Bijdrage Actie­pro­gramma Zorg en innovatie


Cie Samen­leving

12 maart 2020

Voorzitter,

Bij de groeiende zorgvraag kan technologische innovatie helpen. Een van de redenen dat de zorgvraag zo oploopt is dat er niet genoeg wordt gedaan aan preventie. Preventie wordt in zijn algemeenheid wel genoemd in het actieprogramma, maar vrij kort. Zou hier niet meer focus op moeten komen? Juist hier kan innovatie bijdragen aan het verlagen van de zorgbehoefte.

Kan de wethouder aangeven of er in de bewustwordingscampagnes en communicatie naar bewoners ook aandacht wordt besteed aan hoe belangrijk gezonde voeding is? Er zijn tegenwoordig veel digitale tools die mensen kunnen helpen met gezonder eten en ook sporten. Wordt daar ook aandacht aan besteed? Is voeding bijvoorbeeld een onderdeel van het te ontwikkelen bordspel “Gezond Lang Thuis”?

Wel vreest mijn fractie dat de menselijke factor in het geding komt. Menselijk contact in de zorg, vooral geestelijke, kan nooit vervangen worden door techniek.

Ook de verschillen in inkomen, zouden uiteindelijk kunnen leiden tot een verschil in zorgkwaliteit.

In het actieplan komt een aantal keer naar voren dat er veel met data gedaan gaat worden. De Partij voor de Dieren vraagt zich af in hoeverre de privacy is geborgd. Het college geeft aan dat de zorgvraag zo goed in kaart gebracht kan worden, maar is het echt nodig dat data op zo’n grote schaal verzamelt wordt en gedeeld met zoveel instanties? Hebben burgers zicht op met wie hun gegevens allemaal gedeeld wordt? Hebben burgers de mogelijkheid om daar niet aan mee te doen of sluiten ze zich dan ook af van zorg?