Bijdrage Commissies Program­ma­be­groting 2022-2025


13 oktober 2021

Inhoudsopgave

Kern Bijzonder, stadsentree Koekamp en Haven Centraal Station en herhuisvesting Vissershavenstraat

Voorzitter,

Een aantal vragen. Allereerst over de Koekamp. Bij de Koekamp kijken we al heel lang aan tegen een bouwput. Wanneer zien we verbetering? Daarnaast hebben we als raad ondanks vaak vragen nog steeds geen antwoord op de vraag welke consequentie de gemeente verbindt aan het feit dat de horeca bij het voorziene informatiecentrum niet wordt toegestaan. Laat de gemeente het hierbij?

Dan het haventje. Al vaak is een voorlopig ontwerp hiervan beloofd. Wanneer krijgt de raad deze eindelijk?

Dan de Vissershavenstraat. Wanneer komt precies het voorlopig ontwerp? Klopt het dat dit dan uitgaat van deels behoud? In de begroting wordt volledige sloop namelijk gesuggereerd. Wanneer moeten we het verder bespreken, want dan kunnen we in de agenda hiermee rekening houden?

Stadsontwikkeling en Wonen & zeehavens en strandbeleid, en het Meldpunt Graffiti

Voorzitter,

Laat ik beginnen met Scheveningen. We hebben al veel problemen zien langskomen, bijvoorbeeld rond het hotel en het zwakke parkeerdek. En voorzitter, recent schrok ik toen collega Arp me een plaatje toonde van hoe de bouwplannen rond de parkeergarage bij het duin eruit zouden zien. Elke keer maken we het punt over beeldkwaliteit, maar dit is weer afzichtelijk. Crematoriums die boven de duinen verrijzen. En ze worden verkocht als strandtenten, maar strandtenten horen hier toch niet? Een onaangetaste duin die al werd aangetast door een parkeergarage verdwijnt nu geheel om plek te bieden aan strandtenten. Waarom? Waarom zo de charme van dit stukje verpesten? Waarom zo nodig dit bebouwen? Weer lijkt groen te verdwijnen en te worden vervangen door dertien in een dozijn gebouwen.

Dan een vraag over zeehavens. De tarieven voor de zeehaven is nu niet kostendekkend. Waarom? Is gegeven de schaarste van de capaciteit het niet beter om de tarieven te verhogen? Dan een vraag over de UFA. Waar is de garantie van 9 miljoen voor nodig?

Verder lopen de kosten van de fietsenstalling Kijkduin alsmaar op. Waarom is het wenselijk om hiermee door te gaan? Is het ondertussen niet beter om het anders aan te pakken?

Voorzitter, het licht aan het eind van de tunnel bij het KJ-plein lijkt er nog niet. Klopt dat de bouw weer is uitgesteld? Want er waren toch dit keer wel harde afspraken via de packagedeal of kan dit zomaar weer jaren duren totdat er eindelijk schot zit. We wachten ondertussen ook al heel lang op een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte. Toen er weer extra geld bij moest hebben we het hier weer over gehad. Toen bevestigde de wethouder dat er snel een raadsvoorstel zou komen. Wat schetst de verbazing? Een raadsvoorstel dat al voor 2017 was beloofd komt wellicht in Q1 of zelfs Q2. Vanwaar die vertraging? En waarom wordt opeens gesproken over een ‘eventueel’ raadsvoorstel? Ik neem aan dat de wethouder zijn woord houdt en het gewoon als raadsvoorstel presenteert, klopt dat? Ook rond de Koekamp is het een drama; ik noemde het al eerder.

Voorzitter, we hebben het vaker over hotels. Overal poppen ze op. Nu weer aan Bezuidenhoutseweg 50. Waarom in hemelsnaam? Wat de Partij voor de Dieren betreft sturen we nu hier op woningen.

Dan de welstandscommissie. Is hier niet meer capaciteit benodigd gegeven dat het niet lukt jaarverslagen die volgens de wet zijn vereist te leveren? En moeten we als college en raad ons niet schamen dat we al jaren niet spreken met de welstand terwijl dit verplicht is?

Dan diverse vragen:

Allereerst de Theresiakerk. We zijn blij dat die wordt behouden en houden graag vinger aan de pols. Kan de wethouder verzekeren dat niet uiteindelijk de omliggende bebouwing in plaats van de kerk wordt gesloopt? Mijn fractie maakt zich bijvoorbeeld zorgen om het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat 35. Als dit geen school meer is kan deze toch gewoon worden gerenoveerd en hoeft toch niet te worden gesloopt? We kunnen dan zomaar van de regen in de drup komen.

Dan de Venen. Hier komt een PUK. Kan de wethouder garanderen dat hier wel 30% sociaal wordt behaald?

Dan de Waldorp Four. Er worden 400 extra woningen gebouwd via een kruimelregeling. Hoe kan dit? Wat is er kruimel aan 400 woningen? Waarom is de raad hier niet bij betrokken?

Dan de groene leges. Wanneer horen we meer over de inzet om die beter te laten gebruiken?

Dan een vraag over stikstof. Wanneer komt hier meer informatie over? Gaan we als Den Haag eindelijk in actie komen?

Tot slot de Binckhorst. Weer komt er een parkeergarage bij met de naam ‘BinckPark'. Niet omdat het de broodnodige vergroening gaat opleveren, maar dit is een catchy naam voor een grote parkeergarage. Waarom? Wat is gebeurd met het idee om onder de grond te gaan? En wat is er gebeurd met het idee om juist niet in de plint woningen te realiseren? Waarom gooien we hier de vele beleidskaders weer uit het raam?

Grondbeleid en Vastgoed

Hier hebben we recent over gesproken en toen gaven we als Partij voor de Dieren aan dat we teleurgesteld zijn in de trage voortgang rond de verduurzaming van de gemeentelijke panden. Ook vroegen we aandacht voor de brief over braakliggende terreinen. Die zou klaarliggen, maar hebben we nog steeds niet ontvangen. Wanneer komt deze?

Archeologie en monumentenzorg

Voorzitter, de wethouder gaf bij de vorige begrotingsbehandeling aan dat via de stofkamoperatie alle gebouwen vanaf 1850 nog eens worden bekeken. Hij zei toen toe om vanaf het einde van 2020 jaarlijks aan de raad hierover te communiceren. Wanneer horen we hier meer over?

Openbare Orde en Veiligheid

Voorzitter,

Ik wil het graag hebben over demonstraties. Zoals de burgemeester wel weet, is de Partij voor de Dieren een groot beschermer van het demonstratierecht. Gelukkig gaat dat vaak goed. In veel gevallen verlopen demonstraties en protesten goed en is er goed overleg tussen organisaties en gemeente. Gelukkig maar, anders zou de stad met gemiddeld 1700 demonstraties per jaar een grote chaos zijn. Nu het er op lijkt dat dezelfde regering nog een paar jaar doorgaat, verwacht ik dat dit aantal niet zal slinken. Het is dus noodzakelijk om als stad goed voorbereid te zijn.

Toch gaan er nu te veel dingen mis. Hoe kan het dat de burgemeester niet aan had zien komen dat demonstraties rondom het tijdelijke Tweede Kamergebouw voor enorme opstoppingen zou zorgen? Het was toch te verwachten dat mensen nog steeds willen demonstreren bij het centrum van de regering? Wordt er al gewerkt aan een werkbare oplossing hiervoor? Wordt er ruimte voor vrijgemaakt? Zo ja, waar en wanneer?

En dan het oppakken van pers tijdens demonstraties. Mijn fractie is hier erg van gesproken. In juni werd er ook al een fotograaf meegenomen door de politie, en deze maand werden er ook in korte tijd twee journalisten en een fotograaf opgepakt. Samen met de SP en GroenLinks hebben we hier al vragen over gesteld, maar mijn fractie wil graag van de burgemeester weten of deze incidenten al zijn besproken met de politie? Wat zijn nu de afspraken rondom pers passen? Wat zijn de consequenties voor politieagenten die journalisten tijdens hun werk arresteren? Hoe heeft de burgemeester dit opgepakt?

Wat voor gesprekken voert de burgemeester in de driehoek over politiegeweld bij demonstraties? Wat is het beleid rondom het preventief oppakken van demonstranten? We zagen het hier in Den Haag gebeuren, maar ook onlangs in Rotterdam. Hoe oordeelt de burgemeester over het oppakken van demonstranten nog voordat ze iets gedaan hebben?

Ten slotte een heel ander onderwerp, namelijk de trainingen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De Partij voor de Dieren is erg blij dat onlangs de eerste training 'Safe at Home' voor woonconsulenten en medewerkers sociaal beheer van woningcorporaties heeft plaatsgevonden. Ook lezen we dan op een later moment ook overige medewerkers van de woningcorporaties getraind zullen gaan worden. Wij zijn erg benieuwd wat dit gaat opleveren en hopen dat de burgemeester ons hiervan op de hoogte houdt.

Financiën

Voorzitter,

Ik kan mij aansluiten bij de vragen van de heer de Vuyst over o.a. Het weerstandsvermogen. Mijn fractie vindt het geen goede zaak dat met deze begroting een volgend college wordt opgezadeld met een structureel tekort van 19 miljoen vanaf 2023. Bovendien wordt gepretendeerd dat sommige structurele uitgaven incidenteel zijn. In de lijst met knelpunten en prioriteiten staan bijvoorbeeld het versterken van de privacy-organisatie en het handhaven op milieuzones aangemerkt aan incidentele uitgaven, terwijl dit toch hopelijk structureel is, vraag ik aan de wethouder? Er staat nu ‘In welke mate de kosten structureel zijn, is nu nog niet bekend. De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn deels incidenteel en deels structureel. Voor de structurele component moet de komende tijd duidelijk worden hoe dit wordt ingevuld.’ Op deze manier worden financiële problemen gewoon over de schutting gegooid. Intussen zegt wethouder Mulder in de krant dat de belastingen wel omlaag kunnen. Hoe rijmt deze wethouder dat met elkaar?

Daarnaast maakt mijn fractie zich zorgen dan het programma en de projectkosten duurzaamheid in 2023 op nul zijn berekend, omdat college verwacht dat het Rijk dit op zal pakken. Heeft de wethouder enige garantie dat dit zal gebeuren?

Economie

Voorzitter,

Het leek bijna alsof we er waren. Het duurde even, maar eindelijk kwam ons voorstel over het stoppen met dieren tentoonstellen voor entertainment erdoor. Een van de redenen voor het indienen van dit voorstel, was om het tentoonstellen van papegaaien en andere vogels tegen te gaan. De wethouder heeft heel erg haar best gedaan om uit te vogelen hoe dit nou geregeld moest worden, het voorstel werd aangenomen, en we dachten dat het nu geregeld was. Toch staan de papegaaien er nog. Zoals al voorspeld in ons initiatiefvoorstel, zit er een loophole in onze wetgeving, want deze activiteit valt volgens het college niet onder straathandel. Dit terwijl er wel degelijk geld wordt gevraagd om met deze dieren op de foto te kunnen.

Volgens de beantwoording moet voor het tentoonstellen van dieren een vergunning worden aangevraagd voor inname van de openbare weg, maar er is niemand die dit controleert. Dus, voorzitter, via u een oproep aan de wethouder; hoe gaan we dit oplossen? Gaat het college nu handhaven op het tentoonstellen van papegaaien doordat deze vergunning niet is afgegeven? En wanneer ontvangt de raad de uitvoering van het college van ons initiatiefvoorstel hierover?

Dan heb ik ook nog drie vragen over de renovatie van het Binnenhof. Mijn fractie heeft geruchten gehoord dat de mooie oude Kastanjes op de Hofplaats, toch gekapt gaan worden. de wethouder heeft eerder aangegeven dat dit niet het geval zou zijn, dus ik hoop dat zij deze belofte kan bevestigen. Daarnaast is mijn fractie benieuwd naar de stand van zaken rondom de plannen om te bouwen naast het Catshuis. Zijn deze plannen van de baan? Mijn laatste vraag rondom dit onderwerp gaat over de biologische markt. Vanwege de Binnenhof renovatie most deze verhuizen van de Hofplaats naar de Lange Voorhout. De ondernemers op deze markt hebben al meerdere malen aangegeven dat er problemen zijn met de stroomvoorziening. Zonder stroom staan zij in de kou en kunnen klanten niet pinnen. Vindt de wethouder dit acceptabel voor een locatie die is aangewezen door de gemeente als alternatief voor deze ondernemers? Graag een reactie.

Tot slot nog een vraag over het bordje aan de voorkant van het stadhuis waarop staat dat Den haag een Fairtrade gemeente is. Is dit nog steeds het geval? Op de website fairtradegemeente.nl staat 2018 als laatste certificatie van Den Haag. Mogen wij als gemeente dit keurmerk nog dragen?

  • Het tentoonstellen van papegaaien valt niet onder straathandel. Bij straathandel vindt er verkoop van producten plaats. Voor het tentoonstellen van papegaaien zou een vergunning moeten worden aangevraagd voor inname openbare weg (art. 2:10 van de APV), of dit kan onderdeel uitmaken van een evenement, wanneer de vogels op het evenemententerrein worden tentoongesteld.

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, Overhead

Voorzitter,

Ik wil het graag even hebben over het stadsdeel Laak. Ik was teleurgesteld in het antwoord van het college dat het vergroenen en opknappen van deze wijk geen voorrang heeft. Het ging eerder vandaag al over Raad in de Stad. Ik ben destijds bij deze bijeenkomst geweest in de Haagse Hogeschool en ik denk dat alle raadsleden die daarbij waren zich nog wel herinneren dat de bewoners enorm veel goede ideeën hadden. Meer veilige speelplek voor kinderen, vergroening, intensivering van de pandbrigade en nog veel andere onderwerpen. Laak is de meest verstenende wijk van de stad, die ook nog eens gaat groeien met 42% zonder dat er echt vergroening plaatsvindt. De bewoners maken zich zorgen en voelen zich ongehoord. Heeft dit stadsdeel wel genoeg capaciteit en middelen om de wijk op deze enorme transitie voor te bereiden? Ik was laatst toevallig bij een bijeenkomst van bewonersvereniging Radilaak toen er net een brief binnenkwam dat de van Musschenbroekstraat vergroend zal worden. Hier hebben zij zich maar liefst acht jaar hard voor gemaakt, dus de blijdschap was groot. Toch zie ik dat niet terugkomen in de begroting. Daardoor vrees ik een beetje voor de kwaliteit van deze vergroening. Worden bewoners en bewonersvereniging en hierbij gehoord en betrokken en zo ja, hoe en wanneer?

Ik ga nog even door op Laak. De Partij voor de Dieren is van mening dat we per wijk maatwerk moeten leveren. En hoewel portiekhangen in andere wijken ook speelt, hebben vooral in Laak bewoners enorm veel last van mensen die rondhangen in portieken. De oost-Europese arbeidsmigranten die hutje mutje in Laak zitten weggestopt, gaan de straat op om te roken, bier te drinken en te hangen. Begrijpelijk, als dat je woonsituatie is, maar bewoners van de portieken hebben er last van en voelen zich geïntimideerd. Zou de wethouder na willen denken over of we wellicht vanuit het stadsdeel een oplossing voor al deze mensen die u op straat moeten hangen, al zijn ze technisch gezien niet dakloos? Een verzamelplek waar zij heen kunnen? Het liefst een plek waar zij ook gehoord kunnen worden over de schrijnende situaties waar zij vaak in leven. Zo worden de arbeidsmigranten gesteund en de bewoners verlicht van de overlast. Ik hoor graag een reactie van de wethouder.

Laak:

  • Het college heeft, zoals ook in het coalitieakkoord is aangegeven, prioriteit gegeven aan het opknappen van de wijken Bezuidenhout-Oost, Kraayenstein, Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Dat betekent echter niet dat er geen noodzaak is om ook andere wijken en buurten in de stad (waaronder Laak) op te knappen, maar het college handelt naar de financiële mogelijkheden.

Buitenruimte

Voorzitter,

Voor dit programmaonderdeel heb ik een splitsing gemaakt in zwerfvuil, groen, dierenwelzijn en de zeehaven. Na veel technische vragen en beantwoording daarvan, waarvoor we de ambtenaren hebben we toch nog wel een vraag aan de wethouder over de begrote 30 miljoen voor een schone buitenruimte. Al eerder heeft de raad onze motie aangenomen om sigarettenpeuken aan te pakken. Kan de wethouder aangeven wat voor maatregelen in de 30 miljoen zijn om specifiek de sigarettenpeuken aan te pakken?

Groen.

Het opknappen van de buitenruimte in versteende wijken zoals Laak. Laakkwartier -Oost scoorde zelfs het slechtste rapportcijfer van alle buurten in Nederland in een Landelijk onderzoek van de Vrije Universiteit. Uit beantwoording van een van de technische vragen op dit punt geeft het college aan dat het college handelt naar de financiële mogelijkheden. De raad heeft al meerdere moties aangenomen om versteende wijken te vergroenen. Kan het college toelichten waarom dan geen budget wordt vrijgemaakt om versteende plekken zoals Laak of Transvaal te vergroenen?

Eerder hebben we als raad de nota stadsnatuur vastgesteld waarin we ruimte geven aan insecten. Toch werden wij door diverse omwonenden gewezen op het feit dat op een van de stadsboerderijen een wespennest was verwijderd. Uit de technische vragen die onze fractie hierover heeft gesteld blijkt ook dat wespennesten in de openbare ruimte worden bestreden als deze overlast geven. Criteria die de gemeente daarin hanteert is, zo blijkt uit antwoorden op onze vragen, ‘Als er sprake is van acuut gevaar voor de volksgezondheid door de mogelijkheid van aanvallen door meerdere wespen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een nest in de openbare ruimte in de nabijheid van een school of speeltuin dat verstoord kan worden.’ Nesten worden niet verplaatst maar echt bestreden. in 2020 zijn daardoor ruim 100 nesten en wespen gedood. Kan het college verklaren of die criteria niet moeten worden aangescherpt en waarom niet voor verplaatsing van die wespennesten wordt gekozen?

Helaas krijgt onze fractie geregeld klachten over drones die natuurgebieden vliegen. Daar zorgen ze zowel voor overlast voor aanwezige diersoorten als de mens die geniet van de rust. Kan het college aangeven of zij drones in natura-2000 gebieden en bosrijke gebieden wil verbieden?

Groenbeleid en egels.

Nestje met egels verstoord door bladblazers van de gemeentelijke groenbeheerder. De egelopvang heeft een training aangeboden om rekening te houden met egels. Doen we dit stadsbreed uitrollen, gezien het feit dat de egels overal voorkomen?

De financiering van opvangcentra voor in het wild levende dieren.

In 2019 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen. In de tussentijd heeft Pijnacker Nootdorp wel financiering geregeld. Den Haag nog niet. Waarom niet? De gemeente legt wegen aan, legt tramleidingen aan, bouwt gebouwen. Als gemeente stoppen we vele miljoenen aan het aanleggen en faciliteren van gevaren voor in het wild levende dieren, waardoor deze dieren vaak gewond of in benarde posities komen en uiteindelijk hulp nodig hebben vanuit de diverse opvangorganisaties. Die wild opvangorganisaties krijgen geen ondersteuning vanuit de gemeente om die dieren te verzorgen, terwijl de gemeente ook een algemene zorgplicht moet voltooien. De gemeente betaalt alleen het opruimen van dode dieren. Voorzitter, waarom geven we geen gehoor aan het landelijk aangenomen voorstel? Moeten we anders straks de opvangcentra de opdracht geven om dieren te doden zodat ze dan meer budget vanuit de gemeente kunnen aanvragen?

Ook nog een vraag over de extra middelen van ruim 2 ton. Hoeveel daarvan is gereserveerd om de verwachte toename van gevonden huisdieren als gevolg van corona in de opvang te bekostigen

->stadsboerderijen fokken van dieren

-> geiten twee kleintjes minimaal per worp

-> witte melkgeit, de bonte geit, de toggenburger, de dwerggeit, de nubische geit -> moeten van al deze geiten jonkies rondlopen op de boerderij als we weten dat we voor heel veel van deze dieren een nieuw huisje moeten zoeken. Al dat fokken, grootbrengen, het zoeken van een nieuw huisje en uiteindelijk de verkoop met een halfjaar overeenkomst kosten allemaal belastinggeld. En kortom voorzitter, geven we hiermee niet het goede voorbeeld van het verzorgen van een huisdier want je in principe neemt totdat het dier uit ouderdom of ziekte overlijd. Deze stadsboerderijen zijn ook huisdierinformatiepunten waar wordt geleerd wat verantwoord huisdierenbezit. Vindt de wethouder dit voorbeeld dan echt nog wenselijk anno 2021?

Hondenbeleid.

Er is een evaluatie toegezegd kan de wethouder hoe het nu met die evaluatie staat, wanneer kunnen we daar de uitkomsten van verwachten. Hoe is rekening gehouden met eventuele uitkomsten en rekening houdend met de uitvoering van de motie: plan van aanpak voor veilige losloopgebieden waarbij een aantal verbetervoorstellen werd gedaan waar alleen geen budget voor gevonden kon worden, bleek in december 2020. Kan de wethouder aangeven hoeveel extra budget hiervoor is uitgetrokken?

Duurzame zeehaven.

Voorzitter, tot slot de zeehaven. Zoals het college aangeeft ligt de focus op visserij, offshore dienstverlening, zeezeilen en kleine cruiseschepen. In 2022 werkt het college verder aan innovatieve en duurzame bedrijvigheid. Uit onze technische vragen geeft het college hoe zij probeert te sturen op duurzame bedrijvigheid. Maar kan het college aangeven hoe duurzame bedrijvigheid samengaat met zeezeilen en duurzame bedrijvigheid en visserij samen gaan? Moeten we als college niet meer sturen op het verduidelijken van het container begrip duurzame en innovatieve bedrijvigheid en wat wij als stad van Vrede en Recht daar wel en niet wenselijk vinden?


Duurzaamheid

Voorzitter,

We hebben te maken met een klimaatnoodtoestand. Als we niet in actie komen dan zullen de gevolgen van klimaatverandering levensbedreigend zijn. En voorzitter, ondertussen zijn we toe aan de vijfde begroting van deze raadsperiode. Hoewel we elke keer wat duurzame stapjes vooruit zien gaan, blijven de grote broodnodige verandering uit. Elk jaar maken we het punt dat we op een stuurloos schip zitten waar de kaart en kompas ook nog overboord zijn gevolgen. Er wordt namelijk niet gestuurd op een eindplaatje. Hopelijk kan een volgend college wel het stuur vinden en concrete doelen en tussendoelen stellen.

Nadat de wijkenergieplannen geflopt zijn, is onze hoop bij dit college gevestigd op de transitievisie. Hopelijk wordt dan duidelijk waar en hoe we de energietransitie gaan aanpakken. Tot nu toe is vooral gestuurd op de warmte uit Rotterdam. Maar naast het feit dat het niet duurzaam is, lijkt dit ook een zinkend schip. Hoe kijkt de wethouder naar deze ontwikkelingen? Dan specifiek een vraag over de programma- en projectkosten. Is het niet een groot probleem dat deze niet voor 2023 zijn begroot? Zorgt dit niet voor onzekerheid onder het personeel en slaat dit niet een gat in de begroting als het geld van het Rijk niet komt?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is blij dat meer wordt ingezet op collectieve inkoopacties. Dit is iets waar we al een tijd toe oproepen. We zijn ook blij om te horen dat deze acties succesvol zijn. Wat ons betreft kan dit nog meer worden uitgebouwd.

Dan een vraag over de menukaart op maat. Aangegeven wordt dat online inwoners hun postcode kunnen invoeren en hem krijgen. Mijn fractie kan deze tool niet vinden. Kan de wethouder aangeven waar die precies op de site staat? Kan deze niet prominenter?

Wat ons betreft is de tijd van een mooie website optuigen en afwachten tot mensen het vinden voorbij. We moeten een echte communicatiecampagne vormgeven. Ziet de wethouder dit nu ook in?

Een van de zorgpunten is het VVE-fonds waar miljoenen euro’s in zit, maar die nagenoeg niet wordt gebruikt. Nu wordt gesproken over dat het lokaal initiatievenfonds kan helpen. Hoe helpt dit? Nog een fonds? Welke criteria gelden voor dit fonds en voor de evaluatie van de inzet van dit geld?

Verder is een zorgpunt de gemeentelijke organisatie. We zijn blij dat er eindelijk een nieuw energiebesparingsbeleid komt. Als de gemeente wat van zijn inwoners verwacht moet zij ook zelf gaan leveren.

Dan over afval. Minder dan de helft van het PMD-afval wordt gescheiden. Dit betekent dat de rest van de grondstoffen letterlijk de lucht in gaan. Wat doet de wethouder om het tij te keren? De cijfers zien er niet goed uit. Specifiek geeft de wethouder aan dat niet al het restafval wordt nagescheiden. Waarom is dit?

Verder stelden we een vraag over huis- en huisbladen die dat eigenlijk niet zijn. Een plicht to minimaal 10% journalistieke content is namelijk vrij laag. Wanneer wordt dit percentage verhoogd zodat we op deze manier meer papier besparen en mensen kunnen beschermen tegen ongewenste reclame?

We zijn blij dat de gemeente meer GFT wil gaan inzamelen. Kan de wethouder meer zeggen over het onderzoek naar GFT-cocons? Wanneer zien we hier actie op?

Ook vindt mijn fractie het goed dat gekeken wordt bij een aantal sloopprojecten in hoeverre het materiaal op circulaire wijze weer een bestemming kan krijgen. Wanneer worden de resultaten hiervan bekend? Want ook hier zien we graag actie in plaats van onderzoek.

Rond voedsel is het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, de HSP en PvdA aangenomen. Kan de wethouder aangeven of alle acties hieruit al zijn uitgevoerd? Is inderdaad in duurzaamheidskringen al gesproken over een meer aantrekkelijk plantaardig menu op de kaart te zetten? En hoe geeft de gemeente ondertussen het goede voorbeeld? Wordt ondertussen meer biologisch voedsel en meer plantaardig voedsel ingekocht?

Tot slot de stikstofuitstoot. Hier hebben we meermaals aandacht voor gevraagd en er zou een plan van aanpak komen met daarin concrete voorstellen, bijvoorbeeld om natuurgebieden te vergroten. Wanneer zien we dit stuk tegemoet?

Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Voorzitter,

In dit programma focust de Partij voor de Dieren op huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, sekswerkers en emancipatie.

Op het gebied van huiselijk geweld en huisdieren gaan veel dingen goed. De trainingen tussen de Stichting Mendoo en hulpverleners binnen en buiten de keten krijgen vorm. En worden langzamerhand gestart. Afgelopen maandag was de eerste training tussen de verschillende professionals en Stichting Mendoo, voorheen Stichting Blijf van mijn Dier. Goed om te horen dat al het aandringen van onze fractie en de meerdere voorstellen die we op dit gebied hebben ingediend worden uitgevoerd.

Voor het helpen van huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld is bijna €8.000 gereserveerd. Daarnaast wordt in 2022 incidenteel €50.000 gereserveerd om hulpverleners in de keten te informeren zodat ook slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier sneller geholpen worden en niet in een onveilige situatie blijven omdat ze hun huisdier niet willen achterlaten. Wel jammer dat het zolang op zich heeft moeten laten wachten.

Toch hebben we nog een aantal vragen op dit thema.

1. Bij de intake zou er nu volgens een aangenomen motie standaard gevraagd moeten worden naar de aanwezigheid van huisdieren als er sprake is van huiselijk geweld. Uit onze contacten met het werkveld blijkt dat dat nog niet altijd de standaard procedure is. Kan de wethouder toelichten hoe deze vraag is geborgd bij de intake gesprekken?

2. Op technische vragen van de Partij voor de Dieren geeft de wethouder aan dat er voor kortdurende crisisopvang onder 24-uurstoezicht 7 ton is gereserveerd. Wij krijgen signalen vanuit het werkveld dat in die noodbedden huisdieren niet meegenomen kunnen worden. Maar Voorzitter wij kregen een casus te horen waarbij een vrouw in acute nood naar het noodbed wilde met haar huisdier. Het dier was klein en zat in een hok. Mevrouw werd noodbed geweigerd en mevrouw is terug gegaan naar de gewelddadige thuissituatie. Voorzitter dat zou toch niet moeten kunnen in de stad van Vrede en Recht. Kan de wethouder toezeggen dat we in acute gevallen waarbij mensen die op de vlucht zijn naar een veilige haven met hun huisdier gebruik kunnen maken van de noodbedden?

Dan de Maatschappelijke opvang.

Goed om te horen dat de wethouder onze motie voor een permanente winteropvang voor alle dak- en thuislozen heeft gerealiseerd. Uit de technische vragen blijkt dat er geen budget is gereserveerd in de begroting voor het realiseren van de permanente winteropvang. Kan de wethouder toelichten waarom dat niet is gereserveerd? De raad heeft notabene al eerder een voorstel over aangenomen en bij de laatste werkbespreking was de opdracht om te bespreken over hoe we de winteropvang wilden invullen. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

Onze fractie zal daarom ook met een amendement komen om ook voor de toekomst financiële middelen vrij te maken voor een permanente winteropvang in de stad van Vrede en Recht waarbij alle dak en thuislozen recht hebben op noodopvang.

Voorzitter, de toevlucht hoe staat het met de geplande gesprekken?

Rotterdam krijgt een nachtopvang waarbij het dier van de dak- en thuisloze ook welkom is op dezelfde locatie. Hiermee wordt de drempel naar een opvangplek verlaagd. In Den Haag is nu opvang elders in het asiel geregeld. Maar hoe komen die dieren daar terecht en hoe komt de dakloze bij het asiel om zijn dier weer op te halen? Kunnen we kijken of we als stad het voorbeeld van Rotterdam kunnen volgen? Wat weerhoudt de wethouder om dit voorbeeld te volgen?

Sekswerkers

In beantwoording geeft de wethouder aan dat zij alert blijven op signalen over al dan niet voldoende werkplekken. Maar hoe gaan we die dan realiseren? Hoe gaan we die signalen oppikken? Wanneer leidt een signaal tot actie? Moeten we als gemeente niet een noodpot in het leven roepen voor de ondersteuning van sekswerkers die via de opting-in werken die zijn getroffen door alle corona maatregelen en nu diep in de schulden zitten?

Emancipatie

Voorzitter,

Goed dat we als stad de progressieve regenboogvlag en de transgender vlag hijsen op dagen dat we extra stilstaan bij de acceptatie van LHBTQIAP+ers in onze stad.

Voorzitter emancipatie gaat in fases van tolerantie, acceptatie naar inclusie. In de inclusie is het doel om de onderlinge solidariteit te vergroten. En daar is nog een wereld te winnen.

Een heel simpel voorbeeld als we kijken naar hoe wij omgaan met onze eigen queer werknemers in de gemeente. Voor transpersonen, non binaire personen is het gebruik van de standaard WC hokjes confronterend. Al eerder heeft de Partij voor de Dieren daar aandacht voor gevraagd. Uit onze gestelde technische vragen blijkt dat wederom een inventarisatie is gedaan en dat nu gesprekken worden gevoerd. Kan de wethouder aangeven met wie die gesprekken worden gevoerd, wat het doel is van die gesprekken en vooral wanneer de gender neutrale toiletten in alle gemeentelijke panden worden gerealiseerd?

Want voorzitter dit proces duurt al jaren maar in een paar weken tijd is wel het gehele stadhuis voorzien van nieuwe zeepdispensers en wcrolhouders. Waarom duurt het dan zolang voordat een simpele sticker op de toiletdeur is gewijzigd?

Voorzitter, de GSA’s al eerder heeft mijn fractie de motie ingediend om het pesten van LHBTQIAP+ leerlingen tegen te gaan, die is aangenomen door deze raad. Een van de punten daarin, die ook in de queernota staat is het uitbreiden van het aantal GSA’s. in de queernota is de doelstelling van 24 GSA’s in 2022 opgenomen. Hoe staat het nu met deze doelstelling? Moeten we als gemeente niet meer budget opnemen of meer maatregelen treffen om die GSA’s te stimuleren?


Sport

Voorzitter,

Stichting Sportbelang Gehandicapten 20 oktober. Zij hebben het zwaar in corona tijd kan de wethouder misschien nog reflecteren of hier lessen uit zijn geleerd voor de toekomst?

De Partij voor de Dieren heeft technische vragen gesteld over de vervanging van de kunstgrasvelden en het plastificeren van natuurgrasvelden. Uit een van de technische vragen geeft het college aan dat de aanleg van kunstgrasvelden voornamelijk vervanging van versleten en afgeschreven kunstgrasvelden betreft. Kan de wethouder aangeven wat de afschrijf termijn is van de kunstgrasvelden? Ook wordt aangegeven dat de oude velden worden gerecycled hoe gebeurd dat?

Maar toch worden ook natuurlijke grasvelden geplastificeerd. In 2022 worden drie nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Kan de wethouder inzicht geven in de aangetoonde nut en noodzaak? Kan de wethouder daarbij ook toelichten wat voor invloed de stadsecologen hebben op de gevolgen voor de natuur?