Bijdrage Leiding door de Midden


Raad

5 maart 2020

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft is onwenselijk dat de warmterotonde er komt. De enige met belang is de vervuilende Rotterdamse industrie. Als we echt in 2030 klimaatneutraal willen zijn is deze leiding geen oplossing. Met de leiding door het midden halen we juist fossiele restwarmte naar Den Haag en vervangen zo gas door olie. Hierbij vervangen we gas wat kan bijspringen afhankelijk van de piekvraag door warmte wat standaard dezelfde basislast heeft.

Eneco gaf aan Den Haag te volgen voor wat betreft de toe te stane warmte. Het is onwenselijk dat we onze huizen gaan verwarmen met olie in plaats van gas. Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • met een kader te komen voor restwarmte die de gemeente Den Haag onwenselijk acht;
  • in elk geval bij Eneco aan te geven dat warmte uit olieraffinaderijen onwenselijk is voor Haagse huishoudens

En daarbij worden duurzame bronnen ook nog verdrongen. Voor duurzame bronnen is van belang dat een warmtenet een temperatuur heeft van 70 graden. Dit is ook in het Klimaatpact vastgelegd. Hier zou het college op moeten sturen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college zich in te spannen om te zorgen dat alle hoofdnetten een aanvoertemperatuur van maximaal 70 graden krijgen, zodat deze geschikt zijn voor Haagse aardwarmte.

Dan de gevolgen voor de natuur. Honderden bomen worden gekapt. Dit is slecht voor dier en natuur. Daarbij lijkt de aanleg plaats te vinden bij de ecologische zone en de hoofdboomstructuur. Vandaar de volgende motie.


Tot slot ook nog over het proces. De wethouder schetst in haar brief een vrij vertekend beeld van de werkelijkheid. De gemeenteraad heeft zich nooit positief uitgelaten over de Leiding door het Midden.

Verder heeft de wethouder aangegeven eerst de Commissie te betrekken alvorens besluiten te nemen rond de Leiding. Waarom niet wachten op de Commissie? Het is onduidelijk waarom de haast zo groot was dat het college direct een standpunt moest innemen.

En dan staat er dat per raadsmededeling is ingegaan op het standpunt van het college. Dit klopt niet, want het collegebesluit is niet naar de raad gestuurd en in de raadsmededeling wordt niet de essentie van het collegebesluit benoemd. Mijn fractie begrijpt daarbij niet waarom de wethouder niet een raadsvoorstel wil voorleggen op dit zeer politieke onderwerp. Graag een reactie.

Motie in tweede termijn:

Spreekt uit dat:

  • restwarmte in de Leiding door het Midden uit de fossiele industrie komt en dus op dit moment niet gezien moet worden als klimaatneutrale warmte.