Schrif­te­lijke vragen Eras­musweg gevaarlijk voor honden.


Indiendatum: feb. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het hondenlosloopgebied naast de Erasmusweg is een bijzonder onveilige plek voor mens en dier. Regelmatig gebeuren er ongelukken op deze straat. Met de werkzaamheden voor dit gebied op de agenda, kan ook dit probleem worden opgelost.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het artikel ‘Erasmusweg is dodelijk voor dieren’[1] en het artikel ‘Beter de hond aan de lijn langs Erasmusweg: 'Ik laat hem hier nooit los'[2]?

2) Was het college op de hoogte dat de dierenambulance de afgelopen drie jaar maar liefst 210 dieren op heeft moeten halen aan de Erasmusweg? Zo ja, waarom is er niets met die informatie gedaan? Zo nee, waarom houdt de gemeente dit niet bij?

3) Welke maatregelen heeft het college overwogen en waarom is er nooit een hek geplaatst tussen het losloopgebied voor honden en de Erasmusweg?

4) Is het college bereid om bij de aanpak van de Erasmusweg een veilig en omheind losloopgebied voor honden te realiseren?

Op 10 januari vond het verkeersveiligheiddebat plaats. Tijdens dit debat heeft de Partij voor de Dieren

gevraagd hoe de wethouder omgaat met de verkeersveiligheid rondom hondenlosloopgebieden. Wethouder Mobileit, Cultuur en Strategie heeft aangegeven in overleg te gaan met collega wethouder Economie, Sport en Buitenruimte om te kijken hoe verkeersveiligheid en de veiligheid van de dieren op de gevaarlijke losloopplekken aangepakt kunnen worden.

5) Zijn de betreffende wethouders naar aanleiding van het verkeersveiligheidsdebat al met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe dit probleem op de Erasmusweg en vele andere plekken in de stad voorkomen kan worden? En zouden de uitkomsten van dit gesprek per brief kunnen worden gedeeld met de raad?

Bewoners geven aan dat er op de Erasmusweg veel te snel wordt gereden. Dit heeft tot gevolg dat er in deze staat bovengemiddeld veel ongelukken gebeuren[3]. Binnenkort vindt er een herinrichting van de Erasmusweg plaats.

6) Wat zal er gedaan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren bij deze herinrichting?

7) Een verlaging van de daadwerkelijk gereden snelheid zou het aantal ongelukken kunnen verminderen. Hoe gaat het college voorkomen dat te hard wordt gereden op deze weg?

8) Hoe vindt het college dat de geplande verbreding van de weg ervoor zal zorgen dat er minder snel zal worden gereden en zo het aantal menselijke en dierlijke slachtoffers te verminderen?

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

[1] https://www.ad.nl/den-haag/erasmusweg-is-dodelijk-voor-dieren~a5467d5d/

[2] https://www.ad.nl/den-haag/beter-de-hond-aan-de-lijn-langs-erasmusweg-ik-laat-hem-hier-nooit-los~a1bfa188/

[3] https://www.ad.nl/den-haag/omwonenden-helemaal-klaar-met-gevaarlijke-erasmusweg~a803c7f7/

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 9 jul. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 20 februari 2019 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het hondenlosloopgebied naast de Erasmusweg is een bijzonder onveilige plek voor mens en dier. Regelmatig gebeuren er ongelukken op deze straat. Met de werkzaamheden voor dit gebied op de agenda, kan ook dit probleem worden opgelost. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het artikel ‘Erasmusweg is dodelijk voor dieren’1 en het artikel ‘Beter de hond aan de lijn langs Erasmusweg: 'Ik laat hem hier nooit los'?

Ja.

2. Was het college op de hoogte dat de dierenambulance de afgelopen drie jaar maar liefst 210 dieren op heeft moeten halen aan de Erasmusweg? Zo ja, waarom is er niets met die informatie gedaan? Zo nee, waarom houdt de gemeente dit niet bij?

Het college ontvangt jaarlijks alleen een totaal overzicht van de dierenambulance van het aantal gewonde dieren en kadavers die zijn vervoerd. Die gegevens zijn niet locatie specifiek. Wel heeft het college goed contact met de dierenambulance en worden eventuele probleemgebieden gemeld bij de gemeente. Bijvoorbeeld als er in een gebied veel sterftegevallen zijn geconstateerd als gevolg van botulisme of opvallend veel aangereden dieren worden aangetroffen. De Erasmusweg is niet bekend als locatie waar opvallend veel aanrijdingen met dieren voorkomen.

3. Welke maatregelen heeft het college overwogen en waarom is er nooit een hek geplaatst tussen het losloopgebied voor honden en de Erasmusweg?

Den Haag kent veel losloopgebieden. De stroken langs de doorgaande wegen zijn aanvullend aan de grotere groengebieden die zijn aangewezen als losloopgebied, bijvoorbeeld in de Uithof. Het hondenbeleid gaat ervan uit dat de hond onder appel staat. De eigenaar kan dat goed inschatten. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat de hond nog erg jong is, dient de hond te worden aangelijnd. In een losloopgebied mag de hond los maar dat is geen verplichting. De ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg heeft meerdere doelstellingen zoals waterberging, biodiversiteit en recreatie.

4. Is het college bereid om bij de aanpak van de Erasmusweg een veilig en omheind losloopgebied voor honden te realiseren?

Zie het antwoord op vraag 5.

Op 10 januari vond het verkeersveiligheiddebat plaats. Tijdens dit debat heeft de Partij voor de Dieren gevraagd hoe de wethouder omgaat met de verkeersveiligheid rondom hondenlosloopgebieden. Wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie heeft aangegeven in overleg te gaan met collega wethouder Economie, Sport en Buitenruimte om te kijken hoe verkeersveiligheid en de veiligheid van de dieren op de gevaarlijke losloopplekken aangepakt kunnen worden.

5. Zijn de betreffende wethouders naar aanleiding van het verkeersveiligheidsdebat al met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe dit probleem op de Erasmusweg en vele andere plekken in de stad voorkomen kan worden? En zouden de uitkomsten van dit gesprek per brief kunnen worden gedeeld met de raad?

De wethouders hebben elkaar hierover gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheid van extra maatregelen. Wij zullen de Raad hierover nader berichten. Omdat de herinrichting van de Erasmusweg hier niet op kan wachten, zal deze conform het door de Raad vastgestelde ontwerp worden uitgevoerd. Wij sluiten niet uit dat in een later stadium, als onderdeel van nieuw beleid, alsnog extra maatregelen getroffen kunnen worden om te voorkomen dat honden de weg op lopen.

Bewoners geven aan dat er op de Erasmusweg veel te snel wordt gereden. Dit heeft tot gevolg dat er in deze staat bovengemiddeld veel ongelukken gebeuren. Binnenkort vindt er een herinrichting van de Erasmusweg plaats.

6. Wat zal er gedaan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren bij deze herinrichting?

De Erasmusweg is een belangrijke weg in het verkeersysteem van de stad. Met de herinrichting moet de Erasmusweg veiliger worden en de doorstroming verbeteren. Op dit moment kent de Erasmusweg een onduidelijk wegprofiel van 2 x 1,5 rijstrook, daar maken we 2 x 2 rijstroken van. Dat is duidelijker en veiliger. Om de weg veiliger te maken worden een aantal doorsteken in de middenberm dichtgezet voor autoverkeer. Hierdoor zijn er minder conflicten van afslaand verkeer op de weggedeeltes tussen de verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken bij de verkeerslichten op de kruispunten. Het kruispunt met de Vrederustlaan krijgt in de nieuwe situatie ook verkeerslichten, zodat daar veilig overgestoken kan worden. Bij de Aagje Dekenlaan kruist de sterfietsroute naar Wateringseveld de Erasmusweg. Hier komt een nieuwe brug over de Laak. De rijbaan van de Erasmusweg wordt bij dit punt versmald naar één rijstrook met een brede middenberm zodat de fietsers hier makkelijk en veilig kunnen oversteken.

7. Een verlaging van de daadwerkelijk gereden snelheid zou het aantal ongelukken kunnen verminderen. Hoe gaat het college voorkomen dat te hard wordt gereden op deze weg?

Ongelukken gebeuren vooral op plaatsen waar uitwisseling van verkeer plaatsvindt, zoals op de kruispunten en bij het oversteken. Bij de herinrichting van de Erasmusweg worden maatregelen genomen om de conflicten op deze plaatsen zoveel mogelijk te voorkomen, zoals het dichtzetten van de doorsteken en het veiliger maken van de kruispunten. Daarmee wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Op de weggedeeltes tussen de kruispunten worden geen maatregelen genomen om de rijsnelheid te verlagen.

8. Hoe vindt het college dat de geplande verbreding van de weg ervoor zal zorgen dat er minder snel zal worden gereden en zo het aantal menselijke en dierlijke slachtoffers te verminderen?

Zie antwoord bij vraag 7.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boerde burgemeester,

Pauline Krikke