Bijdrage Kadernota Openbare Ruimte - Kwaliteit door samenhang - Open­ba­reruim­te­beleid tot 2030


Commissie Leef­om­geving

31 augustus 2023

Voozitter,

Dank aan de insprekers. Ik hoop dat de wethouder ook kan reageren op zowel de inspraak van de AVN, maar ook op die van mevrouw Knoester. Denkt de wethouder met deze kadernota tegemoet te komen aan de hoognodige uitvoering van alle plannen voor Nieuw Waldeck? Dank aan de ambtenaren voor de beantwoording op al onze technische vragen, ik weet dat het er veel waren. Niet zonder reden natuurlijk. Voor de Partij voor de Dieren is het echt versneld vergroenen van de buitenruimte, het verbeteren van de natuur en de biodiversiteit een topprioriteit. Een groot deel van die taak ligt bij deze kadernota. Toch zijn er twee grote thema's in deze nota waaruit blijkt dat het college die urgentie niet zo sterk voelt. Dit zijn dubbelgebruik en ontoereikend budget.

Ten eerste dubbelgebruik

  • Het feit dat dubbelgebruik wordt gestimuleerd, komt er gewoon op neer dat groen belast wordt met recreatie, met sport, met verharde paden, met evenementen. De bestemming ‘groen’ wordt zo steeds verder uitgehold. En groen dat ook gebruikt wordt voor recreatie, heeft per definitie een lage natuurwaarde en verminderde biodiversiteit.

  • Begrijp me niet verkeerd, een groen dak toevoegen op een bestaande parkeergarage is heel goed, maar een park vervangen voor een parkeergarage met een groen dak, is niet goed. Het combineren van functies is niet overal wenselijk, zoals op plekken die nu al natuur zijn. Is de wethouder het met mijn fractie eens dat dubbelgebruik niet zou moeten gelden voor groen?

  • Deze nota ziet er niet op toe dat bij alle ingrepen in de openbare ruimte, de natuurwaarde er kwalitatief en/of kwantitatief op vooruit gaat, terwijl dat wel nodig is om de doelen te halen die dit college zichzelf heeft gesteld. Is de wethouder het met mij eens dat dat wel het doel zou moeten zijn?

  • Als we lezen dat het groen/blauw oppervlak met 5% moet worden uitgebreid, wat houdt dat dan concreet in? En 5% ten opzichte van wat precies?

Budget

  • In het vorige debat had ik hier al een discussie over met de wethouder, want de Partij voor de Dieren vindt dat het college niet duidelijk is over de keuzes die ze maakt. Er is namelijk geen budget om alles te doen wat er in deze kadernota staat. Betekent dit dat de 4 prioritaire beleidsdoelen op pagina 38 voorrang krijgen? En dat de kwaliteit van natuur en biodiversiteit daar niet bij hoort? Graag een reflectie van de wethouder over wat de prioritaire beleidsdoelen betekenen voor het budget buitenruimte en de werkvoorraad.

  • En om ook nog even terug te komen op de inspreker uit Nieuw Waldeck, wat is er gebeurd met het geld voor het opknappen van deze wijk? Ik kan me aansluiten bij alle vragen die daarover zijn gesteld door collega van der Helm.