Bijdrage Omge­vingswet


8 december 2021

Voorzitter,

Dank aan de wethouder voor alle stukken. De implementatie van de Omgevingswet is erg omvangrijk onderwerp en eigenlijk is dit de eerste echte inhoudelijke bespreking. Daarom is het ook goed dat specifiek voor het bindend advies een duale werkgroep aan de slag gaat. We hebben zojuist bij de bespreking van het Omgevingsplan Binckhorst al besproken dat we als gemeente nog veel te leren hebben over hoe om te gaan met de Omgevingswet, zeker op het gebied van organisatie en participatie.

Voorzitter, ook het onderdeel van participatie zou in een duale werkgroep worden besproken. Kan de wethouder toelichten hoe dit participatietraject er nu precies uit gaat zien? In het stuk wordt aangegeven dat de inspraakverordening wordt aangepast. Hoe verhoudt dit zich tot het aanpassen van de participatieverordening waar vorige week in de commissie samenleving over is gesproken? En hoe verhoudt de leidraad participatie zich hiermee? Wanneer komt deze (er staat in het stuk: voor de zomer, maar dat lijkt laat)?

Voorzitter, wat betreft het ambitieniveau. Daar is de Partij voor de Dieren niet tevreden over. Bijvoorbeeld rond participatie. Dit wordt nog verder uitgewerkt als de wet al is ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat huidige borgingsmechanismen (bijv zienswijze) vervallen maar er nog niets voor terug is gekomen. Ook wordt dan niet het idee van betere participatie niet toegepast, terwijl we als Den Haag er al niet goed voorstaan rond participatie. Waarom gaat het college hier niet voortvarender mee aan de slag?

Voorzitter, ook rond de bruidsschat zien we weinig ambitie. Met de bruidsschat krijgt de gemeente allemaal nieuwe sturingsmogelijkheden die het stadsbestuur de komende tijd niet wil inzetten. Ziet de wethouder niet ruimte om bijvoorbeeld deze schat aan te grijpen voor duurzaamheid? Dit hebben we al eerder bijvoorbeeld rond de terrasverwarmers aangegeven.

Dan de ambities die worden geschetst in het Ambitiedocument. Op 13 januari heeft de wethouder toegezegd dat het onderwerp natuur, dieren en groen krijgt een plek in het ambitiedocument als hoofdopgave. Dit is niet gebeurd.

Het lijkt nu deels onder ‘Een gezond en veilig Den Haag’ te vallen, maar hier wordt alleen de bomennota genoemd, en niet de nota stadsnatuur. Waarom wordt natuur en groen als aparte ambitie opnemen, terwijl dit wel is toegezegd? Graag een reactie. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de natuur goed in de omgevingsvisie worden verankerd. Is het college het met AVN eens om de ambitie ‘een groen en natuurrijk Den Haag’ toe te voegen?