Bijdrage Raad Program­ma­be­groting 2020-2023


Raad

20 februari 2020

Eerste Termijn

Voorzitter,

Vandaag bespreken we een begroting van vooruitschuiven. Vooruitschuiven van het aanpakken van het klimaatprobleem, vooruitschuiven van de invulling van de gigantische bezuiniging op zorg en vooruitschuiven van keuzes rond de besteding van de Enecomiddelen.

Allereerst de zorg. Er wordt nog steeds 24,6 miljoen structureel bezuinigd op kwetsbare oudere en jongeren. Daarbovenop moet nog eens 7,3 miljoen worden bezuinigd door de verloren rechtszaak. Ook met een zogenaamde verzachting van 14,5 miljoen wordt alsnog snoeihard bezuinigd. Én de wethouder kan niet goed onderbouwen hoe ze tot haar cijfers komt en hoe erg kwetsbare groepen hierdoor getroffen worden. De Partij voor de Dieren steunt de moties van andere partijen hierover.

Dan de aanpak van klimaatverandering. We zien hier vooral onduidelijkheid. Allereerst over welk doel we nou hebben; dat lijkt me echter evident; een klimaatneutraal 2030. Om dit in de begroting te corrigeren een amendement om de CO2-indicator aan te passen.

Ook is het onduidelijk of het college het klimaatpact nou omarmt of niet. Waarom is het college niet bereid het Klimaatpact te ondertekenen?

Voorzitter, er is ook onduidelijkheid rond de besteding van de Eneco-middelen. Want waarom niet nu al bepalen welke duurzaamheidsinvesteringen met deze middelen wenselijk zijn? Je hoeft niet te wachten tot geld op je rekening staat om al vooruit te denken. Nu wachten we weer op een stedelijk energieplan waar dan wellicht wel een echt bestedingsplan in zal komen.

Een aspect dat de Partij voor de Dieren al talloze keren naar voren heeft gebracht is dat we de burgers met al onze regelingen niet bereiken en degene die we wel bereiken hebben het juist minder nodig. Zo komen groenedakensubsidies terecht in al groene, dure wijken en de subsidiepot komt niet op. Vandaar de volgende motie

Aangezien we nu bovendien de afspraken met corporaties gaan herzien biedt dit duurzaamheidskansen. Vandaar de volgende motie

Dan de motie van de VVD over het ophangen van een plakaat. Zijn we een nationaal archief geworden? En indien dit het geval is missen we een belangrijk document. Vandaar de volgende motie

Eigenlijk zien we weinig verschil, bijvoorbeeld rond de subsidieregeling, met wat al 10 jaar op duurzaamheidsgebied gebeurt. Voor mijn fractie is zo nog steeds onduidelijk wat dit jaar nou echt gaat gebeuren wat anders is dan de voorgaande jaren. Ook het onduurzame gemeentelijk vastgoed moddert door en wordt te beperkt aangepakt.

Van doorrommelen op klimaatgebied is een kleine stap naar doorrommelen op het gebied van stikstof. “Niet alles kan”, aldus de heer Remkes. Maar het Rijk, provincie en gemeenten willen wel alles en als er problemen zijn wijzen ze naar elkaar. Een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het terugdringen van stikstof wordt te weinig gevoeld. Dit terwijl we juist in Den Haag bewust moeten zijn van onze kwetsbare natuur. Om als gemeente ook bij te dragen aan de bescherming van de natuur de volgende motie met de volgende titel: niet alles kan, een milieuzone wel.

We zien verder nog steeds dat natuur onder druk komt, bijvoorbeeld door bomenkap, de aanleg van asfalt of woningbouw. We kijken daarom uit naar de nieuwe nota stadsnatuur. Kan de wethouder aangeven wanneer deze komt en kan hij aangeven dat op dat moment de motie ‘Inventarisatie uitbreiden ecologische verbindingszones’ uit 2017 zal worden afgedaan? Van belang is dat we onze kwetsbare natuur versterken.

Ook de stad moet vergroenen. Veel meer bomen moeten er komen. In de Rivierenbuurt ligt bijvoorbeeld een mooi plan. Vandaar de volgende motie.

Dan over dierenwelzijn. We zijn zelf met meer dan honderd voorstellen gekomen om onze Haagse dieren een beter leven te gunnen. We zijn erg benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop.

Ten aanzien van de begroting is het vreemd dat dierenwelzijn niet als gemeentelijk doel wordt benoemd. Bij de vorige begroting is hierover een amendement aangenomen, maar in deze begroting zijn de dieren weer verdwenen. Daarom nogmaals dit amendement voor het vergeten dier.

Een ander voorstel wat eerder is aangenomen is dat er een actieplan zou komen om kades diervriendelijk te maken. Dit plan is echter nooit gekomen. Vandaar de volgende motie.

Dan de honden. Er zou een campagne komen over zogenaamde overlastgevende honden. Dit is wat te smal. Vandaar de volgende motie

Tot slot, de walvisopvang of eigenlijk de bruinvissenopvang. Dit zou er alleen moeten komen als dierenwelzijn voorop staat. Dus geen nieuw dolfinarium in Den Haag. Vandaar de volgende motie.

Dank

Tweede Termijn

Voorzitter,

Allereerst de CO2-indicator. Dit is echt een gebed zonder eind. Telkens zegt de wethouder de indicator aan te passen. De raadswerkgroep heeft dit verzocht. Vervolgens gebeurd er in meerdere begrotingen niets en zegt de wethouder dat het haar spijt. Dan dien ik voor 2020 per amendement exact in wat de wethouder in de technische vragen heeft aangegeven en dan zegt de wethouder dat mijn voorstel niet in lijn is met het beleid. Waarom kiest de wethouder niet voor transparantie en stelt uit? Waarom wachten op de begroting 2021?

Daarnaast hoopten we dat het college het klimaatpact eindelijk eens zou omarmen. Juist om te laten zien aan de ruim 300 Haagse organisaties dat we ons gezamenlijk inzetten voor een klimaatneutraal Den Haag. Gebruik de Haagse kracht zou ik zeggen. Vandaar nog een motie hierover.

Dit is juist een belangrijk symbool voor organisaties. We zien juist dat het college de afgelopen tijd energie uit de stad zuigt door bewust niet initiatieven van bewoners en bedrijven op dit vlak te omarmen.

Dan het bereiken van de mensen op duurzaamheid. Dit gaat nu niet goed. We bereiken mensen die al actief zijn, maar juist niet de mensen en wijken die het meeste baat hebben van de regeling. Van die doelgroep kijkt nagenoeg niemand naar de website. Naar aanleiding van de reactie van de wethouder hier nog wel een aangepaste motie.

Dan stikstof, het college wil niet een grotere milieuzone goed bekijken, terwijl dit juíst een kans biedt om de stikstofuitstoot te laten dalen. Mijn fractie begrijpt niet waarom we als gemeente deze milieuzone niet verder zouden verkennen. Dan kunnen we als Den Haag laten zien dat we ook maatregelen willen nemen.

Tot slot, de walvisopvang. Het verbaast mijn fractie hoe makkelijk de wethouder aangeeft dat deze motie overbodig is. Juist nu is het moment om punten mee te geven. Als de wethouder al met een plan is gekomen dan is een dergelijk punt te laat.