Bijdrage Konink­lijke Conser­va­torium Locatie


7 februari 2022

Voorzitter,

Van het KC-gebouw wordt geconcludeerd dat het van grote cultuurhistorische waarde is. Dat het een krachtig voorbeeld is van Post 65-architectuur. Dit beaamt iedereen en toch wil de gemeente het gebouw slopen.

De Partij voor de Dieren begrijpt uit de stukken dat behoud mogelijk en wenselijk is, maar dat de gemeente het gebouw sloopt zodat de ANWB hierheen kan. Maar is dit een gerechtvaardigd argument? Kan de gemeente onderhands zomaar grond aan de ANWB geven gegeven bijvoorbeeld het Didam-arrest? Daarbij is het de vraag of we echt meer kantoren nodig hebben, want deze kantoren leiden tot leegstand ergens anders. We hoeven alleen te kijken naar de huidige ANWB-locatie wat ook tot de nodige onrust leidt.

Voorzitter, wat de Partij voor de Dieren betreft zetten we in op behoud. Mijn fractie vindt het daarbij tenenkrommend hoe met de moties hierover is omgegaan. Het college werd gevraagd om alvorens de NVU vast stellen de raad te informeren over de beoogde indeling van het plot met het mogelijke programma en over de mogelijkheid om de bestaande beeldbepalende bebouwing (deels) te behouden. Dit is niet gedaan; waarom niet? Ook de motie van GroenLinks is genegeerd. Er zijn geen varianten onderzocht maar er is op één uitkomst gekoerst. Waarom? Waarom negeert de wethouder de raad?

Heel concreet staat er dat behoud van delen van het gebouw niet specifiek is onderzocht. Dit was juist de opdracht van de raad. Zo kon echt ingezet worden op behoud van een deel van dit gebouw. Waarom is ook deze wens van de raad genegeerd?

Verder voorzitter, is dit een van de zeldzame stukken grond die de gemeente in het bezit heeft. De gemeente zei juist dat deze stukken zouden worden gebruikt voor voorzieningen. Waarom komen die er niet? Juist het KC-gebouw zou, blijkt uit onderzoek, gebruikt kunnen worden voor een schoolgebouw. Waarom hier niet op inzetten?

Tot slot, de bouwhoogte. Mijn fractie snapt niet dat hier opeens hoog wordt gebouwd en dan alleen voor 1 toren en dan de toren die het verst van het centrum af staat. Waarom?