Stand van zaken VN-verdrag handicap


Indiendatum: nov. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In juli 2016 is het VN-verdrag handicap in werking getreden. Op 30 oktober 2019 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Aan het onderzoek hebben 47 gemeenten meegewerkt. De gemeente Den Haag is niet betrokken bij het onderzoek. Onderzoekers bekeken de beleidsplannen voor het sociale domein en hoe daarin expliciet aandacht is voor mensen met een beperking, rekening houdend met de wettelijke verplichting om stapsgewijs het VN-verdrag uit te voeren. Ook werd onderzocht of gemeenten een apart plan hebben voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking. Slechts een kwart van de ondervraagde gemeenten heeft (of ontwikkelt momenteel) een integraal plan om deze integratie te realiseren.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit (PvdD), Arp (SP), Mahmood (NIDA), van Doorn (D66), Grinwis (CU/SGP), Faid (HSP), Wenink (GroenLinks), Koster (CDA) en Holman (PvdA) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het gepresenteerde onderzoek ‘Beleidsscan VN-verdrag handicap Doe-mee-onderzoek, 2019’ van de NVRR?

De gemeente Den Haag is inmiddels bezig met het vormen van een Lokale Inclusie Agenda. In september, oktober en november 2019 organiseerde de gemeente ‘Thematafels Lokale Inclusie’.

2) Kan het college een stand van zaken geven van de ontwikkelingen van de stapsgewijze uitvoering van het VN-verdrag handicap? Wat is tot dusver concreet gedaan?

3) Wanneer komt het college met de Lokale Inclusie Agenda?

Uit het onderzoek komt naar voren dat geen enkele gemeente bijzondere aandacht heeft voor de positie van vrouwen met een beperking, terwijl dat wel in het verdrag is opgenomen.

4) Wat gaat het college concreet doen voor de positie van vrouwen met een beperking?

5) Per wanneer is volgens dit college Den Haag inclusief voor mensen met een beperking?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Adeel Mahmood
NIDA

Marieke van Doorn
D66

Pieter Grinwis
CU/SGP

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Erlijn Wenink
GroenLinks

Danielle Koster
CDA

Janneke Holman
PvdA

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 4 feb. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 25 november 2019 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In juli 2016 is het VN-verdrag handicap in werking getreden. Op 30 oktober 2019 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het VNverdrag handicap. Aan het onderzoek hebben 47 gemeenten meegewerkt. De gemeente Den Haag is niet betrokken bij het onderzoek. Onderzoekers bekeken de beleidsplannen voor het sociale domein en hoe daarin expliciet aandacht is voor mensen met een beperking, rekening houdend met de wettelijke verplichting om stapsgewijs het VN-verdrag uit te voeren. Ook werd onderzocht of gemeenten een apart plan hebben voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking. Slechts een kwart van de ondervraagde gemeenten heeft (of ontwikkelt momenteel) een integraal plan om deze integratie te realiseren.

1. Is het college bekend met het gepresenteerde onderzoek ‘Beleidsscan VN-verdrag handicap Doemee-onderzoek, 2019’ van de NVRR1?

Ja, het college is bekend met de inhoud van het onderzoek Beleidsscan VN-verdrag handicap Doemee-onderzoek, 2019’ van de NVRR. De gemeente Den Haag is inmiddels bezig met het vormen van een Lokale Inclusie Agenda. In september, oktober en november 2019 organiseerde de gemeente ‘Thematafels Lokale Inclusie’.

2. Kan het college een stand van zaken geven van de ontwikkelingen van de stapsgewijze uitvoering van het VN-verdrag handicap? Wat is tot dusver concreet gedaan?

De masterclasses, de thematafels en de afsluitende bijeenkomst op 7 november hebben plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er mooie voorbeelden genoemd en ideeën ontstaan, bijvoorbeeld over diversiteit, inclusief ontwerp en toegankelijkheid als criteria opnemen voor vergunning- en subsidieverlening; (terugkerende) bewustwordingscampagne toegankelijkheid; alle gemeentelijke communicatie door een diversiteitsteam laten beoordelen etc. Ook hebben mensen en organisaties aangegeven in actie te willen komen en mee te willen werken aan de ontwikkeling en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda. De opgehaalde informatie wordt momenteel uitgewerkt om te komen tot de Lokale Inclusie Agenda 2020-2024.

3. Wanneer komt het college met de Lokale Inclusie Agenda?

Wij verwachten de Lokale Inclusie Agenda in het voorjaar (maart/april) naar de raad te doen toekomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat geen enkele gemeente bijzondere aandacht heeft voor de positie van vrouwen met een beperking, terwijl dat wel in het verdrag is opgenomen.

4. Wat gaat het college concreet doen voor de positie van vrouwen met een beperking? De gemeente gaat uit van een integraal inclusief beleid, gericht op iedereen met een beperking die zich in een kwetsbare positie bevindt (daarbij maakt de gemeente geen verder onderscheid). Als uit signalen blijkt dat een bepaalde groep extra aandacht behoeft, zal de inzet ook hierop gericht zijn.

5. Per wanneer is volgens dit college Den Haag inclusief voor mensen met een beperking? De gemeente Den Haag maakt al jaren werk van een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. In de nota ‘Sterk zijn Hagenaars met een beperking 2016-2019’ is niet alleen het inclusief beleid als uitgangspunt genomen, maar ook een aantal standaardregels uit het VN-verdrag geïncorporeerd, die destijds nog niet door Nederland was geratificeerd. Daarmee liep de gemeente Den Haag al vooruit op het rijksbeleid rondom Inclusie. De ontwikkeling van de Lokale Inclusie Agenda 2020-2024 is eveneens gebaseerd op het VN-verdrag. Het college is ook van mening dat het een gezamenlijke opgave is om van Den Haag een inclusieve stad maken, waaraan iedereen, ongeacht beperking, gender, afkomst, seksuele geaardheid etc. optimaal kan deelnemen. De samenleving moet zich hiervan bewust worden. Dit zal op termijn tot vanzelfsprekendheid moeten leiden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de wnd. burgemeester,
Johan Remkes