Bijdrage Bespreking Forma­tie­proces


14 april 2022

Voorzitter,

We staan al te lang stil. Laten we aan de slag gaan. De huidige crises, zoals de klimaatcrisis, woningcrisis en biodiverisiteitscrisis, wachten niet. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we vol inzetten op een groenere en inclusieve samenleving waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen. Dit betekent dat er andere keuzes moeten worden gemaakt; keuzes waarbij de leefbaarheid van de aarde voorop staat. Hier willen we voor strijden en zetten daarom in op een groen en progressief stadsbestuur. Dit wilden we vóór de verkiezingen en nog steeds staan we daarvoor. Een conservatieve coalitie biedt namelijk te weinig aanknopingspunten om de crises aan te pakken.

En voorzitter, de kiezer heeft bij deze verkiezingen geen duidelijk signaal gegeven voor een conservatief college. Ze is vooral weggebleven. De opkomst is bedroevend en moet echt beter. Ik ben blij dat hier verder onderzoek naar wordt gedaan. Door die lage opkomst hebben bovendien bijna geen partijen meer stemmen gehaald dan de vorige keer. Groep de Mos heeft een zetel extra gehaald, maar is er ruim 1600 stemmen op achteruitgegaan. De enige partijen die winnen zijn de SP met 162 stemmen, de Partij voor de Dieren met ruim 2100 stemmen en D66 met ruim 3900 stemmen. Progressieve partijen dus.

Na de verkiezingen kwam de bal wel te liggen bij Groep de Mos ondanks het verlies in stemmen omdat ze de grootste partij werd. Sindsdien is er weinig gebeurd en is er te weinig geluisterd naar de wensen van de raad, terwijl de noodzaak tot actie niet minder is geworden. Er is koffie gedronken, er zijn informateurs met een onmogelijke opdracht op pad gestuurd en er is een rapport gepubliceerd. Waar andere steden al aan het formeren zijn lopen we in Den Haag achter.

Wat de Partij voor de Dieren betreft had het proces anders gemoeten en zou de raad de regie moeten pakken. Niet alleen de grootste partij maar de hele raad moet aan zet zijn. De grootste partij is een partij met maar een vijfde van de zetels. Veel meer zetels zijn nodig om tot een gedragen stadsbestuur te komen. Daarom zeggen we ook dat de opdracht aan een verkenner of informateur gedragen zou moeten zijn door de raad. Om dit voor het vervolg anders te doen een motie:

Spreekt uit, dat:

  • het gewenst is om meer structuur aan te brengen in het verkenningsproces en de gehele raadsbetrokkenheid te vergroten.

Verzoekt de fractievoorzitters:

  • hier rekenschap van te nemen bij de volgende stappen in het formatieproces.

Verzoekt het presidium:

  • het voortouw te nemen om het formatieproces te evalueren en handvatten voor een volgende raad mee te geven, zoals bijvoorbeeld een standaard in te plannen duidingsdebat.

We hopen dat D66 deze punten ter harte neemt en ook zoekt naar onbevooroordeelde informateurs. Gelukkig biedt het rapport van de informateurs wel enige aanknopingspunten voor een vervolg. Er staat nu zwart op wit wat iedereen al wist. Gegeven de uitsluitingen is er geen logische coalitie met Hart voor Den Haag mogelijk. Echter er zijn ook alternatieven. Een meerderheid van de raad geeft aan te willen gaan voor een progressief college. Wat ons betreft kunnen we daarmee aan de slag. Laten we voor een groen en progressief college gaan!