Schrif­te­lijke vragen Wanneer uitvoering motie klimaat­neu­trale grond­ex­plo­taties?


Indiendatum: feb. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In april 2017 is de motie stel klimaatneutraal gebouw als eis bij grondexploitaties (RIS296798) door de gemeenteraad aangenomen. Door dat te doen, zou de gemeente bij haar eigen grondexploitaties het goede voorbeeld kunnen geven. Het college heeft een afdoening van deze motie voorgesteld waar veel leden van de Commissie Ruimte van 31 mei 2018 niet tevreden mee waren. Dit leidde ertoe dat de wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur (SWDC) aangaf de afdoening van de motie in te trekken. Desgevraagd gaf wethouder Revis op 20 november 2018 aan er helemaal in te duiken. Sindsdien is echter niets meer over de afdoening van deze motie bekend geworden, terwijl gemeentelijke grondexploitaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Wanneer volgt de afdoening van deze motie?

2) Is ondertussen gekeken naar goede voorbeelden van andere gemeenten die aspecten van duurzaamheid in hun grondbeleid betrekken?

3) Is het college bereid om bij haar grondbeleid aanvullende duurzaamheidseisen te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende eisen zullen aan gemeentelijke grondexploitaties worden verbonden?

4) Is het college bereid de te stellen eisen op te nemen in de kadernota duurzaamheid en in de komende gemeentelijke grondexploitaties, bijvoorbeeld in de CID?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 26 mrt. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 25 februari 2019 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vier vragen als volgt.

In april 2017 is de motie stel klimaatneutraal gebouw als eis bij grondexploitaties (RIS296798) door de gemeenteraad aangenomen. Door dat te doen, zou de gemeente bij haar eigen grondexploitaties het goede voorbeeld kunnen geven. Het college heeft een afdoening van deze motie voorgesteld waar veel leden van de Commissie Ruimte van 31 mei 2018 niet tevreden mee waren. Dit leidde ertoe dat de wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur (SWDC) aangaf de afdoening van de motie in te trekken. Desgevraagd gaf wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen op 20 november 2018 aan er helemaal in te duiken. Sindsdien is echter niets meer over de afdoening van deze motie bekend geworden, terwijl gemeentelijke grondexploitaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Wanneer volgt de afdoening van deze motie?

U ontvangt de afdoening tegelijk met de beantwoording van deze schriftelijke vragen. Deze afdoening is op 31 mei 2018 in de raadscommissie besproken en vervolgens ingetrokken omdat de nieuwe nota Grondbeleid op dat moment nog niet werd aangeboden aan de raad. De nieuwe nota Grondbeleid wordt nu tegelijk met de beantwoording van deze schriftelijke vragen aan de raad aangeboden. In deze nota zijn de toezeggingen in de afdoeningen van zowel de motie ‘stel klimaatneutraal gebouw als eis bij grondexploitaties’(RIS296798) als de motie ‘Duurzaam en klimaatneutraal bouwen’ (RIS295453) van 6 februari 2018 verwerkt, waarmee beide moties definitief afgedaan worden.

2. Is ondertussen gekeken naar goede voorbeelden van andere gemeenten die aspecten van duurzaamheid in hun grondbeleid betrekken?

Dit is al eerder gebeurd. Daarnaast is juridisch onderzocht in hoeverre duurzaam bouwen en ontwikkelen afgedwongen dan wel overeen gekomen kan worden. Conclusie is dat middels ontwikkelcompetities duurzaamheid goed gestimuleerd kan worden.

3. Is het college bereid om bij haar grondbeleid aanvullende duurzaamheidseisen te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanvullende eisen zullen aan gemeentelijke grondexploitaties worden verbonden?

Voor zover dit juridisch mogelijk is worden bij het uitgeven van grond aanvullende duurzaamheidseisen gesteld. Zo wordt natuurinclusief bouwen geëist. In andere gevallen worden afspraken op basis van vrijwilligheid gemaakt, bijvoorbeeld door duurzaamheidsaspecten als belangrijk selectiecriterium in ontwikkelcompetities op te nemen. Een GPR Gebouw van minimaal 8 voor de thema’s milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en minimaal 9 voor energie, dan wel een minimale score van 4 sterren op het vergelijkbare meetinstrument BREEAM-NL op gebouw- en gebiedsniveau, wordt zowel bij hoogbouw als bij laagbouw bij ontwikkelcompetities als belangrijk selectiecriterium binnen de duurzaamheidsparagraaf meegenomen.

4. Is het college bereid de te stellen eisen op te nemen in de kadernota duurzaamheid en in de komende gemeentelijke grondexploitaties, bijvoorbeeld in de CID?

Ja, conform hetgeen bij 3 is gesteld, voor zover juridisch mogelijk. In andere gevallen worden afspraken op basis van vrijwilligheid gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Peter Hennephof Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Erasmusweg gevaarlijk voor honden.

Lees verder

Schriftelijke vragen Gebiedsgerichte ontheffing Wet natuurbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer