Bijdrage Haagse slacht­offers toesla­gen­af­faire Belas­ting­dienst


Cie Samen­leving

9 juli 2020

Voorzitter,

Voor ik begin met mijn inbreng wil de Partij voor de Dieren het woord richten tot de inspreker. Met diep respect hebben wij het aangrijpende verhalen aangehoord. Er is veel moed voor nodig om te delen wat jullie door hebben gemaakt en nog doormaken. In het bijzonder wil ik jullie prijzen om hoe jullie elkaar als gedupeerden hebben gevonden en elkaar door dik en dun steunen, dat vind ik erg bewonderenswaardig. Daar mogen wij als lokale overheid een voorbeeld aan nemen.

Voorzitter, vandaag voeren we het debat over de gevolgen van de belastingaffaire voor onze inwoners en voor ons als lokale overheid. We hebben nu een aantal schrijnende verhalen aangehoord van mensen en die staan niet op zichzelf. Ook in de diverse media waren verhalen te lezen zoals die van een gedupeerde moeder die in haar dossier las ‘We moeten ze kapot maken’ of een alleenstaande moeder die haar studie niet meer kon vervolgen en nu met diepe schulden zit.

Deze klopjacht van de belastingdienst heeft een enorme impact op het leven van de slachtoffers. Van uithuisplaatsing van de kinderen tot baanverlies. Van dakloos worden tot depressies. Er zijn ouders die zich van hun eigen leven beroofd. Het zijn allemaal gevolgen van het onrecht, de opgestapelde problemen, de uitzichtloze situaties en de lange weg naar hulp.

Veel ouders dragen al 10 jaar lang deze zware last op hun schouders. Deze ouders weten niet waar ze nog kunnen aankloppen omdat ze al te maken hebben gehad met talloze hulpinstanties. In de zoektocht naar hulp worden ze het zorgdoolhof ingestuurd. De complexiteit van de problemen die ze hebben wordt niet herkend of erkend door hulpinstanties en de overheid. Als slachtoffers weten ze niet meer waar ze moeten en kunnen aankloppen. Het vertrouwen in de overheid en instanties hebben ze verloren.

Voorzitter, als we de schriftelijke vragen lezen van zowel Groep de Mos als de SP zien we dat de beantwoording heeft plaatsgevonden voordat er landelijk het een en ander is veranderd. Inmiddels is de staatssecretaris aan de slag met het compenseren van de gedupeerden. Ook heeft de staatssecretaris in de kamer maar ook in verschillende media aangegeven samen te gaan werken met gemeenten om ouders op weg te helpen en een nieuwe start in hun leven te kunnen maken.

Het is ook een logische stap dat gemeenten hierin betrokken zijn. Veel zorg, welzijn, schuldhulpverlening, veilig thuis, wonen en uitkeringen worden lokaal geregeld. Op de website van de belastingdienst staat ook dat ouders meer dan alleen financiële compensatie nodig hebben. De slachtoffers hebben namelijk ook problemen op het gebied van werk, wonen, gezondheid of hun thuissituatie opgelopen en hebben daardoor aanvullende ondersteuning nodig. Wij hebben als gemeente de taak om mensen daarbij te helpen.

In maart is er een overleg geweest tussen de staatssecretaris en een vertegenwoordiging van wethouder en burgemeesters. Daaruit zijn ambities opgesteld. Zoals het samen inrichten van aanvullende ondersteuning aan gedupeerde ouders. Daarnaast het ontwikkelen en testen van een samenwerkingsmodel, zodat gemeenten gedupeerde ouders beter kunnen helpen. Maar ook het leren van elkaars kennis en ervaringen. Kan de wethouder aangeven welke terugkoppeling hij hierover heeft gekregen en welke acties hij hieraan heeft gekoppeld?

Voorzitter, de wethouder geeft verder aan in de beantwoording op de schriftelijke vragen dat het college niet beschikt over de cijfers van hoeveel slachtoffers er in Den Haag zijn en dat de belastingdienst die gegevens niet deelt. Nu is de gemeente Amsterdam in gesprek met de belastingdienst om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de betrokken ouders te kunnen benaderen? Is de wethouder bereid dit voorbeeld te volgen?

Ook sluit de gemeente Amsterdam aan bij bijeenkomsten die worden georganiseerd door de belastingdienst om aan te geven welke ondersteuning er vanuit de gemeente kan worden gegeven op het gebied van schuldhulpverlening. Kan de wethouder aangeven of dit idee ook met de gemeente Den Haag is besproken?

Voorzitter, als de stad van Vrede en Recht moeten ook wij, als lokaal bestuur, ons steentje bijdragen bij het oplossen van dit onrecht. De insprekers maar ook de slachtoffers die nog niet in beeld zijn of die zich niet durven uit te spreken, verdienen de hulp die ze nodig hebben. Een eerste stap is dat we als gemeente de problemen van deze slachtoffers erkennen.

Maar daar moet het niet bij blijven. Onlangs is op 6 juli weer een delegatie van gemeenten met de staatssecretaris in gesprek gegaan, over brede ondersteuning voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag affaire, zo is te lezen op de website van de VNG. met daarbij 2 punten die als belangrijk zijn bestempeld;

  1. heldere communicatie met én heldere procedures richting gedupeerden. Gemeenten moeten investeren in de vertrouwensband;
  2. gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de reële kosten die gemaakt worden.

Om hier gehoor aan te geven en om het vertrouwen te herstellen is transparantie en integere hulp noodzakelijk. De ouders hebben behoefte aan één betrouwbaar persoon die hen kan ondersteunen om de weg te vinden in het doolhof van de regelingen waar ze mee te maken krijgen of al hebben.

Is de wethouder bereid om 1 vertrouwenspersoon binnen de gemeente aan te stellen als aanspreek en oplossingspunt met tot taak: Deze ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld. Dit moet ook gecommuniceerd worden naar de stad via diverse media kanalen zoals wijkkranten, lokale omroepen etc. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de kinderen van de getroffen ouders. Deze kinderen hebben vaak alles meegekregen en zijn ook wantrouwig richting de overheid. Kan de wethouder erop ingaan of hij deze aanpak overneemt?

Voorzitter, ik sluit af. Hoe een blauwe envelop het leven van veel mensen heeft ontwricht. Als gemeente moeten we nu het vertrouwen herstellen en de Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat we moeten zorgen voor de warme en respectvolle hulpverlening die nodig is om het vertrouwen te herstellen in de overheid.

Dank.