Bijdrage Initi­a­tief­voorstel “Den Haag loopt los!”


26 januari 2023

Inleiding en toelichting op het voorstel door de indiener, Robin Smit:

Voorzitter,

Het zou hondsbrutaal van mij zijn om nu deze hele commissie te praten over honden. Maar voorzitter, dit voorstel is tot stand gekomen nadat onze fractie jaren heeft gepleit voor verbetering van de onveilige losloopgebieden die wij in onze stad hebben. Dus mijn fractie ziet wel dat we in deze commissie meer mogen praten over het hondenbeleid.

Voorzitter, op dit dossier was de prioriteit de afgelopen jaren ver te zoeken. Een aangekondigde evaluatie van het hondenbeleid in 2017 is na lang wikken en wegen in dec 2021 uitgevoerd, belangrijke ketenpartners zijn niet betrokken bij het beleid en ook het gebrek aan toekenning van financiële middelen om de bestaande losloopgebieden veiliger te maken ontbreken nog steeds. Voorzitter kortom de honden lusten geen brood van het gebrek aan ambitie vanuit voorgaande en het huidige college op het hondenbeleid.

Ook de nieuwe wethouder krijgt een zware kluif aan het hondenbeleid zonder structurele financiële middelen. De honden worden nu vooral misbruikt door het college als melkkoe, zo int de gemeente naar schatting zo’n 2,5 miljoen aan hondenbelasting dit jaar. In tegenstelling tot 1,34 miljoen in 2008. Een stijging qua opbrengsten van 75%! Dit laat ook maar weer de enorme stijging zien in aantallen honden.

Voorzitter op initiatief van de Partij voor de Dieren is een inventarisatie gemaakt van onveilige losloopgebieden, maar daar heeft het college weinig mee gedaan. Wij hebben toentertijd de wethouder in contact gebracht met bewoners rondom wijkpark Bokkefort. En sindsdien zijn daar heggen aangebracht. Maar op andere plekken horen we van mensen met honden dat zij niet betrokken zijn bij het verbeteren van deze gebieden.

Maar zolang we in onze stad nog rotondes vol met bosjes aanwijzen als losloopgebied is er nog veel werk te verzetten om het groeiende honden aantal te voorzien van veilige losloopgebieden.

Vandaar dat de fractie met dit voorstel is gekomen. Daarbij hebben we met een enquête veel gesproken met de gebruikers van de gebieden zelf en dit omgevormd tot het voorstel dat voor u ligt. Onze fractie kreeg daarbij veel ontevreden geluiden, frustraties maar ook oplopende spanningen tussen mensen met hond en andere recreanten. Ook hebben we gebruikt gemaakt van het bidboek losloopgebieden voor gemeenten van de Hondenbescherming. Verbeteringen zijn noodzakelijk.

Ook wil ik via deze weg het team, de vrijwilligers die mee hebben geholpen om de enquête uit te voeren en natuurlijk alle mensen die de tijd hebben genomen om onze enquête in te vullen. Maar vooral ook de honden die ons trouw zijn.

Ik zie uit naar de behandeling van dit voorstel in uw commissie.