Bijdrage Plan­uit­wer­kings­kader Anna van Hanno­ver­straat 4 (voormalig Minis­terie van Sociale Zaken en Werk­ge­le­genheid)


Cie Ruimte

8 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft veel vragen over dit plan. En deze vragen zouden voor de wethouder niet als een verrassing moeten komen, want de punten waar dit plan rammelt zijn onderwerpen die al vaak ter sprake zijn gekomen en waarop beterschap is beloofd. Het gaat om participatie, beeldkwaliteit, sociale woningen, voorzieningen en de buitenruimte. Wat bij mijn fractie blijft hangen is dat het credo in dit plan vooruitschuiven lijkt te zijn.

Allereerst de participatie. Staan informatiebijeenkomsten voor de wethouder gelijk aan participatie? Er is tijdens deze bijeenkomsten wel wat informatie opgehaald, bijvoorbeeld dat een grote meerderheid tegen de bouw was. Maar vervolgens is het definitieve zeer afwijkende plan nooit getoetst en de reden dat er aanpassing plaatsvond was omdat de NS zijn grond niet wilde verkopen. De laatste digitale bijeenkomst was zelfs wat koddig. Het was opgenomen in een tv-studio zonder input van bewoners. Hoewel het er gelikt uitzag en informatief was, had het natuurlijk niks met participatie te maken. Aan de ontwikkelaar en architect werd gevraagd; denkt u dat het plan draagvlak heeft onder bewoners? Deze vraag werd echter niet aan bewoners gesteld. Is dit volgens de wethouder Haagse participatie? Wat wordt verder gedaan met de huidige initiatieven?

Dan de beeldkwaliteit. Mijn fractie leest dat het college kiest voor sloop van het iconische gebouw terwijl voorgaande colleges voor behoud waren. De enige reden lijkt te zijn dat er dan meer bouwvolume is. Klopt dit? En klopt het dat het college zich niet inzet om elementen van het gebouw te behouden? En waarom wordt niet ingezet op hergebruik van beton bijvoorbeeld? Verder zou mijn fractie graag weten hoe op de beeldkwaliteit tot nu toe is gestuurd? Welke concrete beeldkwaliteitsnormen zijn aan de ontwikkelingen van dit plan meegegeven? Of is dit onderwerp vooral vooruitgeschoven?

Dan de sociale woningen. Kan de wethouder aangeven waarom in de participatieverslagen telkens staat dat er 30% sociale woningen komen en dat aan de woonagenda wordt voldaan? Wanneer zijn de sociale woningen uit het project gevallen? Hoe borgt het college verder dat niet alle sociale woningen zeer kleine woningen (kleiner dan 40m2) zijn? Kan de wethouder de afspraken met het Rijk delen waarin staat dat geen sociale woningen hoeven te komen? Waarom is de raad hieraan gebonden?

Dan de voorzieningen. Het is de Partij voor de Dieren onduidelijk welke voorzieningen hier nu komen. In de toelichting komt telkens terug dat er op een ander moment naar wordt gekeken. Hoe weten we nu dan dat er voldoende voorzieningen komen? Er lijkt vooral weer sprake van vooruitschuiven. Wat wel duidelijk wordt is dat er een hotel mag komen. Waarom? Waarom die ruimte niet voor woningen gebruiken?

Dan de buitenruimte. Ook hier is het credo vooruitschuiven. Er komt nog een buitenruimteplan. Maar hoe borgt de wethouder dat er echte bomen kunnen komen? Er wordt zelfs aangegeven dat volgens de referentienormen 8000 vierkante meter groen extra nodig is en er maar 639 m2 terugkomt. Wat doet de wethouder hieraan? Verder wordt aangegeven dat in de verdere uitwerking aandacht zal komen voor de windhinder. Waarom niet eerst zeker zijn dat de problemen worden aangepakt in plaats van vooruit te schuiven?

Voorzitter, daarnaast wordt aangegeven dat de hoogbouw gevolgen heeft voor de Schenkzone. Er staat: ‘Bij het uitwerken van de plannen moet hier rekening mee gehouden worden, zodat met name voldoende lichtinval aanwezig is voor behoud en ontwikkeling van (potentiële) natuurwaarden’. Ook hier dus vooruitschuiven. Waarom niet nu aanpakken nu er nog invloed is op het bouwvolume? Ook rond vleermuizen wordt gekozen om later een keer een onderzoek te doen. Is dit echt hoe de gemeente omgaat met beschermde diersoorten? Rond waterberging zien we ook vooruitschuiven. Kan de wethouder aangeven hoe de waterberging wordt geborgd als een grote vijver wordt gedempt?

Als laatste zou ik de wethouder willen vragen hoe het staat met de geluidsruimte. De woningen zitten aan de max, maar wat gebeurt er als het spoor wordt verbreed? Is dit in kaart gebracht?

Concluderend zien we dat het college veel vooruitschuift, terwijl nu het moment is om te sturen. Wat de Partij voor de Dieren betreft nemen we wat meer tijd om deze punten uit te werken voordat we als raad kunnen instemmen.