Schrif­te­lijke vragen Waar blijft update Zeewa­ter­warm­te­cen­trale?


Indiendatum: 8 okt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Haagse gemeenteraad heeft al vaak aandacht gevraagd voor de niet-functionerende Zeewaterwarmtecentrale. Vanuit het college komen echter geen updates over het verloop. Ook worden door bewoners op basis van een wob-verzoek gevraagde documenten al ruim een half jaar niet opgestuurd. Ondertussen lijken de problemen allerminst opgelost te zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. In de beantwoording van de schriftelijke vragen “Zeewaterwarmtecentrale en bewonerscontact” (RIS304518) staat: “De wethouder zal de nieuw opgerichte stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp (RAAD/2020.27) als vertegenwoordigers van de bewoners uitnodigen en beoordelen wat er verder nodig is.” Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat “is er verder nodig”? Zo nee, waarom niet?
  2. Waaruit bestaat, naast het toegezegde gesprek, de gemeentelijke inzet om deze bewoners uit de kou te helpen?
  3. In dezelfde vragen (RIS304518) vroegen wij of het college bereid was de vergunning van de Zeewaterwarmtecentrale met de bewoners te delen. In de beantwoording staat: “Ja, de vergunningen zijn inmiddels gedeeld.” Volgens de bewoners is dit niet het geval, ook nu (ruim een half jaar later) niet. Bewoners wachten al maanden op afdoening van hun WOB-verzoek. Kan het college toezeggen de opgevraagde documenten met spoed naar de bewoners te verzenden?
  4. Waarom beweerde het college op 17 maart 2020 (RIS304518) dat de documenten al overhandigd waren?
  5. Op welke datum heeft het college het verzoek van de bewoners om deze documenten te overhandigen ontvangen? Welke termijn staat voor het inwilligen van een WOB-verzoek? Is voldaan aan deze termijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken? Welke lessen trekt het college hieruit voor toekomstige WOB-verzoeken?

Robert Barker
Partij voor de Dieren