Schrif­te­lijke vragen Waar blijft update Zeewa­ter­warm­te­cen­trale?


Indiendatum: 8 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse gemeenteraad heeft al vaak aandacht gevraagd voor de niet-functionerende Zeewaterwarmtecentrale. Vanuit het college komen echter geen updates over het verloop. Ook worden door bewoners op basis van een wob-verzoek gevraagde documenten al ruim een half jaar niet opgestuurd. Ondertussen lijken de problemen allerminst opgelost te zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. In de beantwoording van de schriftelijke vragen “Zeewaterwarmtecentrale en bewonerscontact” (RIS304518) staat: “De wethouder zal de nieuw opgerichte stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp (RAAD/2020.27) als vertegenwoordigers van de bewoners uitnodigen en beoordelen wat er verder nodig is.” Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat “is er verder nodig”? Zo nee, waarom niet?
  2. Waaruit bestaat, naast het toegezegde gesprek, de gemeentelijke inzet om deze bewoners uit de kou te helpen?
  3. In dezelfde vragen (RIS304518) vroegen wij of het college bereid was de vergunning van de Zeewaterwarmtecentrale met de bewoners te delen. In de beantwoording staat: “Ja, de vergunningen zijn inmiddels gedeeld.” Volgens de bewoners is dit niet het geval, ook nu (ruim een half jaar later) niet. Bewoners wachten al maanden op afdoening van hun WOB-verzoek. Kan het college toezeggen de opgevraagde documenten met spoed naar de bewoners te verzenden?
  4. Waarom beweerde het college op 17 maart 2020 (RIS304518) dat de documenten al overhandigd waren?
  5. Op welke datum heeft het college het verzoek van de bewoners om deze documenten te overhandigen ontvangen? Welke termijn staat voor het inwilligen van een WOB-verzoek? Is voldaan aan deze termijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken? Welke lessen trekt het college hieruit voor toekomstige WOB-verzoeken?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 okt. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

Het raadslid de heer Barker heeft op 7 oktober 2020 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Haagse gemeenteraad heeft al vaak aandacht gevraagd voor de niet-functionerende Zeewaterwarmtecentrale. Vanuit het college komen echter geen updates over het verloop. Ook worden door bewoners op basis van een wob-verzoek gevraagde documenten al ruim een half jaar niet opgestuurd. Ondertussen lijken de problemen allerminst opgelost te zijn.

1. In de beantwoording van de schriftelijke vragen “Zeewaterwarmtecentrale en bewonerscontact” (RIS304518) staat: “De wethouder zal de nieuw opgerichte stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp (RAAD/2020.27) als vertegenwoordigers van de bewoners uitnodigen en beoordelen wat er verder nodig is.” Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat “is er verder nodig”? Zo nee, waarom niet?

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden heeft het gesprek met de stichting(*) Duurzaam en Energiek wonen Duindorp nog niet plaatsgevonden. Kort na de toezegging van het kennismakingsgesprek (maart 2020) werden we geconfronteerd met de coronamaatregelen, waardoor een fysieke ontmoeting op korte termijn niet mogelijk was. Door de ongewisheid van de omstandigheden is het plannen van een gesprek aangehouden. Vervolgens kondigde wethouder Revis zijn vertrek aan, waardoor het gesprek opnieuw moest worden uitgesteld. Met het aantreden van wethouder Mulder kan worden gezocht naar een alternatieve vorm voor de kennismaking, rekening houdend met de coronamaatregelen.

(*) In de vraag wordt de suggestie gewekt dat deze stichting alle bewoners van Duindorp vertegenwoordigd. De stichting is niet de formele vertegenwoordiger van de bewoners van Duindorp en spreekt niet namens alle bewoners. De formele bewonersvertegenwoordiging is het wijkberaad Duindorp.

2. Waaruit bestaat, naast het toegezegde gesprek, de gemeentelijke inzet om deze bewoners uit de kou te helpen?

Duindorp wordt aangesloten op het nieuwe collectieve ZWKO-systeem (warmte-koude opslagsysteem in de bodem, waarin ook warmte uit zeewater wordt opgeslagen) dat op het voormalige Norfolk terrein wordt gerealiseerd. Dit systeem is stabieler dan de huidige zeewaterwarmtecentrale, omdat het door de ondergrondse opslag van warmte niet wordt beïnvloed door de wisselende temperaturen van het zeewater.

Voor de vergunningverlening voor de boorwerkzaamheden en leidingtracés werkt de gemeente nauw samen met Vestia om de overschakeling nog voor het komende stookseizoen te realiseren. Daarna wordt de huidige zeewaterwarmtecentrale ontmanteld. Met het nieuwe energiesysteem moeten de problemen tot het verleden behoren.

3. In dezelfde vragen (RIS304518) vroegen wij of het college bereid was de vergunning van de Zeewaterwarmtecentrale met de bewoners te delen. In de beantwoording staat: “Ja, de vergunningen zijn inmiddels gedeeld.” Volgens de bewoners is dit niet het geval, ook nu (ruim een half jaar later) niet. Bewoners wachten al maanden op afdoening van hun WOB-verzoek. Kan het college toezeggen de opgevraagde documenten met spoed naar de bewoners te verzenden?

Conform de toezegging van de wethouder en beantwoording van de schriftelijke vragen (RIS304518) heeft het college de vergunningen van de zeewaterwarmtecentrale op de huidige locatie en van de ZWKO op de nieuwe locatie aan de bewoners overhandigd. Voor de levering van warmte en koude heeft de gemeente geen leveringsvergunning aan Vestia afgegeven, zodat dit document ook niet overhandigd kan worden. Wat betreft het Wob-verzoek heeft het college de opgevraagde documenten deze week verzonden.

4. Waarom beweerde het college op 17 maart 2020 (RIS304518) dat de documenten al overhandigd waren?

Zie het antwoord op vraag 3. In aanvulling daarop: Uit een e-mailbericht namens de stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp van 29 september jl. komt naar voren, dat de bewoners gedoeld hebben op een leverings-/concessievergunning, die door de gemeente Den Haag zou zijn verleend aan Vestia voor het leveren van koude en warmte. De gemeente heeft echter geen leverings-/concessievergunning aan Vestia verleend voor het leveren van warmte en koude, zodat dit document ook niet kan worden overhandigd. Per omgaande op 30 september jl. heeft de gemeente dit per e-mail aan de bewoners kenbaar gemaakt.

5. Op welke datum heeft het college het verzoek van de bewoners om deze documenten te overhandigen ontvangen? Welke termijn staat voor het inwilligen van een WOB-verzoek? Is voldaan aan deze termijn? Zo nee, waarom niet?

Het Wob-verzoek is op 9 januari 2020 ontvangen. Voor de afhandeling van een Wob-verzoek staat een termijn van 4 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. Deze termijn kan met 4 weken worden verdaagd. Ook aan deze termijn kon niet worden voldaan vanwege het omvangrijke verzoek. Voor dit Wob-verzoek zijn bijna 450 documenten verzameld. Elk document moet afzonderlijk door twee ambtenaren worden behandeld en beoordeeld, waarbij namen van niet publieke personen en bedrijfsgevoelige informatie onleesbaar moet worden gemaakt. Ook zijn de partijen die worden genoemd in documenten gevraagd om hun zienswijze te geven over de openbaarmaking. Vervolgens vindt een juridische toets plaats, waarna het college besluit over de openbaarmaking.

6. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken? Welke lessen trekt het college hieruit voor toekomstige WOB-verzoeken?

Uiteraard betreurt het college, dat de indiener zo lang op de gevraagde informatie moet wachten. Het college is echter van mening dat vanwege de scope van dit Wob-verzoek de afhandeling binnen de geldende termijn niet haalbaar was, ook niet binnen de verlengde termijn. Dit is ook met de indiener van het verzoek gecommuniceerd.

Overigens streeft de gemeente naar het tijdig afhandelen van Wob-verzoeken. De omvang of complexiteit van sommige Wob-verzoeken nopen soms tot een ruimere termijn. Dit vindt ook steun in de rechtspraak. Desalniettemin spant het college zich uiteraard tot het uiterste in om Wob-verzoeken zo snel mogelijk af te handelen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Ilma MerxJan van Zanen