Stand van zaken VN-verdrag handicap


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In juli 2016 is het VN-verdrag handicap in werking getreden. Op 30 oktober 2019 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Aan het onderzoek hebben 47 gemeenten meegewerkt. De gemeente Den Haag is niet betrokken bij het onderzoek. Onderzoekers bekeken de beleidsplannen voor het sociale domein en hoe daarin expliciet aandacht is voor mensen met een beperking, rekening houdend met de wettelijke verplichting om stapsgewijs het VN-verdrag uit te voeren. Ook werd onderzocht of gemeenten een apart plan hebben voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking. Slechts een kwart van de ondervraagde gemeenten heeft (of ontwikkelt momenteel) een integraal plan om deze integratie te realiseren.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Smit (PvdD), Arp (SP), Mahmood (NIDA), van Doorn (D66), Grinwis (CU/SGP), Faid (HSP), Wenink (GroenLinks), Koster (CDA) en Holman (PvdA) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het gepresenteerde onderzoek ‘Beleidsscan VN-verdrag handicap Doe-mee-onderzoek, 2019’ van de NVRR?

De gemeente Den Haag is inmiddels bezig met het vormen van een Lokale Inclusie Agenda. In september, oktober en november 2019 organiseerde de gemeente ‘Thematafels Lokale Inclusie’.

2) Kan het college een stand van zaken geven van de ontwikkelingen van de stapsgewijze uitvoering van het VN-verdrag handicap? Wat is tot dusver concreet gedaan?

3) Wanneer komt het college met de Lokale Inclusie Agenda?

Uit het onderzoek komt naar voren dat geen enkele gemeente bijzondere aandacht heeft voor de positie van vrouwen met een beperking, terwijl dat wel in het verdrag is opgenomen.

4) Wat gaat het college concreet doen voor de positie van vrouwen met een beperking?

5) Per wanneer is volgens dit college Den Haag inclusief voor mensen met een beperking?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Adeel Mahmood
NIDA

Marieke van Doorn
D66

Pieter Grinwis
CU/SGP

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Erlijn Wenink
GroenLinks

Danielle Koster
CDA

Janneke Holman
PvdA