Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte


Cie Leef­om­geving

25 mei 2022

Inleiding door indiener

Voorzitter,

We moeten alle zeilen bijzetten om klimaatverandering te beperken. Door klimaatverandering wordt de aarde op vele plekken onleefbaar, ontstaat waterschaarste en sterven vele diersoorten uit. Om dit te voorkomen moeten we stoppen met het consumeren van fossiele brandstoffen. Dit des te meer nu we fossiele brandstoffen zorgen voor luchtvervuiling, stikstofproblemen en ons afhankelijk maken van dubieuze regimes. Het is daarom gek dat we nog steeds reclame toestaan die aanmoedigt tot het gebruik van fossiele producten. Bij sigaretten die onze longen verpesten wordt reclame aan banden gelegd, waarom doen we niet hetzelfde voor fossiele producten die de longen van de aarde verpesten?

Met dit initiatiefvoorstel zetten we daarom in op het aan banden leggen van fossiele reclame. Door het te weren uit het straatbeeld stimuleren we niet meer het gebruik. Eerder heeft de raad zich al uitgesproken om reclame in bushokjes tegen te gaan in de nieuwe contracten met metropoolregio, maar die weigerde dit in hun overeenkomst op te nemen. Ze gaven aan dat dit publiekrechtelijk moest worden geregeld. En dat gaan we hiermee doen. We stellen voor in de APV een verbod op te nemen voor reclame in de openbare ruimte.

En voorzitter, het zou natuurlijk mooi zijn als ook de landelijke overheid tot een verbod komt, zodat de reclames ook van de tv verdwijnen. Daarom hebben we in ons voorstel ook die oproep gedaan. Maar hier moeten we niet op wachten.

Voorzitter, in het pre-advies heeft het college aangegeven dat het “motiveren van de negatieve effecten van fossiele brandstoffen op de gezondheid van personen en dus een gezonde leefomgeving en het feit dat reclame kan aanzetten tot consumptie van fossiele brandstoffen, tijd zal kosten”. Gelukkig kunnen we op dit moment het college de helpende hand bieden.

Het IPCC bestaat uit honderden experts die bestaand wetenschappelijk onderzoek evalueren. Deze uitgebreide evaluatie van wetenschappelijke kennis heeft ertoe geleid dat ze in 2021 het reguleren van reclame hebben aangewezen als voorbeeld van een effectieve beleidsmaatregel, net zoals bijvoorbeeld duurzame fiscale hervormingen en het investeren in openbaar vervoer. Naast het leefbaar houden van de planeet, zijn deze maatregelen ook van groot belang voor een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving in Den Haag. Het reguleren van reclame is dus effectief volgens uitgebreide wetenschappelijke evaluatie door experts. Het onderzoek en al het werk is al gedaan.

Het college geeft daarnaast aan dat ze wil wachten met het aanpassen van het beleid. Dit lijkt ons onverstandig en onnodig, want we kunnen nu al een bewezen nuttige stap zetten. Voorzitter, klimaatverandering wacht niet. Laten we nu actie ondernemen en met z’n allen werken aan een leefbare planeet.Bijdrage commissie

Voorzitter,

Klimaatverandering wacht niet. Hoe veel desastreuze klimaatrapporten moet deze wethouder nog zien om de urgentie te voelen dat we ALLES moeten inzetten wat we kunnen? Dat vooruitschuiven van keuzes maken is de reden dat we nu verkeren in deze toestand. Laten we ook niet een jaar gaan wachten om fossiele reclame aan banden te leggen, terwijl het nu al kan. Laten we ook niet jaren wachten tot dit landelijk geregeld wordt, want we hebben gewoonweg geen tijd meer.

Wij hebben een voorstel gedaan om de lokale regels aan te passen. Erkent de wethouder dat dat meteen effect zal hebben? Publiekrechtelijke regels gaan wat dit betreft voor op afgesloten contracten.

Verder vindt de Partij voor de Dieren het wat vreemd dat het college stelt dat de negatieve effecten van fossiele brandstoffen op de volksgezondheid nog gemotiveerd moet worden. Twijfelt de wethouder hier aan?

En twijfelt dit college dat reclame maken aanzet tot consumptie? Denkt de wethouder dat bedrijven als Shell en Total 200 miljoen per jaar uitgeven aan reclame als niet dubbel en dwars bewezen is dat dat leidt tot consumeren?

Mijn fractie hoopt dat het college dit niet echt vindt. Graag een reactie.

Tot slot voorzitter, we hopen dat alle partijen die zeggen klimaatverandering serieus te nemen ook daadwerkelijk er wat aan willen doen beginnend in de openbare ruimte.