten uit Mariahoeve, Transvaal, Centrum, Scheveningen, Laakkwartier en Leyenburg dat de Verkiezingskrant (met informatie over kieslijsten en stembureaus) niet is ontvangen.

Zie voor de bezorging van de Stadskrant het antwoord op vraag 8.

Wat de Verkiezingskrant betreft (waar specifiek klachten over zijn ontvangen uit genoemde stadsdelen) heeft het college op maandag 8 maart 2021 een eerste klacht ontvangen over de bezorging. Daarop is direct opdracht geven tot nabezorging door de drukwerkverspreider. De verspreider heeft toegezegd alles op alles te zetten en uiterlijk maandagochtend (15 maart 2021) de nabezorging voltooid te hebben. Inwoners die ondanks de nabezorging de krant nog niet hadden ontvangen konden bellen met de unit Verkiezingen (telefoonnummer in de brief bij de stempas). Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn fietskoeriers ingehuurd om met spoed een Verkiezingskrant bij deze kiezers te bezorgen (bezorging binnen een uur). Daarnaast was de Verkiezingskrant ook af te halen op tien afgiftepunten verspreid over de stad.

10. Wat doet de gemeente met deze signalen en wat is de reden dat hier onvoldoende is bezorgd?

Zoals in antwoord op vraag 9 is aangeven zijn de signalen direct opgepakt en is nabezorging in gang gezet. Het college heeft nog geen zicht op wat de reden is van de onvolledige bezorging. Hiervoor is uiteraard een verklaring gevraagd aan de verspreider en wordt meegenomen in de evaluatie van de verkiezing.

11. Wat gaat het college doen om alsnog ervoor te zorgen dat alle inwoners, ook die zonder internet, alsnog informatie krijgen over de stembureaus en de kandidaten?

Zie antwoord vraag 9.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, Ilma Merx

de burgemeester, Jan van Zanen