Bijdrage Project­do­cument Dreven, Zichten en Gaarden


Raad

10 februari 2022

Voorzitter,

Waarom zouden we nu instemmen met een plan wat zo controversieel is net voor de verkiezingen? Waarom zouden we nu een akkoord geven op zo’n groot sloopplan met zulke grote risico’s en open einden? Waarom zouden we een corporatie die bewoners met schimmel laat zitten zijn zin geven om een stadsgezicht van de kaart te vegen?

De kans is groot dat na de verkiezingen dit plan vertimmerd wordt. Laten we dan in elk geval de gemeente niet opzadelen met enorme kosten als het plan wordt aangepast. Kosten die ook kunnen ontstaan door staatssteunproblemen, aanbestedingsproblemen of stikstofproblemen. Vandaar de motie met de HSP en SP:

Verzoekt het college:

  • geen stappen vlak voor de verkiezingen te zetten die de gemeente met grote financiële gevolgen opzadelen, zodat de onderhandelende partijen na de verkiezingen de plannen kunnen aanpassen.

Verder steunen we natuurlijk de voorstellen van de SP en HSP over de terugkeergarantie, tweede verhuisvergoeding, de staatssteun en het beschermd stadsgezicht. Specifiek zou ik graag een reactie krijgen op het TU-onderzoek die uitgaat van behoud.

Want voorzitter, het is eeuwig zonde dat de raad zomaar wijken van de kaart veegt. Waarbij De Dreven zelfs beschermd stadsgezicht is die gerenoveerd kan worden. De Partij voor de Dieren staat voor het beschermd stadsgezicht en is daarom tegen de sloop van Dreven.

En de manier hoe het gaat is ook betreurenswaardig. Cruciale informatie werd onthouden op het moment dat het ertoe deed. En nadat de wethouder door het stof ging kwam opeens deze week weer een nieuwe mail die andere licht op de zaak werpt, namelijk dat de welstand al vaker aan de gemeente heeft gevraagd de raad te informeren. Wat ons betreft is dit echt geen goede manier van handelen van het college.

En voorzitter, als we dan kijken naar deze plannen; wat hebben bewoners eraan? Op een postzegel komen meer mensen zonder meer voorzieningen en met minder groen. Er wordt een wijk gebouwd waarbij je je kan afvragen waarom je er zou willen wonen. Een wijk die voor de helft wordt gesloopt waarbij het onzeker is of het ooit afkomt. Ook is onzeker of er ooit meer voorzieningen komen.

Voorzitter, vanwege de tijd beperk ik me tot groen en voorzieningen. Juist het groen is iets wat de inwoners waarderen en willen houden en juist dit wordt grootschalig aangetast. Uit de stukken blijkt namelijk dat in strijd met de moties het groen radicaal wordt vermindert. Parkeerdekken tellen opeens mee als volwaardig groen. Dit terwijl de met algemene stemmen aangenomen motie precies het tegenovergestelde besloot. Vandaar een amendement met de titel Echt groen.

Daarnaast wordt de ecologische zone bebouwd. Dit is in strijd met het gemeentelijke beleid. Daarbij is de vervanging van de zone nog onzeker. Vandaar het amendement: Leg nieuwe ecologische zone vast dat ik indien met de HSP.

Tot slot de voorzieningen. Hier komt weinig van terecht, terwijl hier juist een probleem ligt in de wijken. Meer inwoners, maar niet meer voorzieningen. Dit moet anders. Specifiek is het belangrijk dat er een middelbare school en sporthal snel komt en hier ook plek voor gereserveerd wordt. Vandaar het amendement: Middelbare school en sporthal voor Zuidwest wat ik indien met de HSP en SP.

Voorzitter, laten we Zuidwest echt leefbaar maken met een beter plan.

Dank u.