Bijdrage prio­ri­taire gebieden CID


Raad

4 april 2019

Voorzitter,

Wat in de plannen die nu voorliggen ontbreekt is echte participatie. Projectontwikkelaars hebben ruim de mogelijkheid gekregen om te participeren; alleen burger en de raad niet. De Partij voor de Dieren is tevreden dat de wethouder heeft aangegeven dat de plannen op basis van input van raad en bewoners kunnen veranderen en dit proces zullen we kritisch blijven volgen.

Door de manier van presenteren lijken de plannen namelijk al definitief en dit moeten we juist niet uitstralen naar een stad als we inbreng wensen. De Partij voor de Dieren steunt vele voorstellen die inzetten op meer participatie in de toekomst. Specifiek vinden we het belangrijk dat voordat NVU’s worden vastgelegd er ook duidelijk een rol is voor onze inwoners. In de twee NVU’s die we nog komen te bespreken was dit nog niet duidelijk het geval. Vandaar de volgende motie

Verzoekt het college:

  • participatie een grote rol te geven voordat nieuwe NVU’s worden vastgesteld;
  • de raad over de ingekomen reacties en de afdoening daarvan te informeren

Ook de rol van de Raad moet duidelijk worden verankerd; uiteindelijk wordt een enorme afwijking van het bestemmingsplan toegestaan. Het is van belang dit in de procedures goed vast te leggen. Mijn fractie is daarbij blij met de toezegging van de wethouder om open te staan voor aanpassing van de NVU’s op basis van de discussie met de Raad.

Daarnaast waren we blij met de toezegging dat hij altijd in het CID het puntensysteem ‘groen- en natuur inclusief bouwen’ verplicht zal maken in lijn met de hoogbouwvisie en in tegenspraak met wat in de Commissiebrief werd gesuggereerd. Hoe wordt dit verankerd vraag ik aan de wethouder?

Tot slot vindt de Partij voor de Dieren het essentieel dat er goed wordt nagedacht over circulariteit. Juist nu is het moment om dit voor hoogbouw goed te regelen en niet achteraf erachter komen dat het niet kan, bijvoorbeeld rond gescheiden afvalinzameling van gft of papier bijvoorbeeld. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • aan te geven welke mogelijkheden er zijn om bij hoogbouw te sturen op circulariteit, bijvoorbeeld in vergunningvoorwaarden;
  • daarbij in te zetten op gescheiden afvalinzameling;
  • met de raad te delen hoe hier binnen het CID invulling aan wordt gegeven.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Lees verder

Bijdrage Verkoop Eneco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer