Schrif­te­lijke vragen Voed­seli­ni­ti­atief faci­li­teren, niet belem­meren


Indiendatum: 9 dec. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Voedsellokaal De Gymzaal aan de Witte de Withstraat van Stichting Lokaal Voedsel Den Haag is het voedsellokaal en huis voor duurzame voedselinitiatieven als Lekkernassûh, Volkskeuken, Conscious Kitchen en Ons Eten. In het verleden heeft de gemeente zich positief uitgelaten over deze initiatieven en de bereidheid getoond om het onderkomen aan de stichting te verkopen. Toch loopt het duurzame initiatief al vier jaar tegen gemeentelijke belemmeringen aan.

Hierover stellen overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; Arjen Kapteijns, GroenLinks; Joris Wijsmuller, HSP; Janneke Holman, PvdA; Lesley Arp, SP; en Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP de volgende vragen:

In het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ heeft de gemeenteraad vastgelegd dat het wenselijk is om voedselketens te verduurzamen, lokale duurzame voedselinitiatieven te stimuleren en te werken aan bewustwording rond gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel. Dit is overgenomen in de Programmabrief duurzaamheid.

 1. Is het college met de vragenstellers van mening dat initiatieven als Lekkernassûh, Ons Eten, Volkskeuken, Conscious Kitchen en Stichting Lokaal Voedsel Den Haag bijdragen aan de hiervoor genoemde aspecten?
 2. Is het college van mening dat het wenselijk is om dit soort initiatieven, die zien op het bevorderen van duurzame, eerlijke voedselketens, te stimuleren en faciliteren? Zo ja, in hoeverre doet de gemeente dit nu bij het voedsellokaal De Gymzaal en genoemde initiatieven?

Met verschillende wethouders en colleges zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor Stichting Lokaal Voedsel Den Haag om het pand te kopen, te verbouwen en in te zetten voor hun activiteiten. Echter, toezeggingen uit het verleden lijken daarover niet te zijn nagekomen. Zo weet de stichting nog steeds niet of de door haar beoogde activiteiten zijn toegestaan.

 1. Kan het college ingaan op de belemmeringen waar dit initiatief tegenaan loopt en hoe de gemeente kan faciliteren om de belemmeringen weg te nemen?
 2. Ziet het college mogelijkheden om dit initiatief meer te faciliteren, zodat het tot volle wasdom kan komen?

Concreet geeft Stichting Lokaal Voedsel Den Haag aan dat in het verleden de gemeente de toezegging deed dat er meegewerkt zou worden aan een ontheffing voor alcoholvrije horeca. Uiteindelijk is de ontheffing afgewezen en moesten de leges door het initiatief worden betaald. Vervolgens zijn afspraken met de toenmalige wethouder FS gemaakt over dat de gemeente bij de vergunningsverlening de beoogde activiteiten zou beoordelen en aangeven of deze binnen het bestemmingsplan pasten. Bij de aanvraag is dit uiteindelijk niet gebeurd. Verder heeft de gemeente een te ondertekenen voorstel gedaan om erfpacht uit te geven, zodat het initiatief niet hoefde te kopen, maar trok dit later in. Op basis van deze geschiedenis lijkt de motivatie bij veel vrijwilligers weg te ebben.

 1. Herkent het college het hiervoor geschetste beeld? Ziet het college ook dat het initiatief binnen de gemeentelijke organisatie tegen een bureaucratische muur lijkt te zijn gelopen?

Op 27 januari 2020 is een vergunning verleend voor het veranderen van de gevel van de Witte de Withstraat 127 door het plaatsen van 2 reclame-uitingen, het wijzigen naar een bijeenkomstfunctie en het uitvoeren van inpandige wijzigingen. Echter, er is bij deze verlening geen uitsluitsel gegeven of het beoogde gebruik van het gebouw mogelijk is. Het college stelt, wanneer de stichting in bezwaar gaat hierover, dat opneming van de lijst met beoogde activiteiten “niet strookt met de ter plaatse geldende bestemming” en dat “de aanvraag geen betrekking op de activiteit ‘wijziging’ gebruik.” heeft. Verder zou er voor de beoogde activiteiten een exploitatievergunning nodig zijn die “ten tijde van de hoorzitting nog niet was aangevraagd.” Uiteindelijk is het bezwaar op 30 oktober afgewezen.

 1. Kan het college aangeven waarom de gemeente niet bij de vergunningsverlening uitsluitsel heeft gegeven of de door Stichting Lokaal Voedsel Den Haag beoogde activiteiten binnen het bestemmingsplan zijn toegestaan?
 2. Kan het college aangeven welke van de beoogde activiteiten zijn toegestaan en welke niet zouden stroken met de huidige bestemming?
 3. Ziet het college mogelijkheden om vast te leggen dat deze activiteiten mogelijk zijn of ziet ze mogelijkheden om deze activiteiten mogelijk te maken?
 4. Kan het college specifiek aangeven of ondergeschikte horeca mogelijk is, hetgeen essentieel is voor een voedselinitiatief? Klopt het dat bij een maatschappelijke functie strikt aan deze functie gebonden horeca is toegestaan?
 5. Kan het college aangeven waarom naar een exploitatievergunning wordt verwezen terwijl deze eerder is afgewezen en pas kan worden aangevraagd na de verbouwing?
 6. Zonder duidelijkheid over de mogelijkheden is het voor een burgerinitiatief moeilijk om financiering te verkrijgen voor de koop van een gebouw en het bekostigen van een verbouwing. Erkent het college dit?
 7. Ziet het college ook het risico dat na de verbouwing de beoogde activiteiten toch niet blijken te zijn toegestaan?
 8. Ziet het college mogelijkheden om de stichting meer zekerheid te geven over de gebruiksmogelijkheden en of haar activiteiten binnen het bestemmingsplan zijn toegestaan?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
HSP
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Janneke Holman
PvdA
Lesley Arp
SP
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP