Bijdrage BINCK­HORST


Cie Bestuur

21 april 2021

Voorzitter,

Ik wil beginnen met een vraag aan de wethouder. Neemt de wethouder, neemt het college, deze raad wel serieus? Als er een motie wordt aangenomen door deze raad, vindt de wethouder dat deze dan moet worden uitgevoerd? Ik wil niet voor mijn collega’s spreken, maar voor mij - ik ben geen planoloog - is het best pittig om mij door de stapels stukken en plannen en geheime stukken over de Binckhorst heen te werken. Het is veel, het is ingewikkeld, en wat de Omgevingswet betreft, is het nog nooit gedaan. Maar ik neem mijn taak serieus en ik steek er veel tijd en moeite in en als mijn fractie dan met moties op dit onderwerp komt die worden aangenomen, is het die moeite meer dan waard. Maar als de afdoeningen van die moties dan terugkomen en ze worden gewoon niet uitgevoerd, zonder uitleg...wordt de raad dan wel serieus genomen?

Voorzitter, ik wil het gaan hebben over groen, over gebiedspaspoorten en daarna in het besloten deel over participatie.

Groen:

Ik begin met de afdoening van onze motie ‘Groene Binckhorst. Ik wil de wethouder graag uitnodigen om die er even bij te pakken. De verzoeken in de motie leken mij redelijk overzichtelijk. Hoe zorgen we ervoor dat het plan openbare ruimte & buitenruimte wordt uitgevoerd? Hoeveel draagt de gemeente bij en wat betalen private partijen? Hoe wordt geborgd dat het openbare groen van hoge ecologische kwaliteit zal zijn, en hoe blijft het onversnipperd? Dat vinden wij belangrijk als gemeenteraad, want deze motie werd door een ruime meerderheid aangenomen. Maar wat is het antwoord in de afdoening? ‘Er worden afspraken gemaakt en er zijn ambities.’ En een generiek verhaaltje over het belang van groen. Vindt de wethouder dit nu zelf een adequate afdoening van een motie?

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan, maar de Partij voor de Dieren niet. Mijn fractie wil een duidelijk antwoord op de gestelde vragen, met een overzicht van

  1. de gemaakte afspraken,

  2. de verdeling van kosten en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en private partijen,

  3. hoe er actief wordt gezorgd dat dit geen versnippering oplevert,

  4. wat er wordt gedaan om de gestelde ambities te waarborgen?


De Partij voor de Dieren is er nu niet gerust op dat de ecologische waarde van het groen op de Binckhorst als prioriteit wordt gezien. We vrezen voor strak gemaaide, hip ogende buitenruimte waar je misschien wel veel mensen kwijt kunt, maar waar weinig ruimte is voor een robuuste ecologische zone waar de biodiversiteit kan floreren. Wat kan de wethouder doen om die zorgen weg te nemen?

Dan de gebiedspaspoorten. Het idee van gebiedspaspoorten is nog van voor de tijd van deze wethouder, maar ooit waren die bedoeld als raadsvoorstel. Een manier voor de raad om bij te kunnen sturen in een gebied binnen de mogelijkheden van de Omgevingswet. Maar deze functie lijkt verloren te zijn gegaan. De gebiedspaspoorten zijn nu een soort moodboards met losse ambities, visies en gegevens die zo vaag zijn dat er weinig aan de sturen valt. Dit keer pak ik de afdoening van de motie “Gebiedspaspoorten omgevingsplan Binckhorst” er even bij. Deze motie verzocht met een voorstel te komen m.b.t. het vormgeven van de gebiedspaspoorten. Waar is het voorstel? Het college is niet met een voorstel gekomen, maar refereert naar twee andere stukken. Die stukken voldoen bovendien niet aan de verzoeken van de motie.

Ik heb voor mijzelf de zes punten waar de motie om vraagt eens naast de bestaande gebiedspaspoorten gelegd, maar het enige wat in de twee stukken echt duidelijk terugkomt is een uitgewerkte verkeersparagraaf en mobiliteitsnorm. Maar nergens een overzicht van de geldende en afwijkende beleidsregels, geen inventarisatie van noodzakelijke voorzieningen, geen aanwijzing voor woningbouw, industrie of andere bestemmingen..

Ook deze motie wordt door het college beschouwd als afgedaan, maar niet door de Partij voor de Dieren. Deze motie vraagt om een voorstel, de motie is aangenomen. Er is geen voorstel. Kan de wethouder toezeggen dat dat voorstel nu alsnog naar de raad zal komen? En kan de wethouder toezeggen dat alle toekomstige gebiedspaspoorten wel aan het verzoek van deze motie zullen voldoen? Is de wethouder het met mij eens dat het veel overzichtelijker zou zijn als alle gebiedspaspoorten volgens hetzelfde format worden opgesteld?

Ten slot, over het politiebureau: het is me niet helemaal duidelijk waarom er nu wordt gekozen voor een parkeergebouw. Zeker omdat er juist wordt benoemd dat autogebruik juist zal afnemen, kan de wethouder dit aan mij uitleggen?