Bijdrage Binck­horst


Cie Ruimte

4 maart 2020

Voorzitter,

Tegenwoordig zien we dat de gemeente vaak uit de kosten loopt. Alleen bij het groen in de Binckhorst is dit andersom. Al het groen dat de gemeente aan zou leggen naast het waterfrontpark van 26m breed, is opeens geschrapt. 6 miljoen wordt er bespaard en we moeten er maar op vertrouwen dat de ontwikkelaars dat groen wel mooi zullen aanleggen.

Specifiek geeft de wethouder aan dat de bezuiniging wordt ‘opgelost’ door met ontwikkelaars af te spreken dat zij zelf dit groen aan zullen leggen. De gemeente legt slechts nog de groenstrook langs de kade aan. Echter, de ruimte die nodig is voor deze sterk vermagerde groene ambities, ligt niet allemaal op gemeentelijk grondgebied. Is dit de reden dat het grote park dat ontwikkeld zou worden ook opeens niet meer op de kaart staat? Hoeveel van het waterfrontpark is er nu gepland op niet-gemeentelijke grond? Waarom wordt er geen rekening gehouden met deze kosten?

In een eerdere versie van de Beleidsregels werden de verwervingskosten en tijdelijke beheerskosten van het groen nog meegerekend in het budget voor groen en de Trekvlietzone. Dat lijkt nu niet meer het geval te zijn, is dat correct? Geeft dit dan wel een eerlijk beeld van de uiteindelijke kosten?

Kan de wethouder verder vertellen waarom de afweging is gemaakt om 6 miljoen te bezuinigen? En kan de wethouder precies ingaan op de gevolgen van deze bezuiniging? Voor zo’n grote bezuiniging wordt niet duidelijk, bijv. Op een kaartje, hoe de groene ruimte wordt ingericht met 6 miljoen minder.

De wethouder zegt steeds dat wij als Raad vertrouwen moeten hebben. Kan de wethouder uitleggen hoe geborgd gaat worden dat ‘de markt’ zich houdt aan de kwaliteitsstandaarden die wij hebben afgesproken als gemeente, maar vooral dat dat wordt bijgehouden? Moeten ontwikkelaars zich houden aan de residentiekwaliteit?

Voor de ecologische waarde is het goed als alle groenzones op elkaar zijn afgestemd. Hoe wordt dit gedaan als individuele ontwikkelaars verantwoordelijk worden voor hun eigen stukje groen? Hoe wordt versnippering voorkomen? Wie gaat het groenonderhoud verzorgen?

Dan de asfaltcentrale. Mijn fractie hoort veel bezorgde geluiden van ondernemers met panden op de Binckhorst. Zij weten niet waar zij aan toe zijn, of zij echt wel kunnen blijven zitten. Zowel van degenen die erfpacht hebben als de mensen die in gemeentepanden zitten. Hoe kan de wethouder die onzekerheid wegnemen?

Ook maakt mijn fractie zich zorgen over de aanpassing van de regels over geur. In feite betekent dit dat bewoners veel geuroverlast zullen ervaren. Klopt dit? Nu wordt ingezet op het verhogen van de schoorsteen. Betekent dit niet dat omliggende wijken last zullen gaan krijgen van de geur? Vindt de wethouder dit echt een goede oplossing?

Kan de wethouder verder ingaan op de gevolgen van de stikstofproblematiek op de Binckhorstontwikkelingen?

Tot slot, De Partij voor de Dieren kan zich aansluiten bij veel van de gestelde vragen. Specifiek die over de betrokkenheid van de raad, participatie en over voorzieningen. Er blijkt dat, zoals voorspeld, de sturing door de gemeente en raad niet goed aanwezig is. We zijn zonder zwembandjes in het diepe gegooid en blijken niet te kunnen zwemmen.