Bijdrage Grond­stof­fenplan


18 november 2021

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor het sturen van dit stuk. Het geeft goed weer wat de gemeentelijke en landelijke doelen zijn. Ook wordt aangegeven wat we nu doen.

Echter, voorzitter, het lijkt niet meer dan dat. Het bestaand beleid wordt gepresenteerd. Dit terwijl de cijfers qua afvalscheiding in Den Haag beroerd zijn. Met een aantal onderzoeken en pilots komen we niet veel dichterbij een circulaire stad. Graag een reactie van de wethouder. Wat zijn op basis van dit plan echt nieuwe acties? En van welke acties verwacht de wethouder een groot effect? De Partij voor de Dieren is benieuwd waar echte stappen vooruit op worden gezet.

Voorzitter, af en toe lijkt er iets nieuws te zijn, maar wordt het niet concreet. We lezen veel onderzoek. Bijvoorbeeld over bedrijfsafval: onderzoek naar scholen, onderzoek naar het bedrijventerreinen en onderzoek naar MKB. Is echt al dit onderzoek nodig? We hebben hier al eerder schriftelijke vragen en een motie over ingediend. Is ondertussen wel duidelijk in hoeverre bedrijven verplicht kunnen worden tot meer gescheiden afvalinzameling? Is het verder juridisch mogelijk om bedrijfsafval als gemeente in te zamelen?

Ook rond hoogbouw hebben we vaker discussies gevoerd en in 2019 werd al gezegd dat er al veel gebeurt. Toen werd door wethouder Revis al gesproken over een pilot. Nu zien we weer een pilot, maar wat gebeurt er nu al? Nu wordt veel hoog gebouwd, bijvoorbeeld in het CID, maar wat komt hier dan?

Ook rond het GFT lijkt er weinig te gebeuren. Het lijkt dat juist op minder plekken gescheiden afval wordt ingezameld dan 5 jaar terug. Waarom wordt niet ingezet om op meer plekken gft in te zamelen?

Verder wordt er in het stuk vaak wat abstracte acties genoemd. Wat betekent bijvoorbeeld ‘we bieden de komende jaren meer inzamelfaciliteiten’ aan? Wat komt erbij? Wat wordt bedoeld met meer communicatie over huis-aan-huisinzameling van papier en karton? Hier zijn nu toch bakken voor? Worden die dan vervangen? En wat wordt er bedoeld met ‘gerichte communicatiecampagnes’?

Ook rond bouw- en sloopmaterialen wordt steeds verwezen naar netwerken, maar wat zijn de concrete acties? Kan niet meer verplicht worden gesteld in PUKs op dit gebied?

Voorzitter, waarom staat er überhaupt niks vermeld over glasinzameling? En waarom wordt er rond PMD eigenlijk niks aanvullends gedaan, bijvoorbeeld over het omzetten van ORACs naar plasticcontainers? Al met al hebben we dus veel vragen over het stuk.

Voorzitter, mijn fractie ziet dit stuk als een beleidsbeschouwing, maar niet meer dan dat. Wat ons betreft zijn niet pilots of onderzoeken nodig maar echte acties nodig om bij te dragen aan een circulair Den Haag.

En voorzitter, het college werkt zichzelf helaas ook op dit gebied vaak tegen. Het college heeft het over circulaire transformaties, maar slopen aan de lopende band gebouwen, zoals bij Soza. Het college heeft het over het belang van wormenhotels “zo goed mogelijk” te faciliteren, maar doet het tegenovergestelde. En het college heeft het over het inzamelen van meer GFT, maar in vele wijken wordt dit niet eens opgehaald.

Tot slot wat concrete voorstellen. Is het college bereid om een voorbeeld te nemen aan Ede, waar elke inwoners gratis een zak compost kan ophalen op vertoon van afvalpas? En hoe gebruikt het college nu het gemeentelijk bladafval? Kan dit niet worden gebruikt voor hoogwaardige turfvrije potgrond? Kan verder het afvalbergingsstation niet ook op zondag open? Op die manier stimuleren we mensen om er gebruik van te maken.