Schrif­te­lijke vragen Warmte in water


Indiendatum: feb. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. De grootste energievraag van de stad is warmte. Het is dus van groot belang dat de stad duurzame warmtebronnen ontwikkelt. Een van de kanshebbers is warmte uit water (aquathermie). De Partij voor de Dieren wil weten hoe het staat met de ontwikkeling hiervan in Den Haag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • Is het college bekend met het artikel “Er zit ook warmte in het water: 'Dit staat gewoon in Binas'” in het Parool van 10 februari 2019[1]?
  • Is het college bekend met de oproep van de Amsterdamse wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat[2] om juridische en fiscale ruimte te scheppen en financiële middelen beschikbaar te stellen voor aquathermie?
  • In Amsterdam kan 50 tot 60% van de warmtebehoefte met warmte uit water (drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater) worden vervuld. Welk deel van de Haagse warmtebehoefte kan met deze bron worden vervuld?
  • Welke initiatieven ontplooit het college -naast de welbekende Zeewaterwarmtecentrale- om water als duurzame Haagse warmtebron te realiseren?
  • Is het college bereid zich middels een brief aan de Minister aan te sluiten bij de oproep de Amsterdamse wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat[3] om juridische en fiscale ruimte te scheppen en financiële middelen beschikbaar te stellen voor aquathermie?
  • Is het college bereid zich in te zetten voor een voortvarende uitrol van aquathermie in Den Haag?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/er-zit-ook-warmte-in-het-water-dit-staat-gewoon-in-binas~a4622899/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=3a34bec355333deb38664d2b548e3808a64933ad

[2] https://www.waterforum.net/assets/uploads/2018/12/brief-Adam.pdf

[3] https://www.waterforum.net/assets/uploads/2018/12/brief-Adam.pdf

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 26 mrt. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 27 februari 2019 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Den Haag heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. De grootste energievraag van de stad is warmte. Het is dus van groot belang dat de stad duurzame warmtebronnen ontwikkelt. Een van de kanshebbers is warmte uit water (aquathermie). De Partij voor de Dieren wil weten hoe het staat met de ontwikkeling hiervan in Den Haag.

1. Is het college bekend met het artikel “Er zit ook warmte in het water: 'Dit staat gewoon in Binas'” in het Parool van 10 februari 2019?

Ja.

2. Is het college bekend met de oproep van de Amsterdamse wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat om juridische en fiscale ruimte te scheppen en financiële middelen beschikbaar te stellen voor aquathermie?

Ja.

3. In Amsterdam kan 50 tot 60% van de warmtebehoefte met warmte uit water (drinkwater, oppervlaktewater en afvalwater) worden vervuld. Welk deel van de Haagse warmtebehoefte kan met deze bron worden vervuld?

Veel verschillende locatiespecifieke omstandigheden en factoren bepalen uiteindelijk het benutten van aquathermie als warmtebron, zoals de geschiktheid van woningen en de beschikbaarheid van andere bronnen. Een simpele optelsom van de maximale warmte inhoud van de verschillende aquathermiebronnen in Den Haag heeft daarom niet veel betekenis. Om de kansen in beeld te brengen heeft de gemeente een aquathermiepotentieel kaart gemaakt. Deze kaart is gepubliceerd op het open data platform, zodat ook andere stakeholders in de energietransitie deze informatie kunnen gebruiken. Op basis van een voorzichtige inschatting kan aquathermie tot circa 20% in de warmtebehoefte voorzien.

4. Welke initiatieven ontplooit het college - naast de welbekende Zeewaterwarmtecentrale - om water als duurzame Haagse warmtebron te realiseren?

Het college is gestart meerdere initiatieven om de haalbaarheid van aquathermie inzichtelijk te krijgen en ervaring te ontwikkelen in de toepassing van deze warmtebron:

  • In het kader van het innovatieprogramma van VPdelta neemt Den Haag samen met Delft en Rotterdam deel aan de proeftuin TEO. Door het consortium worden in Den Haag vijf verschillende locaties voor aquathermie onderzocht. In dit project wordt samengewerkt met de provincie, de waterschappen en Dunea.
  • Den Haag participeert in het project WINST, dat onderzoek doet naar lage temperatuurnetten voor de bestaande bouw, waarbij aquathermie als warmtebron kan worden ingezet.
  • In de groene energiewijken Binckhorst, Mariahoeve en Vruchtenbuurt wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van de aanwezige aquathermiebronnen voor de toekomstige warmtevoorziening.
  • Bij de aanleg van de effluentleiding van RWZI Harnaschpolder is bij de Loevesteinlaan al een T-stuk aangebracht, om op termijn warmte uit deze leiding te halen. Ook bij de renovatie van het rioolgemaal aan de Haringkade zijn voorzieningen aangebracht, zodat warmte gewonnen kan worden. Verder wordt een inventarisatie verricht naar de kansen voor aquathermie bij het onderhoud van kademuren.

In de nieuwe nota Duurzaamheid staat de start van minimaal 1 aquathermieproject op de werkagenda 2019 – 2022.

5. Is het college bereid zich middels een brief aan de Minister aan te sluiten bij de oproep de Amsterdamse wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat3 om juridische en fiscale ruimte te scheppen en financiële middelen beschikbaar te stellen voor aquathermie?

Nee, het college is voornemens zich aan te sluiten bij de Green Deal Aquathermie, dat in het kader van het Klimaatakkoord tot stand wordt gebracht. Deze Green Deal heeft onder andere tot doel om juridische, fiscale en financiële belemmeringen voor aquathermie te onderzoeken en weg te nemen. Ook aan een partij als de BNG vraagt de gemeente advies.

6. Is het college bereid zich in te zetten voor een voortvarende uitrol van aquathermie in Den Haag?

Ja, zie de antwoorden bij vragen 4 en 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Peter HennephofPauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Rapport Rekenkamer Rotterdam over Leiding over Oost

Lees verder

Schriftelijke vragen Erasmusweg gevaarlijk voor honden.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer