Schrif­te­lijke vragen Trans­genders in Den Haag


Indiendatum: mrt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 maart is het de internationale Transgender Zichtbaarheidsdag (Transgender Visibility Day). Tijdens deze dag staan transgender personen stil bij hun zichtbaarheid en authenticiteit. Ook wordt het leven van transgender personen gevierd. Transgender personen hebben het nog steeds niet makkelijk in de maatschappij. Dat bleek vorig jaar nog tijdens de Internationale Transgender Gedenkdag op 20 november 2019. Toen werd stilgestaan bij de mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie en werd aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders. Transgender Netwerk Nederland (TNN) is toen een postercampagne gestart om aandacht te vragen voor transfobie in Nederland. Ook heeft TNN toen cijfers gepresenteerd dat transgenders in Nederland 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Smit (PvdD) de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het onderzoek ‘Overal op je hoede’ van Transgender Netwerk Nederland ?

De gemeente heeft zelf een actieprogramma op het gebied van emancipatie, waarover ze de raad o.a. in een brief heeft geïnformeerd (RIS282905). In de brief wordt stilgestaan bij een symposium in 2015 over het bevorderen van de sociale acceptatie van transgenders en gesteld dat ‘tijdens het symposium is geconcludeerd dat voorlichting aan professionals, maar ook voorlichting op scholen, in zorginstellingen, bij de politie en bij andere maatschappelijke organisaties over genderdiversiteit en trans personen, noodzakelijk is om de acceptatie van transgender personen te bevorderen’.

  1. Kan het college aangeven wat er naar aanleiding van deze conclusies gedaan is door de gemeente om de voorlichting bij de politie, bij scholen, bij sportverenigingen, bij stadsdeelkantoren, professionals en zorginstellingen verder te verbeteren?

Tot 2014 was het verplicht voor Nederlanders die hun geslachtsvermelding wilden wijzigen om een sterilisatie en andere vergaande lichamelijke wijzigingen te ondergaan.

  1. Kan het college aangeven hoeveel Haagse inwoners tot 2014 verplicht werden om zich te laten steriliseren of andere vergaande lichamelijke wijzigingen moesten ondergaan, alvorens ze hun geslachtsvermelding konden laten aanpassen?
  1. Hoe onderzoekt de gemeente of de positie van transgender personen is verbeterd in de gemeente en in de gemeentelijke organisatie o.a. bij de dienstverlening?

Een van de aanbevelingen in het onderzoek van Transgender Netwerk Nederland is het zorgen voor gender inclusieve crisisopvang binnen de gemeente.

  1. Zijn er op dit moment speciale voorzieningen getroffen binnen de maatschappelijke- en crisisopvang in Den Haag om ervoor te zorgen dat transgenders en mensen die zich als non-binair identificeren zich veilig kunnen voelen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen? Zo nee, is het college bereid extra voorzieningen te treffen?

De gemeente is zelf ook werkgever en op de werkvloer kunnen mensen ook slachtoffer worden van geweld en discriminatie.

  1. Wat voor stappen heeft de gemeente gezet om zorg te dragen dat zijzelf een gender-inclusieve en veilige werkomgeving is voor o.a. transgender personen, waaronder mensen die non-binair zijn?

Een van de stappen die gezet kan worden, is zorgen voor de aanwezigheid van gender-neutrale toiletten. Transgender Netwerk Nederland heeft hierover een folder gepubliceerd.

  1. Zijn er in de gemeentelijke gebouwen specifieke gender-neutrale toiletten aanwezig? Zo nee, is het college bereid ervoor te zorgen dat in elk gebouw minstens één genderneutraal toilet aanwezig is?
  1. Wat gaat het college de komende tijd concreet doen om de positie en acceptatie van transgender en andere non-binaire personen te verbeteren in heel Den Haag?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 9 jun. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 31 maart 2020 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 31 maart is het de internationale Transgender Zichtbaarheidsdag (Transgender Visibility Day). Tijdens deze dag staan transgender personen stil bij hun zichtbaarheid en authenticiteit. Ook wordt het leven van transgender personen gevierd. Transgender personen hebben het nog steeds niet makkelijk in de maatschappij. Dat bleek vorig jaar nog tijdens de Internationale Transgender Gedenkdag op 20 november 2019. Toen werd stilgestaan bij de mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie en werd aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders. Transgender Netwerk Nederland (TNN) is toen een postercampagne gestart om aandacht te vragen voor transfobie in Nederland. Ook heeft TNN toen cijfers gepresenteerd dat transgenders in Nederland 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd worden.

1. Is het college bekend met het onderzoek ‘Overal op je hoede’ van Transgender Netwerk Nederland?

Ja, het college is hiermee bekend.

De gemeente heeft zelf een actieprogramma op het gebied van emancipatie, waarover ze de raad onder andere in een brief heeft geïnformeerd (RIS282905). In de brief wordt stilgestaan bij een symposium in 2015 over het bevorderen van de sociale acceptatie van transgenders en wordt gesteld dat ‘tijdens het symposium is geconcludeerd dat voorlichting aan professionals, maar ook voorlichting op scholen, in zorginstellingen, bij de politie en bij andere maatschappelijke organisaties over genderdiversiteit en trans personen, noodzakelijk is om de acceptatie van transgender personen te bevorderen’.

2. Kan het college aangeven wat er naar aanleiding van deze conclusies gedaan is door de gemeente om de voorlichting bij de politie, bij scholen, bij sportverenigingen, bij stadsdeelkantoren, professionals en zorginstellingen verder te verbeteren?

Het symposium in 2015 heeft mede bijgedragen aan de verschuiving van voorheen voornamelijk voorlichting over homoseksualiteit naar tegenwoordig meer voorlichting over genderrollen, gendernormen en genderdiversiteit.

In 2016 heeft COC Haaglanden de voorlichtingslessen op scholen en trainingen aan professionals aangepast door meer aandacht te besteden aan genderdiversiteit. In de afgelopen jaren faciliteerde de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten aan bewoners en zorgpersoneel in zorginstellingen en aan Mbo- en Hbo studenten van zorg- en maatschappelijke opleidingen. Het doel was het bespreekbaar maken van zaken waar roze ouderen en in het bijzonder transgender ouderen mee te maken hebben. We zijn als gemeente actief aangesloten bij de Alliantie Gelijkspelen 4.0. De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen. Daarnaast biedt John Blankenstein Foundation workshops aan sportverenigingen over seksuele en genderdiversiteit. Roze in Blauw is versterkt met kennis en kunde van de problematiek waarmee transpersonen worden geconfronteerd. In een bestaande werkgroep met onder andere Roze in Blauw, politie, COC Haaglanden, Den Haag Meldt, en stichting Inclusie en discriminatiebestrijding (IdB) wordt overleg gevoerd over onder andere de voorlichting over LHBTI. Bij Burgerzaken worden medewerkers voorgelicht over actuele ontwikkelingen over transgender gerelateerde zaken en is er aandacht voor de dienstverlening aan transgender personen.

Tot 2014 was het verplicht voor Nederlanders die hun geslachtsvermelding wilden wijzigen om een sterilisatie en andere vergaande lichamelijke wijzigingen te ondergaan.

3. Kan het college aangeven hoeveel Haagse inwoners tot 2014 verplicht werden om zich te laten steriliseren of andere vergaande lichamelijke wijzigingen moesten ondergaan, alvorens ze hun geslachtsvermelding konden laten aanpassen?

De wijziging van de vermelding van het geslacht werd en wordt verwerkt op de geboorteakte van betrokkene. Niet iedereen die in Den Haag is geboren of waarvan de geboorteakte voorkomt in de registers van de burgerlijke stand, woont in Den Haag of heeft daar gewoond. Daarnaast wordt niet bijgehouden hoeveel wijzigingen van de vermelding van het geslacht op in de Haagse registers van de burgerlijke stand voorkomende geboorteakten zijn verwerkt. Hoeveel mensen voor de wetswijzigingen in juli 2014 met het oog op de procedure bij de rechtbank lichamelijke wijzigingen hebben ondergaan, is dan ook niet aan te geven.

4. Hoe onderzoekt de gemeente of de positie van transgender personen is verbeterd in de gemeente en in de gemeentelijke organisatie o.a. bij de dienstverlening?

Er wordt geen onderzoek gedaan naar de positie van transgenders in Den Haag. Wel worden verschillende organisaties gefaciliteerd om activiteiten te organiseren voor de LHBTI-gemeenschap waarvan transgender personen deel uitmaken. De gemeente voert ook geen specifieke onderzoeken uit naar de positie van transgender personen in de gemeentelijke organisatie. Het gemeentelijk personeelsbeleid richt zich op het realiseren van een inclusieve werkomgeving voor iedereen. Recentelijk hebben we deelgenomen aan de benchmark van Transgender Netwerk Nederland. Wij zijn in afwachting van de resultaten van de analyse. De resultaten kunnen worden meegenomen in het nieuwe diversiteits- en inclusiebeleid van de gemeentelijke organisatie.

5. Zijn er op dit moment speciale voorzieningen getroffen binnen de maatschappelijke- en crisisopvang in Den Haag om ervoor te zorgen dat transgenders en mensen die zich als non binair identificeren zich veilig kunnen voelen? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen? Zo nee, is het college bereid extra voorzieningen te treffen?

Er zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen genomen vanuit maatschappelijke opvang. In overleg met cliënt en reeds bestaande opvangvoorzieningen wordt gekeken naar een passende voorziening. Er is altijd sprake van maatwerk.

De gemeente is zelf ook werkgever en op de werkvloer kunnen mensen ook slachtoffer worden van geweld en discriminatie.

6. Wat voor stappen heeft de gemeente gezet om zorg te dragen dat zijzelf een gender-inclusieve en veilige werkomgeving is voor o.a. transgender personen, waaronder mensen die non-binair zijn?

In ons personeelsbeleid is inclusie een belangrijk uitgangspunt. Dit is reeds eerder uitgebreid naar voren gekomen in een gemeentelijke campagne. Het doel van de KOM (Kijk Open Minded) campagne was het vergroten van de bewustwording over diversiteit en inclusie en het gesprek hierover op gang brengen binnen de gemeentelijke organisatie. Op dit moment wordt het gemeentelijke diversiteits- en inclusiebeleid geactualiseerd. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd in de zomer van 2020.

7. Zijn er in de gemeentelijke gebouwen specifieke gender-neutrale toiletten aanwezig? Zo nee, is het college bereid ervoor te zorgen dat in elk gebouw minstens één genderneutraal toilet aanwezig is?

Op dit moment zijn er geen genderneutrale toiletten. Een nieuwe beleidsvisie op LHBTI-emancipatie is in ontwikkeling. Hierin zal onder meer aandacht worden besteed aan het in beeld krijgen van de wensen van transgender personen, bijvoorbeeld als het gaat om genderneutrale toiletten.

8. Wat gaat het college de komende tijd concreet doen om de positie en acceptatie van transgender en andere non-binaire personen te verbeteren in heel Den Haag?

Een nieuwe beleidsvisie op LHBTI-emancipatie is in ontwikkeling. Hierin zal onder meer aandacht worden besteed aan het in beeld krijgen van de behoeften van transgender personen. De visie wordt voor het zomerreces aan de Raad gezonden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,
Ilma Merx

de wnd. burgemeester,
Johan Remkes