Bijdrage Commissies Program­ma­be­groting 2020-2023


12 februari 2020

Inhoudsopgave

Monumenten

Voorzitter,

Bij de behandeling van de jaarrekening gaven we aan dat er met een stofkam door de oude inventarisaties moet worden gegaan. We zijn blij dat de wethouder dit gaat doen. Ons enige zorgpunt is dat we tot 2023 moeten wachten. Kan de wethouder niet toezeggen om al tussentijds resultaten te presenteren? Kan de wethouder verder toezeggen dat naast monumenten ook een lijst komt van beeldbepalende gebouwen die we in een bestemmingsplan of de nieuwe omgevingswet extra willen beschermen?

Verder wachten we op de kerkenvisie. Daar wachten we al een tijd op. Wanneer komt hij eindelijk?

Kern bijzonder en stadsentrees

Kan de wethouder aangeven waarom 2,4 miljoen extra in de Koekamp wordt geïnvesteerd en wanneer hierover is besloten? In de begroting lijkt de wethouder aan te geven dat die 2,4 miljoen komt door besluitvorming in de Raad; kan de wethouder hierop ingaan?

Kan de wethouder verder aangeven waarom de kosten van het KJ-plein ook structureel toenemen?

Tot slot zou mijn fractie graag van de wethouder horen wat de plannen zijn voor de haven naast de Herenbrug. Gaat deze ontwikkeling ten koste van groen? Worden bomen hiervoor gekapt?

Wanneer gaat de gemeente verder in op de overkapping van de A12 en wat daar mogelijk is?

Stadsontwikkeling en wonen, strandbeleid en zeehavens

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de leefbaarheid in Den Haag. We willen niet dat woningen koste wat kost worden gebouwd. Het is van groot belang om zaken als luchtkwaliteit, natuur en duurzaamheid zwaar mee te laten wegen in de beslissingen die genomen worden.

Dit jaar moet daarbij de omgevingswet worden geïmplementeerd. Hoe wordt hier zorg voor gedragen en hoe zorgt de wethouder dat de Raad hier goed bij wordt betrokken? Is de wethouder bereid om belangrijke besluitpunten al naar de Raad te sturen voordat de omgevingsvisie is afgerond?

Een belangrijk aspect bij woningbouw is nu de PAS-uitspraak. We willen de wethouder nogmaals oproepen om als Den Haag zelf maatregelen te treffen om de gevolgen voor de natuur te beperken, bijvoorbeeld door een ruime milieuzone in te voeren.

Kan de wethouder verder aangeven wanneer de Raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het CID? Is het volgende moment de gebiedsvisie? Kan de wethouder specifiek aangeven wanneer de raad wordt geïnformeerd over de openbare ruimte, bijvoorbeeld op basis van een beeldkwaliteitsplan?

Over de ontwikkeling in Zuid-West heeft mijn fractie dezelfde soort vragen. Wanneer wordt de gebiedsvisie aan de Raad voorgelegd?

Een ander belangrijk punt voor de Partij voor de Dieren is het aanpak van verkrotting. We wachten ondertussen al heel lang op de toegezegde brief hierover. Wanneer zien we nou actie van het college om meer hieraan te doen? Kan de wethouder daarnaast aangeven hoe een budgetneutrale intensivering uitpakt? Nu zien we steeds projecten, zoals de gebouwen hiervoor aan het Spui, langskomen waarin een eigenaar bewust heeft gekozen ze te laten verkrotten en er dan garen bij spint bij een nieuwbouwplan. Specifiek heeft mijn fractie vragen over de ontmoetingskerk. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is? Wordt hierover intensief met de buurt gesproken en wordt dit plan voorgelegd aan de Raad?

Tot slot over de zee en strand. Kan de wethouder aangeven wanneer de evaluatie over de strandhuisjes naar de raad komt? En kan de wethouder aangeven wanneer de keuze rond jaarrond strandpaviljoens wordt voorgelegd? Eerder hebben we als fractie bovendien aandacht gevraagd voor de snelheid van voertuigen op het strand. We krijgen nog steeds signalen dat te hard gereden wordt. Wat doet de wethouder hieraan?

Verder is vorig jaar gewerkt aan het havenconvenant met daarin duurzaamheidsafspraken. Kan de wethouder ingaan op de status daarvan?

Vastgoed en grondbeleid

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is van belang dat we ons vastgoed snel verduurzamen en dat we onze grond echt inzetten voor maatschappelijk wenselijke investeringen en niet alleen proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Van de wethouder zou ik graag horen wanneer het raadsvoorstel er komt voor een sterkere verduurzaming van gemeentelijke panden?

Verduurzaming bestaande bouw

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de voortgang qua duurzaamheid. Allereerst komen duurzaamheidssubsidies niet terecht bij mensen en wijken die het het hardst nodig hebben. Juist in de armere wijken moeten we hard inzetten op verduurzamen. Is de wethouder het hiermee eens? Waarom niet met een brede comunicatiecampagne komen in wijken waar het effect hiervan het grootst is? Kan de wethouder verder aangeven wat de stand van zaken is rond het VVE Duurzaamheidsfonds? Hoe succesvol is dit?

Verder hoort mijn fractie graag van het college of het dit jaar wel daadwerkelijk concrete afspraken zal maken met woningcorporaties. Degene die nu gelden zijn bedroevend. Om echt duurzaam te worden moeten corporaties echt investeren.

Gemeenteraad

Wij worden als raad goed geholpen en scherp gehouden door onze rekenkamer. Zij geven zelf echter aan dat zij eigenlijk onderbezet zijn en de raad beter zouden kunnen ondersteunen met meer mankracht. Wat is de stand van zaken wat betreft eventueel aanvullende middelen voor de Rekenkamer?

Openbare Orde en Veiligheid

Voorzitter, De Partij voor de Dieren is blij dat er naar aanleiding van onze moties ook aandacht komt voor huisdieren in huiselijk geweldsituaties. Zoals in de begroting staat, moet de nieuwe aanpak zich richten op het hele gezin en ervoor zorgen dat mensen geen drempel voelen om hulp te zoeken. Het is dus van groot belang, dat huisdieren hierin mee worden genomen.

Kan de burgemeester mij vertellen wat de stand van zaken is wat betreft het bevorderen van de integrale samenwerking tussen de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de NVWA, de Dierenpolitie en de gemeentelijke handhavers op het gebied van vroegtijdige signalering van dierenmishandeling?

Goed dat onderzocht wordt of het mogelijk is om een Centrum Seksueel Geweld te openen in Den Haag. Ik me me op dat onderwerp aansluiten bij de vragen van GroenLinks. Kan de burgemeester vertellen wat de stand van zaken is van dit onderzoek?

Verder komt de term ‘persoonsgerichte aanpak’ veel voor in dit stuk. De persoonsgerichte aanpak van notoire daders, van jongeren tot 23 jaar, van leden van problematische groepen etc. Kan de burgemeester uitleggen wat hier anders of nieuw aan is? Is dit niet altijd een werkwijze geweest? En waar moet men aan denken als er wordt gesproken over ‘hotspots en vrijplaatsen’ in de objectgerichte aanpak van ondermijning?

Er staat in de begroting dat de gemeente het aantal gebieden met een alcohol- of softdrugsverbod wil terugdringen. Op welke plekken is de gemeente van plan deze verboden weer op te heffen en waarop is deze beslissing gebaseerd?

Ook zien we dat het projectbegeleidingsbudget voor de verplaatsing van de Doublet- en Geleenstraat incidenteel wordt verlaagd. Kunnen we hieruit opmaken dat de gemeente zich niet meer actief zal inzetten in het verplaatsen van de raamprostitutie?

Economie

Voorzitter,

Wat betreft de concrete doelen die zojuist al een paar keer genoemd werelden, heb ik nog een aanvulling. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat als we het over onze economie hebben, er nog steeds alleen gewerkt wordt met meetinstrumenten als het BNP en het BGP. DIt is dan ook niet de eerste keer dat wij pleiten voor een systeem als de Brede Welvaart Monitor. Om een eerlijk beeld van de stad te krijgen, moeten we niet alleen kijken naar de geldstromen en het aantal banen, maar ook naar bijvoorbeeld de kwaliteit van die banen. Om maar een voorbeeld uit de Volkskrant te noemen: “Zo zou een een terroristische aanslag in Nederland positief kunnen uitvallen voor het BBP. Verzekeraars moeten schade uitkeren, kapotte spullen worden vervangen, de uitgaven aan wapentuig nemen toe. Maar met meer welvaart heeft dat niets te maken.” Is het wethouder het met mijn fractie eens dat het huidige systeem geen compleet beeld geeft? Is zij bereid om zich te verdiepen en in te zetten voor alternatief of additioneel meetsysteem?

De Partij voor de Dieren is blij dat er minder geld gaat naar toerisme en stadsmarketing. Hoe zit het precies met de ‘versobering’ van het marketing- en evenementen beleid? Er is sprake van een bezuiniging van 4 mln per jaar op dit programma, hoe wordt dit opgevangen?

Er is in deze commissie al veel gesproken over het locatiebeleid voor evenementen. Al vaak is er gezegd dat het er bijna aankomt. We hebben het alleen nog steeds niet gezien. Kan de wethouder vertellen wanneer dit stuk naar de raad komt? Klopt het verder dat de aangepaste afdoening voor onze motie over duurzame criteria bij het uitkeren van subsidie voor evenementen voor de zomer komt?

Mijn fractie is ook benieuwd wat de vorderingen zijn op duurzaamheidsgebied van The Hague & Partners?

Vorige week zijn we met de commissie Bestuur op werkbezoek geweest bij ImpactCity op de Binckhorst. De gemeente investeert in dit programma en ook in de World Start Up Factory. Wat voor voorwaarden worden er gesteld aan startups om mee te doen aan deze programma’s? Moeten start-ups bewijzen dat ze bij zullen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN? Hoe wordt dit getoetst? En wordt tussendoor gecheckt of start-ups inderdaad bezig zijn om deze doelen te bereiken? Het is een prachtig idee om start-ups die de wereld willen verbeteren een helpende hand toe te steken, maar worden de resultaten ook gedeeld? N.a.v. De vragen van mijn collega Hoefsloot zou ik ook wel een verantwoording willen zien van hoe het budget wordt uitgegeven, bijvoorbeeld aan netwerkborrels.

In de begroting staat dat er dit jaar meer aandacht komt voor bedrijfsactiviteiten in hernieuwbare energie. Ook acquisitie van evenementen en congressen met dit thema krijgen aandacht. Waar komt dit concreet op neer? Hoeveel wordt hierin geïnvesteerd en wat verwacht de wethouder hiermee te bereiken?

Dezelfde vraag heb ik over het programma Smart The Hague. Hoeveel wordt er in totaal in geïnvesteerd vanuit de gemeente en wat verwacht de wethouder hiermee te bereiken? Al ik dingen lees als ‘er wordt een digitale infrastructuur gerealiseerd die nodig is om innovaties zoals zelfrijdende auto’s te faciliteren’ vraag ik me echt af wat de prioriteiten zijn. Zijn zelfrijdende auto’s nodig? Loopt dit niet wat op de zaken vooruit? Is het niet urgenter dat we innovatie stimuleren die onze aarde leefbaar houdt, bijvoorbeeld?

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening, Overhead

Wat betreft het inkoopbeleid van de gemeente, wachten we al sinds 2015 op een stuk over duurzaam inkoopbeleid. Wij hebben hier twee jaar geleden een motie van treurnis over ingehouden, omdat ons verteld werd dat het er bijna was. Het is er nog steeds niet. Wij willen graag weten waarom dit zo lang op zich laat wachten en wanneer het nu eindelijk naar de raad gestuurd zal worden. Graag een reactie.

Dan een vraag over het inhuren van ZZp-ers. We zien dat door de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt veel mensen ongewenst tot een zzp-constructie worden gedwongen. Een zzp-constructie wordt op grote schaal gebruikt door werkgevers om mensen te ontslaan en vervolgens goedkoper als zzp'er te laten werken. Dit terwijl de opdrachtgever zich in veel situaties meer als “baas” gedraagt dan als “klant”. De Partij voor de Dieren heeft signalen gekregen dat dit bij de gemeente Den Haag ook het geval is. Ontvangt het college ook deze signalen? Mijn fractie zou het wenselijk vinden als er onderzoek kan worden gedaan naar de tevredenheid en effectiviteit van de ZZP-ers die door de gemeente worden ingehuurd en dat de resultaten hiervan worden gedeeld met de Raad. Graag een reactie.

Financiën

Om maar te beginnen met ons stokpaardje, heb ik een vraag over de hondenbelasting. Het heffen van een belasting op een levend wezen is niet wenselijk, wat de Partij voor de Dieren betreft. Verder is het lastig de hondenbelasting te innen. Er zijn controleurs voor nodig en dat maakt het duur. In het coalitieakkoord 2019-2022, ‘Samen voor de stad’, hebben de nieuwe coalitiepartijen desondanks afgesproken de hondenbelasting in stand te houden. Om honden als huisdieren in een stad te kunnen houden, zijn aparte voorzieningen nodig. De gemeente eist dat Haagse hondenbezitters hieraan bijdragen middels de hondenbelasting. Indien die eis wordt gesteld, is het belangrijk dat deze inkomsten ook daadwerkelijk aan dit doel worden besteed.Dat is nu niet het geval. Het is een vreemde en oneerlijke manier om hondenbezitters wel te laten betalen, om vervolgens geen service te verlenen. Hoe legt de wethouder dit uit?

Dan nog een vraag over deelnemingen. Op welke manieren wordt hier nu op gestuurd? Kan de gemeente hier echt invloed op uitoefenen? Ziet het college mogelijkheden om hier meer mee te doen? Wij zien hier een kans om meer te sturen op duurzaamheid, graag een reactie.

Mobiliteit

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren fietst gezien de spreektijd snel door een paar punten met betrekking tot de mobiliteit.

Het eerste punt waar mijn fractie het over wil hebben zijn de autoloze zondagen. Al enige tijd geleden heeft de wethouder aangegeven autoloze zondagen verder te onderzoeken nadat wij samen met de PvdA en GL hier schriftelijke vragen over hebben gesteld en een tweeminutendebat hebben gehad. Kan de wethouder aangeven hoe het er nu voor staat met autoloze zondagen en of in de begroting al rekening is gehouden met het invoeren van autoloze zondagen?

Voorzitter in de begroting is te lezen dat voor lijn 1 de gemeente samen met de MRDH vanaf 2020 circa 30 miljoen investeert. Het is ons nog niet helemaal duidelijk hoeveel de MRDH bijdraagt aan die projecten? En of die bijdrage al zeker is?

In 2020 is in totaal 1,1 miljoen beschikbaar voor de exploitatie en voor kleine aanpassingen van P+R voorzieningen. Wat valt er allemaal binnen die kosten, zitten daar bijvoorbeeld ook marketingkosten in of vallen die onder een ander programma?

Verder over het parkeren. De vervuiler betaald. Kan de wethouder in G4 verband pleiten bij het rijk voor mogelijkheden voor het invoeren van gedifferentieerde parkeertarieven? Dit draagt immers bij aan een gezondere luchtkwaliteit.

Ook wordt verder gegaan met de verkenning van een betaalbare en snelle oversteek bij de zuid hollandlaan. Maar voorzitter welk doel wordt gekoppeld aan die verkenning? En wanneer kunnen we die terugkoppeling verwachten?

Dan de verdere toekomst. Want hoe zien de toekomstige planning eruit met betrekking tot het proces van de verkoop van de eneco aandelen en aankondigde plannen uit de nota mobiliteit. Kan de wethouder hier wat meer duidelijkheid over geven in het kader van de begroting?

Buitenruimte

Voorzitter,

Extra groen, zeker doen. Maar hoeveel budget is bedoeld voor extra groen en zijn hier al kaders aan verbonden over wat voor soort groen het dan en waar komt het? Kan de wethouder dat inzichtelijk maken?

Zo is de AVN samen met buurtbewoners van de Rivierenbuurt bezig om versteende pleinen en hitte eilanden te vergroenen. Kan de wethouder aangeven hoe het nu met deze plannen is gesteld? Worden deze plannen van de AVN en de bewoners dit jaar nog gerealiseerd?

Welke criteria gelden voor aandachtsgebieden waar veel mensen bij elkaar komen om investeringen in de buitenruimte te doen? Wordt het budget per stadsdeel verdeeld? Ook voor de wijken nieuw waldeck, mariahoeve en houtwijk is extra impuls mogelijk. Hoe is de 9,4 miljoen verdeeld over die drie wijken?

Voorzitter, in 2019 is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen waardoor aandacht kwam voor het bevorderen van de biodiversiteit en het verbinden van ecologische zones om het leefgebied van dieren te verbeteren. In 2018 is ook het voorstel aangenomen om de ecologische zone de erasmuszone aan te pakken. Kan de wethouder aangeven wat hij concreet doet om de biodiversiteit te verbeteren en welke ecologische knelpunten in 2020 worden opgelost? En hoe het met de Erasmuszone staat?

In 2018 is een voorstel aangenomen waardoor het college met dierenhulporganisaties de knelpunten in kaart zou brengen omtrent dieronvriendelijke kades en met een plan van aanpak te komen voor diervriendelijk grachten. Kan de wethouder de svz aangeven?

In de begroting is te lezen dat het college samen met woningcorporaties ongewenste dieren wil voorkomen. Kan het college aangeven of de woningcorporaties ook een financiële bijdrage leveren?

Reguleren tijdelijk gebruik van de buitenruimte → wat wordt daaronder verstaan? Wat is het doel daarvan en hoeveel budget is daarvoor nodig?

Extra bomen in parken en natuurgebieden. Hoe wordt dat overzichtelijk bijgehouden en teruggekoppeld? Wat gaan we daarvoor doen?

Dierenwelzijn

De gemeente ondersteunt fondsenwerving. Hoeveel budget is beschikbaar voor fondsenwerving? Is overleg gepleegd met opvangorganisaties om te vragen of er behoefte is naar een nieuwe fondsenwerving?

Dan de walvissenopvang. Voorzitter, mijn fractie heeft hierbij een hoop vragen. Want hoeveel geld is nodig voor realisatie? Wat is de rol van de gemeente? Is er ruimte om deze diergroep op te vangen? Worden dieren die niet terug kunnen worden gezet in het wild, tentoongesteld of doorverkocht aan pretparken of aquaria? Welk doel wil het college hiermee behalen? Is het een toeristentrekker? Kortom is het niet weggegooid geld voor een onderzoek? En kunnen we dat geld niet beter besteden aan de opvangcentra die nu al bijna verdrinken in de kosten?

Voor de aanpak van overlastgevende honden is ruim 3 ton beschikbaar. Mijn fractie heeft hier haar vraagtekens bij en wil een heksenjacht tegen honden absoluut voorkomen. Want is het effectief om een nieuwe campagne op te zetten terwijl er al diverse kanalen zijn in onze stad die daarbij een rol kunnen spelen. Kan dit budget niet beter worden besteed aan de huisdierinformatie punten zodat zij verder kunnen met actieve voorlichting over verantwoord huisdierenbezit?

Voorzitter, last but not least. Ruim 12 jaar geleden begon ik in de Haagse dierenwelzijnssector met diverse stages. Het was dweilen met de kraan open tegen het dierenleed. En nu voorzitter, heb ik samen met mijn fractie een initiatiefnota dierenwelzijn gemaakt met 113 plannen voor een diervriendelijke stad. En om deze wethouder op weg te helpen voor een gemeentelijk beleid dat rekening houdt met het behoefte van het dier. We zien uit naar het preadvies en hopen dat de wethouder het voorstel omarmt.

Duurzaamheid

Voorzitter,

Eigenlijk zien we weinig veranderingen in deze begroting te opzichte van voorgaande, terwijl klimaatopwarming niet wacht. Veel wacht op de verkoopopbrengsten van Eneco. De Partij voor de Dieren zou eigenlijk graag willen dat de wethouder met een daadwerkelijk plan komt hoe met het aanvullende geld daadwerkelijk Den Haag klimaatneutraal te maken. Is de wethouder hiertoe bereid? We hoeven toch niet te wachten op dat het geld is overgemaakt alvorens te spreken over hoe het in te zetten?

Mijn fractie mist echt een begroting die al laat zien dat we echt gaan verduurzamen. Op veel moeten we wachten. Zo wordt gewerkt aan een stedelijk energieplan en aan energieplannen per wijk, maar dit laat allemaal nog op zich wachten. Kan de wethouder aangeven wat dit jaar het belangrijkste verschil is met vorig jaar? Waar worden de extra middelen nu echt op ingezet?

Specifiek wil ik de wethouder vragen of het college alle punten uit het klimaatpact steunt? En zo nee, welke niet?

Een van de zaken die in het klimaatpact staan is te werken met heldere tussendoelen. Dit zien we niet gebeuren. Specifiek vraag ik de wethouder waarom niet eindelijk de CO2-indicator op pagina 38 wordt aangepast aan de nieuwe doelstelling? Het is echt beschamend dat de indicator nog steeds richt op klimaatneutraal in 2055. Waarom wil het college dit niet aanpassen?

Verder weet de wethouder dat we ons zorgen over de ambitie ten aanzien van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en dat deze nu erg verslapt is. Waarom niet de Enecomiddelen inzetten om een keer echt het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen?

Een van de grondstoffen die CO2 opslaat is Olivijnzand. Kan de wethouder ingaan op olivijnzand en de mogelijkheid om dit in Den Haag bij wegen toe te passen?

Verder maken we ons zorgen over het feit dat duurzaamheidssubsidies niet terechtkomen bij mensen en wijken die het het hardst nodig hebben. Als we kijken naar de groene daken; zijn slechts 54 subsidies in 2018 verleend. Voor een stad als Den Haag is dat peanuts. Zoals gisteren aangegeven moeten we echt meer doen aan communicatie.

Positief is dat er op meer plekken gescheiden afval wordt ingezameld, maar een verdere intensivering is nodig. Mijn fractie vraagt de wethouder waarom ze niet kiest om in plaats van een niet-kostendekkende afvalstoffenheffing te vragen kiest om te investeren in veel meer gescheiden afvalinzameling? Er zou verder meer GFT-afval worden ingezameld. Gebeurt dit ondertussen? Gaat de wethouder het komende jaar in meer wijken GFT ophalen?

Kan de wethouder ook aangeven hoe de afvalinzameling op het stadhuis gaat?

Dan de bijplaatsingen. Dit loopt de spuigaten uit. Klopt het dat er nog steeds een pilot loopt om stickers op grofvuil te plaatsen? Zo ja, wat zijn de ervaringen hiermee?

Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

Voorzitter,

Gelet op de tijd en hoe veel daarvan wij nodig hebben om dit belangrijke onderwerp te bespreken, wil ik mij graag uitsluitend bij de vragen en voorstel van de SP en veel andere collega’s.

Allereerst willen we de wethouder en ambtenaren bedanken voor de mogelijkheid voor de technische werkbespreking van gisteravond. Hierin is een hoop duidelijk geworden over hoe de verbeterlijnen bijdragen aan de bezuinigingen op zorg.

Maar voorzitter, tegelijkertijd heeft het onze fractie ook meer zorgen gekregen. Ook omdat er voor 7,3 miljoen voor de verloren rechtszaak nog geen oplossing is gevonden. Er zijn wel verzachtingsgelden maar die zijn incidenteel gesteld op 14,5 miljoen. De vraag die blijft staan is of de voorgestelde verbeterlijnen wel de daadwerkelijke 24,6 miljoen opbrengen zonder kwetsbare groepen te treffen. Sommige maatregelen leveren meer op dan andere. Maar veel maatregelen hebben tijd nodig om effectief te zijn. Wanneer gaan deze investeringen zichzelf terugverdienen? Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder op de HSP op dit onderwerp. Kan de wethouder aangeven wat er gebeurt als de gestelde doelen niet worden behaald? Wordt er geanticipeerd op dat scenario? Het is belangrijk dat de raad hier regelmatig en transparant over op de hoogte wordt gehouden.

Bij het punt ‘Tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik’ is het ook nog maar de vraag of het voorgestelde bedrag behaald gaat worden, omdat de investeringen die eerst moeten worden gedaan ook terugverdiend moeten worden. Ook zetten wij onze vraagtekens bij verbeterlijn 3, ‘preventieve inzet en verbeterde indicatiestelling‘. Vooral bij mensen of gezinnen met complexe of ontwikkelende problematiek, zou dit er juist voor kunnen zorgen dat mensen niet de juiste hulp krijgen omdat dit niet direct duidelijk wordt bij de indicatiestelling. Graag een reactie van de wethouder.

Deze begroting is nu later vastgesteld maar kan de wethouder aangeven of door het late moment van vaststellen er gevolgen zijn bij de gemeenschappelijke regelingen? Bijvoorbeeld bij de wachtlijsten etc.

Ook een puntje over emancipatie, voorzitter. We kennen de wethouder als iemand die zich inzet voor LHBTIQAP+ emancipatie. We zijn erg benieuwd naar de nieuwe nota en hopen deze snel te kunnen ontvangen. Ook zouden we graag nog horen van deze wethouder of tijdens de jaarlijkse stadsenquête ook specifieke vragen kunnen worden opgenomen over dit onderwerp om zo het beleid te toetsen en te verbeteren.

Dan een punt over de subsidies en het voortbestaan en vooruit werken van bijvoorbeeld de aangestelde netwerker diversiteit. Kan de wethouder kijken of de subsidies niet over een wat langere periode kunnen worden verstrekt waardoor de organisaties nog meer bezig kunnen zijn met het echte werk in plaats van de administratieve rompslomp omtrent subsidieaanvragen?

Kan de wethouder aangeven welke doelen hij heeft gesteld met het platform seksuele diversiteit?

Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Al veel gezegd. Omwille van de tijd wil mijn fractie het kort houden. Wel willen we speciaal de aandacht vestigen op het aspect integratie en de seksuele diversiteit die wij kennen in ons land. Die seksuele diversiteit vieren wij hier met trots, maar kan voor nieuwe culturen confronterend en onbekend zijn. Diverse organisaties in Den Haag houden zich bezig om de acceptatie voor seksuele diversiteit te vergroten. Maar kan de wethouder aangeven hoe seksuele diversiteit terugkomt in de integratienota? En krijgen LHBTQI+ organisaties hier subsidie voor vanuit de pot integratie in plaats van de emancipatie middelen?

Werk en Inkomen

Een punt over de kinderopvang toeslagenaffaire.

In het huidige systeem kan het voorkomen dat ouders door ziekte en hoge belastingschuld oplopen. Volgens de wet moet de gemeente maatwerk regelen, maar dit gaat nog vaak mis. Denk aan mensen die door ziekte niet konden werken én niet voor de kinderen konden zorgen. Zij die niet op de hoogte waren van het feit dat men dan geen recht heeft op kinderopvang-toeslag (wat op zich al zorgwekkend is), zitten nu naast ziekte en een lager inkomen nu ook nog eens met een enorme belastingschuld. Wat kan de gemeente voor deze mensen doen?

Het Werkoffensief +500 moet voor een impuls zorgen om mensen vanuit de bijstand te helpen aan een baan. Maar voorzitter niet iedereen kan even gemakkelijk aan het werk komen door diverse redenen. Ook kiezen veel mensen niet met overtuiging om te leven van de bijstand. Het is voor veel mensen een reddingsboei die vaak op de meest moeilijke momenten in het leven kan worden ingezet.

Maar ook heb je doelgroepen die in de bijstand zitten die wel willen werken maar geen startkwalificaties hebben of die meer begeleiding vragen. Ik wil graag de aandacht vragen voor een kwetsbare groep van mensen uit het speciaal onderwijs. Al eerder heb ik hier met de wethouder over gesproken over dat begeleiding voor deze groep mensen cruciaal is voor een duurzame toekomst en een duurzame baan. Vaak is intensieve begeleiding noodzakelijk. Daarom vragen we de wethouder of hij kan aangeven wat nu de werkwijze is met de begeleiding van deze doelgroep?

Onderwijs

Het aangepaste leerlingenvervoer. Deze week konden we de uitkomsten van een onderzoek lezen van de Haagse jeugdombudsman. Maatwerk is nodig waarbij het kind en gezin centraal staan. Al eerder heeft mijn fractie de vraag gesteld welke voorwaarden zijn gesteld aan het leerlingen vervoer? En of scholieren van het passende onderwijs die het vervoer gebruiken om naar hun stage te gaan buiten reguliere schooltijden (bijv horeca etc.) daar ook gebruik van kunnen maken? Kortom, vervoer op maat. Graag een reactie van de wethouder op de gestelde vraag en het onderzoek van de jeugdombudsman.

Sport

Allereerst dank aan de insprekers voor de input en zijn geduldigheid. Graag zou ik de wethouder willen vragen om reactie te geven of deze sportverenigingen kunnen aanschuiven bij het vormen van het gemeentelijke sportbeleid.

Zuidwest wordt Haags Sportkwartier genoemd hoe wordt dit meegenomen in alle nieuwe ontwikkelingen? Gaan we bijvoorbeeld werken met een sportnorm?

In de technische vragen is ook het sportakkoord aangekondigd maar volgens mij hebben we dat nog niet ontvangen.