Bijdrage Dakloosheid


Raad

7 september 2023

Voorzitter,

Dakloosheid is geen keuze, het overkomt je. Het leven van dakloze mensen gaat niet over rozen maar is een kwestie van overleven. Waar slaap ik vanavond, hoe kom ik aan eten en waar warm ik op. Voorzitter, nogmaals maak ik van deze plek gebruik om een pleidooi te houden om te stoppen met stigmatisering van daklozen mensen, het zijn notabene mensen zoals jij en ik.

Dakloosheid is een woonprobleem. Goed dat we die omslag maken. In de realisatie moeten we nog wel goed monitoren. Ook blijven we de uitvoering van de motie over de queeropvang nauwgezet volgen.

Voor nu hebben we een aantal moties om de positie van dak- en thuisloze mensen verder te verbeteren. De motie duidelijkheid openstelling jaarrond permanente winteropvang:

Verzoekt het college:

  • om halverwege de permanente winteropvang ‘23/’24 de resultaten te delen van het onderzoek naar de effecten van het jaarrond openstellen van de permanente winteropvang zowel het beleid, de dakloze mensen als de financiën;

  • in dit onderzoek ook de ervaringsdeskundigen, het werkveld en de maatschappelijke organisaties actief te betrekken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Samen ingediend met de CU/SGP, SP en HSP

Ook zien we dat daklozen mensen steeds ouder worden en daarmee ook steeds vaker op straat staan met uiteenlopende gezondheidsproblemen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • om in samenspraak met ervaringsdeskundige, het werkveld en maatschappelijke organisaties te inventariseren hoeveel plekken voor dakloze mensen met gezondheidsproblemen erbij zouden moeten komen;

  • daarbij de kosten inzichtelijk te maken voor realisatie;

  • de raad voor het einde van dit jaar daarover te informeren, zodat besloten kan worden om het aantal benodigde plekken op een creatieve manier te realiseren.


En gaat over tot de orde van de dag.

Samen met de SP

Al vaker krijgen we signalen dat er behoefte is aan meer cliëntondersteuners. Daar hebben we als PvdD al eerder een motie over ingediend waarbij de uitvoering werd gezegd dat er een gesprek gepland zou worden om dit in kaart te brengen. Helaas is dat niet gebeurd dus vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • alsnog in gesprek te treden met de betreffende (maatschappelijke) organisaties om helderheid te krijgen hoeveel extra cliëntondersteuners er nodig zijn;

  • daarbij mee te nemen welke behoefte er nodig is binnen de (maatschappelijke) organisaties;

  • voor het einde van het jaar helderheid te geven over de uitkomsten van de gesprekken en hoe het college extra gaat investeren in cliëntondersteuning als uitvoering van het actieplan dakloosheid.


En gaat over tot de orde van de dag.