Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Actieplan Ener­gie­ar­moede


25 november 2021

Voorzitter,

Dank aan de SP fractie voor het vele werk dat in het voorstel is gestopt. Klimaatrechtvaardigheid is een belangrijk en actueel thema. We moeten zorgen dat iedereen meekan in de energietransitie; ook mensen die het niet zo breed hebben.

We zien dat de SP-fractie heeft ingezet op een breed gedragen initiatiefvoorstel. Om die reden zijn er helaas vele goede punten gesneuveld. Maar ook zijn er goede punten overgebleven. Een belangrijke is de aansturing van corporaties. Dit is iets waar de Partij voor de Dieren de afgelopen 8 jaar ook steeds voor heeft gepleit. Corporaties doen weinig aan energiebesparing en daar zijn hun huurders de dupe van. Corporaties doen weinig aan energiebesparing en daar zijn hun huurders de dupe van. Zo ontstaat een grote energiearmoede. Goed dat het college wordt opgeroepen om hier wat aan te doen.

Voorzitter, gegeven de vele aanpassingen in het voorstel ga ik ervanuit dat dit voorstel ook op warme instemming van het college kan rekenen. Graag een reactie van de wethouder hierop.

Dank.