Schrif­te­lijke vragen Voorkom huid­kanker met mili­eu­vrien­de­lijke zonne­brand­crème


Indiendatum: 19 apr. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen (NVDV) heeft een Nationaal Actieplan Huidkanker opgesteld (zie bijlage 1). Huidkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker in Nederland, maar is vaak goed te voorkomen. De NVDV stelt daarom verschillende maatregelen voor om hier meer werk van te maken. Zo kan de gemeente voor meer schaduw zorgen met bomen en (groene) overkappingen, maar kan de gemeente de verantwoorde keuze om zonnebrandcrème te smeren ook makkelijker maken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het Nationaal Actieplan Huidkanker van de NVDV (zie bijlage 1)?

 2. Deelt het college de in het actieplan aangehaalde urgentie van het voorkomen van huidkanker?

De NVDV roept op om op verschillende locaties, waaronder “recreatieve buitenplekken”, gratis zonbeschermingsmiddelen aan te bieden. “De snelle verspreiding van desinfecterende handgel in de strijd tegen covid-19 laat zien dat het kan,” zo stelt het actieplan. Den Haag zou zich deze oproep als badplaats aan moeten trekken, want de stad ontvangt miljoenen strandgasten per jaar.

 1. Is het college bereid om conform de oproep van de NVDV op recreatieve buitenplekken, zoals op het strand en in parken, zonnebrandcrème (gratis) beschikbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

 2. Overweegt het college om hiervoor dispensers met gratis zonnebrandcrème in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Zonnebrandcrème is essentieel voor de mens, maar de ingrediënten kunnen schadelijk zijn voor het zeeleven. “Zo kunnen ze de groei van plankton beperken, kunnen ze koraal bleken en kunnen ze giftig zijn voor de kleinste zeedieren. Ze kunnen zich ook opstapelen in de voedselketen,” aldus de Consumentenbond (zie bijlage 2).

 1. Kan het college, indien het zonnebrandcrème gaat aanbieden, toezeggen gebruik te zullen maken van milieuvriendelijke zonnebrandcrème, die geen negatieve effecten heeft op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college bereid de inzet op milieuvriendelijke zonnebrandcrème te communiceren, zodat bij bezoekers meer bewustzijn ontstaat over de schadelijke invloed van sommige zonnebrandcrèmes op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 apr. 2021
Antwoorddatum: 16 jun. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 19 april 2021 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De beroepsvereniging van Nederlandse dermatologen (NVDV) heeft een Nationaal Actieplan Huidkanker opgesteld (zie bijlage 1). Huidkanker is de vaakst voorkomende vorm van kanker in Nederland, maar is vaak goed te voorkomen. De NVDV stelt daarom verschillende maatregelen voor om hier meer werk van te maken. Zo kan de gemeente voor meer schaduw zorgen met bomen en (groene) overkappingen, maar kan de gemeente de verantwoorde keuze om zonnebrandcrème te smeren ook makkelijker maken.

1. Is het college bekend met het Nationaal Actieplan Huidkanker van de NVDV (zie bijlage 1)?

Het college heeft kennis genomen van het Nationaal Actieplan Huidkanker van de stuurgroep huidkankerzorg NL april 2021.

2. Deelt het college de in het actieplan aangehaalde urgentie van het voorkomen van huidkanker?

Het college acht het een goede zaak als inwoners zichzelf preventief beschermen tegen huidkanker.

De NVDV roept op om op verschillende locaties, waaronder “recreatieve buitenplekken”, gratis zonbeschermingsmiddelen aan te bieden. “De snelle verspreiding van desinfecterende hand gel in de strijd tegen covid-19 laat zien dat het kan,” zo stelt het actieplan. Den Haag zou zich deze oproep als badplaats aan moeten trekken, want de stad ontvangt miljoenen strandgasten per jaar.

3. Is het college bereid om conform de oproep van de NVDV op recreatieve buitenplekken, zoals op het strand en in parken, zonnebrandcrème (gratis) beschikbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

De stuurgroep huidkanker NL pleit in het Nationaal Actieplan Huidkanker voor een mix van preventieve en zorgmaatregelen voor met name een viertal, deels overlappende specifieke hoog risico doelgroepen: buitenwerkers, buitensporters, zonnebankgebruikers en (ouders/verzorgers van) kinderen tot 18 jaar.

In plaats van het nu (gratis) beschikbaar stellen van goede zonbeschermingsmiddelen op recreatieve plekken aan alle bezoekers, onderschrijft het college het voorgestelde stappenplan van de stuurgroep huidkanker NL. Daarin wordt voorgesteld dat het rijk (VWS, RIVM) een nationaal coördinator aanstelt. Deze kan met organisaties van werkgevers, sportkoepels, zonnebank aanbieders en medisch specialisten beleid ontwikkelen voor een effectieve aanpak voor de genoemde hoog risicogroepen.

Het college acht het belangrijk dat inwoners hierover geïnformeerd worden en dat zij er zelf voor kunnen kiezen om over te gaan tot de aanschaf van goede zonbeschermingsmiddelen. Hieronder schaart het college ook het belang van het gebruik van milieuvriendelijke zonbeschermingsmiddelen om schade aan het zeeleven te voorkomen. Voor de hoog risico groep (ouders/verzorgers van) kinderen worden de volgende preventieve maatregelen ingezet door de GGD Haaglanden en Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning voor het voorkomen van zonnebrand/huidkanker:

 • Alle ouders/verzorgers van kinderen krijgen op het consultatiebureau voorlichting over het belang van zonnebescherming/voorkomen huidkanker.
 • De kinderopvang wordt gewezen op deelname aan de (door het RIVM erkende) activiteit zonnetjesweek voor een huidkankervrije generatie van het huidfonds. Tijdens deze voorlichtingsweek voor kinderdagverblijven, peuterzalen en gastouderlocaties leren kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers op een positieve manier over veilig spelen in de zon. Door Corona kon deze helaas niet doorgaan in 2021 maar deze staat weer in de planning van 2022.
 • ‘Bescherming tegen de zon’ is één van de gezondheidsthema’s van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties krijgen concrete handvatten hoe zij in de dagelijkse praktijk de kinderen kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Scholen (PO, VO en MBO) kunnen bij de Gezonde School adviseur van GGD Haaglanden terecht bij vragen over zonbescherming en hoe zij structureel en planmatig aandacht kunnen besteden aan zonbescherming.
 • Basisscholen worden gewezen op het online lespakket “Slim met de zon” van KWF kankerbestrijding. De lessen van het lespakket ‘Slim met de zon’ maakt kinderen hier op een positieve manier van bewust en is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs.
 • Elke zomerperiode krijgen professionals en inwoners informatie via social media -facebook, twitter, Instagram- over gezond zomergedrag van de GGD. Het gaat om een samenhangend pakket van onder meer zonnebescherming en wat te doen/laten bij hitte. Voor de strekking zie: https://www.ggdhaaglanden.nl/g...
 • Professionals die inwoners informeren en/of helpen krijgen een maandelijkse nieuwsbrief waarin op gezette tijden relevante informatie wordt gegeven over onder meer zonnebrandpreventie en het belang van het drinken van water. Ook wordt daarbij gewezen op de beschikbaarheid van betrouwbare apps in de GGD appstore die inwoners kunnen gebruiken voor het voorkomen van zonnebrand/huidkanker.

4. Overweegt het college om hiervoor dispensers met gratis zonnebrandcrème in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

Zonnebrandcrème is essentieel voor de mens, maar de ingrediënten kunnen schadelijk zijn voor het zeeleven. “Zo kunnen ze de groei van plankton beperken, kunnen ze koraal bleken en kunnen ze giftig zijn voor de kleinste zeedieren. Ze kunnen zich ook opstapelen in de voedselketen,” aldus de Consumentenbond (zie bijlage 2).

5. Kan het college, indien ze zonnebrandcrème gaat aanbieden, toezeggen gebruik te zullen maken van milieuvriendelijke zonnebrandcrème, die geen negatieve effecten heeft op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

6. Is het college bereid de inzet op milieuvriendelijke zonnebrandcrème te communiceren, zodat bij bezoekers meer bewustzijn ontstaat over de schadelijke invloed van sommige zonnebrandcrèmes op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

Het college is voorstander van het gebruik van milieuvriendelijke producten in zijn algemeenheid, maar ziet geen reden om voor een bepaald product (in dit geval een zonnebrandmiddel) expliciete aandacht te vragen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen