Bijdrage Binck­horst


14 juni 2022

In september 2021 plantte wethouder Bredemeijer een boom op de Carweide. De bodem rondom de boom is keihard en droogt snel uit. Er is geen watervoorziening. Vandaag de dag staat de boom er treurig bij. Kapot gegaan in de droogte van het voorjaar. Wat eens een leuk foto-momentje was is nu een symbool van de verkeerde manier waarop we de natuur behandelen.

Eén van de pijlers van de Binckhorst is dat het een proeftuin van duurzaamheid en vergroening zou zijn. Wij steunen die pijler van harte maar er moet echt meer gebeuren. Daarom een aantal vragen.

Als eerste. In het ruimtelijk raamwerk Trekvlietzone wordt gesproken over het deelgebied Junopark. Er staat dat hier “kansen liggen om bij te dragen aan de groene kwaliteiten van de directe omgeving”. Ook is er ruimte voor een basisschool. Dit klinkt geschikt voor één van de beste dingen die we kunnen doen voor biodiversiteit: een tiny forest. Is de wethouder dit met de Partij voor de Dieren eens?

Over de Tiny Forests. Er liggen financieringsmogelijkheden vanuit de provincie, via IVN, waarbij het tiny forest beheerd hoort te worden vanuit een school. Wellicht is het mogelijk om totdat de school opengaat het tiny forest te laten onderhouden door vrijwilligers of een lokaal groeninitiatief. Laten we hier in kansen denken en niet in beperkingen. Kan de wethouder aangeven waarom het realiseren van tiny forests zo vaak niet lukt, en ook in de Binckhorst nog niet gelukt is? Het geld is er, waarom kan de wethouder niet gewoon zeggen dat hier een tiny forest zal komen? Is de wethouder bereid hierover contact op te nemen met IVN?

Een tweede punt. In het ruimtelijk raamwerk Trekvlietzone wordt gesteld dat sport in de buitenruimte alleen mogelijk is bij dubbel gebruik van de ruimte. De ruimte wordt dan gebruikt voor sport, maar vervult ook een groen functie. Kan de wethouder nader toelichten hoe dit werkt? Op welke manier blijft er dan nog sprake van groen?

Neem als voorbeeld een trapveldje om te voetballen. Het gras wordt gemaaid dus er is geen nectar voor insecten, vogels kunnen er niet nestelen. Dan is de enige functie die overblijft toch recreatie en sport? Mijn fractie zou het interessant vinden als er gekeken wordt naar het verplicht stellen van ecologisch en natuurvriendelijk beheer van sportterreinen. Kan de wethouder hierop reflecteren? Zijn er kaders voor dubbel gebruik van ruimte en wat betekent dubbel gebruik precies voor het groen?

Een derde punt. We zijn blij dat er enkele wilde bloemenweides zijn maar maken ons zorgen over droogte, de versteende bodem en het gebrek aan watervoorzieningen op de Binckhorst. Er komt eind 2022 een plan voor de openbare buitenruimte. Kan de wethouder aangeven of water en ecologische bodemkwaliteit worden meegenomen in dit plan? En kan de wethouder toezeggen dat de gemeente actief zal sturen op bijvoorbeeld regentonnen, extra waterpartijen, en wadi’s verspreid door de wijk?

Dan de financiën. Het baart mijn fractie zorgen dat er nog zoveel vaag blijft. Zo wordt er gesteld dat juridische onderzoeken deels moeten worden begeleid door externe bureaus. Een ander uitgangspunt is dat de aanleg van buitenruimte deels ten laste van de desbetreffende initiatiefnemer wordt gerealiseerd. Een derde voorbeeld is dat er nog onderzoek gedaan moet worden naar het mogelijk verkrijgen van subsidies. Met andere woorden: het kan nog alle kanten op. Het is nog steeds mogelijk dat we veel geld uitgeven aan onderzoeken en dat we eindigen met een paar plantenbakken.

In de afdoening van de motie ‘Maak een plan Buitenruimte Binckhorst’ wordt aangegeven dat eind 2022 een plan voor de openbare ruimte naar de raad komt. Wat is de stand van zaken van dit plan, loopt de wethouder op schema? Zijn de financiële scenario’s en onderzoeken voor die tijd afgerond?

Mijn fractie zou het onacceptabel vinden als we eind 2022 te horen krijgen dat er weinig geld is en dat het groen grotendeels overgelaten wordt aan de grillen van de markt. Kunnen we als gemeenteraad al eerder heldere, financieel onderbouwde keuzes voorgelegd krijgen over de financiering van het groen in Binckhorst? Zonder zo’n aanvullend financieel kader, met onderbouwing en scenario’s, hoe weten we, als commissie of er voldoende geld zal zijn om de groenambities te realiseren? En hoe zorgen we ervoor dat het geld doelmatig besteed wordt?

Mijn fractie is van mening dat er veel mogelijk is, zeker ook in samenwerking met lokale duurzame initiatieven. Veel dingen zijn relatief goedkoop: een bloemenweide, een vijver, een tiny forest, een mooi groen dak. Zo kunnen we alvast beginnen met het bouwen van een robuust natuurnetwerk, waar bomen niet binnen een half jaar afsterven. Mijn fractie wil graag weten: wanneer wil de wethouder echt gaan beginnen met het versterken van het groen?

Als laatste nog wat meer technische vragen.

In de toelichting op de gebruiksruimtemonitor staat:

  • Indien een verzoek om reservering dan wel een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, valt de gereserveerde gebruiksruimte vrij in de monitor, ongeacht of er nog bezwaar of beroep wordt aangetekend tegen de weigering.

  • Hoe werkt dit in de praktijk? De ruimte valt vrij dus wordt waarschijnlijk opnieuw gereserveerd. Wat gebeurt er dan als een bezwaar of beroep wordt toegekend? Is de ruimte dan niet dubbel bezet? Hoe wordt hiermee omgegaan?

  • Gegeven het stoppen met gebiedspaspoorten, kan de wethouder aangeven op welke manier participatie nu wordt ingeregeld?

  • Wat wordt de status van het plan voor de openbare buitenruimte? Kunnen we dit zien als een vaste pijler voor de doorstart en het omgevingsplan 2.0?

  • Kan de wethouder ingaan op het punt van de inspreker van AVN, over de bezonning van de Kasteeltuin? De kaders voor bouwhoogte lijken vanuit natuur oogpunt onwenselijk.

Hoe staat het met het samenwerken van verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie?

Voorzitter, tot zover.