Schrif­te­lijke vragen There­si­akerk redden


Indiendatum: 25 jul. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de raad zich uitgesproken om geen Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven voor het plan voor de sloop en nieuwbouw op de plek van de Theresiakerk. Op deze wijze kon worden ingezet op behoud van dit beeldbepalend gebouw. Ondertussen ligt er al geruime tijd een plan dat door ontwikkelaar samen met buurtbewoners is vormgegeven. In dit plan wordt de kerk behouden en komt er op de locatie een supermarkt, een maatschappelijke bestemming en komen woningen. Dit plan wat invulling zou geven aan de gemeentelijke wens om het gebouw te behouden, ligt al jaren stil.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Fatima Faïd, Haagse Stadspartij, en Lesley Arp, SP, de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven wat de laatste stand van zaken is rond dit initiatief?

2. Welke stappen zet de gemeente om dit plan mogelijk te maken?

Het belangrijkste probleem is het voldoen aan de parkeereis. Het terrein rond de kerk is namelijk te klein om 23 parkeerplaatsen te realiseren.

3. Klopt het dat de parkeereis volgens de de meest recente Haagse parkeernormen nog steeds 23 plaatsen is? Zo nee, wat is de eis voor het realiseren van dit plan?

4. Gegeven de beperkte ruimte bekijkt de gemeente de mogelijkheid om (gedeeltelijke) vrijstelling te geven op de eis?

In overleg met de gemeente is een plan vormgegeven om aan de eis te voldoen door gebruik te maken van het aanliggende terrein van de gemeente. De gemeente werkte hier eerst actief aan mee, maar lijkt nu op de rem te trappen.

5. Klopt het dat de gemeente eerst voornemens was om het terrein aan de ontwikkelaar te verkopen en nu niet meer?

6. Klopt het dat het ontwikkelde plan voorzag in een schoolplein op het parkeerdek? Hoe kijkt het college hier nu naar?

7. Klopt het dat het Pleyster College nog steeds het voornemen heeft om te verhuizen waardoor het schoolgebouw en schoolplein leeg komt te staan?

8. Wat zal met het schoolgebouw en het plein gebeuren?

Bij de zitting van de rechtbank gaf de gemeente aan dat het plan waarschijnlijk niet door kan gaan aangezien ze twijfels heeft of de verkoop van een strook grond in strijd is met het Didam-arrest.

9. Hoeveel m2 grond moet er minimaal worden verkocht om het plan uit te kunnen voeren?

10. Kan het college aangeven waarom een voornemen om een relatief kleine lap grond te verkopen aan direct omliggende buren in strijd zou zijn met het Didam-arrest?

11. Is hier juridisch onderzoek naar gedaan? Zo ja, kan het college dit onderzoek delen?

12. Is het college het met ons eens dat het om beperkte hoeveelheid grond gaat, waar alleen omwonenden bij kunnen? Kan dit een reden zijn waardoor verkoop na een kennisgeving zou mogen?

13. Een argument dat soms door de gemeente wordt gebruikt is dat door het bemachtigen van het kleine lapje grond de ontwikkelaar een voordeel zou hebben bij het verwerven van het schoolgebouw? Is dit daadwerkelijk een overweging? Kan dit punt niet worden verholpen indien de gemeente de ontwikkelaar uitsluit mee te doen aan de verkoopprocedure van het schoolgebouw?

14. Hoe beziet het college het feit dat de gemeente Den Haag regelmatig grond via kennisgevingen volgens het Didam-arrest verkoopt en dat een relatief klein stukje grond niet zou kunnen?

Er zijn ook andere opties mogelijk om aan de parkeernorm te voldoen, zoals het verhuren van de grond.

15. Heeft de gemeente overwogen de grond te verhuren aan de ontwikkelaar zodat de parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden? Wat zijn de overwegingen hierbij?

16. Heeft de gemeente de mogelijkheid bekeken van het zelf realiseren van de parkeerplaatsen op kosten van de ontwikkelaar op de gemeentegrond? Wat zijn de overwegingen hierbij?

17. Heeft de gemeente de mogelijkheid bekeken van het afkopen van de parkeereis? Wat zijn de overwegingen hierbij?

18. Wat gaat het college concreet doen om te voorkomen dat door het hanteren van de parkeereis het door alle partijen gewenste behoud van de kerk niet plaatsvindt?

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
HSP

Lesley Arp
SP