Bijdrage Madurodam


Cie Ruimte

16 juli 2019

Voorzitter,

Net als bij de Koekamp stonden GroenLinks en Groep de Mos te demonstreren om het duinbos bij Madurodam voor kap te behoeden. Na de verkiezingen gaan deze bezwaren, net als het duinbos, in de hakselaar.

Zo verdwijnt een belangrijk deel van de ecologische hoofdstructuur en het leefgebied van vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. Dit kan toch niet in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en in Rijksbeschermd stadsgezicht?

Het verlies wordt vervolgens gecompenseerd door op een groen talud, waar al een hoop bomen staan, nog wat extra bomen te planten. Het groen dat wordt aangetast wordt dus gecompenseerd door vergroening op locaties die al groen zijn. Er wordt ook wat onkruid gewied en wellicht een nieuw bordje geplaatst met “beschermd groen”. Dit is toch niet serieus te nemen? Hoe kan de wethouder dit zien als een fatsoenlijke groencompensatie? Accepteert de provincie deze oplossing?

Het groen mocht er voorts in kwaliteit niet op achteruitgaan. Betoogt de wethouder werkelijk dat het groen er niet op achteruit gaat?

Aan de wethouder wil de Partij voor de Dieren verder vragen hoe de verbinding tussen dit bosje en de rest van de groene gebieden wordt gelegd? Hoe wordt ervoor gezorgd dat dieren dit talud weten te vinden? Worden hier maatregelen getroffen?

Er zouden verder bindende afspraken met Madurodam zijn, aldus het coalitieakkoord, maar dit wordt ontkend. Kan de wethouder hierop ingaan? Kan de wethouder ook ingaan op het feit dat de Puk slechts voor 2 jaar gold.

Een ander belangrijk punt, de insprekers noemden het al, is dat alle nieuwe daken groen zouden worden en een groen plein zou komen. Dit is echter niet in het bestemmingsplan verankerd. Waarom niet? Wat is de reden dat de eisen niet gelden voor nieuwbouw op bestaand terrein? Waarom niet eisen stellen aan het groen van het voorplein?

Dan een vraag over de dienstingang. Waarom is ervoor gekozen om dit aan te passen ten opzichte van het PUK en de duinrug af te graven?

Voorzitter, als onderbouwing van dit bestemmingsplan is de gesneuvelde PAS-regeling. De stikstofberekening geeft aan dat de ontwikkelingsmogelijkheden maximaal leiden tot een extra bijdrage aan de stikstofdepositie van 0,10 mol N/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Dit wordt geaccepteerd vanwege de gereserveerde depositieruimte van het PAS, maar dit kan toch niet meer? Dit is toch nu vergunningsplichtig? Het is daarom nu onmogelijk om op een juridisch houdbare manier zonder verdere onderbouwing dit plan nu goed te keuren.

Dan een vraag over het natuuronderzoek. De Bomenstichting noemde het al. Waarom alleen in het najaar dit onderzoek en waarom is niet gekeken naar insecten, mossen en bodemleven?